Game 3 Cây Online, Chơi 3 Cây Online, Game Ba Cây

3 cây (3P)
3 cây bài đều là cây bài chủ (J、Q、K)
2 cây 4 (2P4)
trong đó có 2 cây bài chủ, cây bài còn lại là 4 điểm

2 cây 9 (2P9)
Trong đó có 2 cây bài là cây bài chủ, cây bài còn lại là 9 điểm
1 cây 4 (P4)
trong đó có 1 cây bài chủ, tổng số điểm cộng lại là 4 điểm

1 cây 9 (P9)
Trong đó 1 cây bài là cây bài chủ, tổng số điểm cộng lại là 9 điểm
4 điểm (4)
Tổng số điểm cộng lại là 4 điểm

9 điểm (9)
tổng số điểm cộng lại là 9 điểm
2 cây 3 (2P3)
trong đó có 2 cây bài tây, cây bài còn lại là 3 điểm

2 cây 8 (2P8)
trong đó 2 cây bài là cây bài tây, cây bài còn lại là 8 điểm
1 cây 3 (P3)
trong đó có 1 cây bài tây, tổng số điểm cộng lại là 3 điểm

1 cây 8 (P8)
trong đó 1 cây bài là cây bài tây, tổng số điểm cộng lại là 8 điểm
3 điểm (3)
tổng số điểm cộng lại là 3 điểm

8 điểm (8)
tổng số điểm cộng lại là 8 điểm
2 cây 2 (2P2)
trong đó có 2 cây bài tây, cây bài còn lại là 2 điểm

2 cây 7(2P7)
trong đó có 2 cây bài tây, bài còn lại là 7 điểm
1 cây 2 (P2)
trong đó có 1 cây bài tây, tổng số điểm cộng lại là 2 điểm

1 cây 7 (P7)
trong đó có 1 cây bài tây, tổng số điểm cộng lại là 7 điểm
2 điểm (2)
tổng số điểm cộng lại là 2 điểm

7 điểm (7)
tổng số điểm cộng lại là 7 điểm
2 cây 1(2P1)
trong đó có 2 cây bài tây, cây bài còn lại là 1 điểm

2 cây 6 (2P6)
trong đó có 2 cây bài tây, cây bài còn lại là 6 điểm
1 cây 1(P1)
trong đó có 1 cây bài tây, tổng số điểm cộng lại là 1 điểm

1 cây 6 (P6)
trong đó có 1 cây bài tây, tổng số điểm cộng lại là 6 điểm
1 điểm (1)
tổng số điểm cộng lại là 1 điểm

6 điểm(6)
tổng số điểm cộng lại là 6 điểm
2 cây 0(2P0)
trong đó có 2 cây bài tây, cây bài còn lại là 10 điểm

2 cây 5 (2P5)
trong đó có 2 cây bài tây, cây bài còn lại là 5 điểm
1 cây 0(P0)
trong đó có 1 cây bài tây, tổng số điểm cộng lại là 10 hoặc 20 điểm

1 cây 5(P5)
trong đó có 1 cây bài tây, tổng số điểm cộng lại là 5 điểm
0 điểm(0)
tổng số điểm cộng lại là 10 điểm hoặc 20 điểm

5 điểm (5)
tổng số điểm cộng lại là 5 điểm
 
 

Source: thabet
Category: Game bài