Thăng Thiên

Thăng Thiên Anh Hùng là nâng cấp phẩm chất anh hùng đó lên phẩm chất cao hơn. Người chơi có thể thực hiện việc này tại Đền Thăng Thiên.

Phẩm chất của anh hùng được chia theo trình tự sau :

 • Thường

  : Anh hùng có phẩm chất này sẽ không thể được Thăng thiên. Cấp giới hạn là 100.

 • Hiếm

  Bạn đang đọc: Thăng Thiên

  : Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên

  Hiếm+

  và sau đó có thể nâng lên

  Cao Cấp

  . Cấp giới hạn là 100.

 • Cao Cấp

  : Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên

  Cao Cấp+

  (tăng Cấp giới hạn lên 120) và sau đó có thể nâng lên

  Huyền Thoại

  (tăng Cấp giới hạn lên 140).

 • Huyền Thoại

  : Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên

  Huyền Thoại+

  (tăng Cấp giới hạn lên 160) và sau đó có thể nâng lên

  Thần Thoại

  (tăng Cấp giới hạn lên 180).

 • Thần Thoại

  : Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên

  Thần Thoại+

  (tăng Cấp giới hạn lên 200) và sau đó có thể nâng lên

  Thăng Thiên

  .

 • Thăng Thiên

  : Đây là phẩm chất cao nhất với Cấp giới hạn là 240.

Công thức

[]

Để thăng thiên anh hùng từ Hiếm lên Hiếm+ cần 3 anh hùng Hiếm cùng tên.

 • Ví dụ:
Mirael.jpg

Chính

+
+
=

Hiếm-viền.png

Hiếm

Hiếm

Hiếm

Hiếm+

Để thăng thiên anh hùng từ Hiếm+ lên Cao Cấp cần thêm 2 anh hùng Hiếm+ cùng Phe.

 • Ví dụ 1:
Silvina.jpg

    Chính

+
Niru.jpg

+
Vedan.jpg

=
Xác ướp.png

Hiếm+

Hiếm+

Hiếm+

Cao Cấp

 • Ví dụ 2:

    Chính

+

+

=

Hiếm+

Hiếm+

Hiếm+

Cao Cấp

Để thăng thiên anh hùng từ Cao Cấp lên Cao Cấp+ cần thêm 1 anh hùng Cao Cấp cùng tên.

 • Ví dụ:
Lyca.jpg

Chính

+
=

Cao cấp-viền.png

Cao Cấp

Cao Cấp

Cao Cấp+

Để thăng thiên anh hùng từ Cao Cấp+ lên Huyền Thoại cần thêm 2 anh hùng Cao Cấp+ cùng Phe.

 • Ví dụ:
Brutus.jpg

    Chính

+
Khasos.jpg

+
Saveas.jpg

=
Người thú.png

Cao Cấp+

Cao Cấp+

Cao Cấp+

Huyền Thoại

Để thăng thiên anh hùng từ Huyền Thoại lên Huyền Thoại+ cần thêm 1 anh hùng Cao Cấp+ cùng tên.

 • Ví dụ:
Kaz.jpg

Chính

+

=

Huyền thoại-viền.png

Huyền Thoại

Cao Cấp+

Huyền Thoại+

Để thăng thiên anh hùng từ Huyền Thoại+ lên Thần Thoại cần thêm 1 anh hùng Huyền Thoại+ cùng Phe.

 • Ví dụ:
Belinda.jpg

    Chính

+
Angelo.jpg

=
Ánh sáng.png

Huyền Thoại+

Huyền Thoại+

Thần Thoại

Để thăng thiên anh hùng từ Thần Thoại lên Thần Thoại+ cần thêm 1 anh hùng Huyền Thoại+ cùng Phe.

 • Ví dụ:
Shemira.jpg

Chính

+

=

Thần thoại-viền.png

Thần Thoại

Huyền Thoại+

Thần Thoại+

Để thăng thiên anh hùng từ Thần Thoại+ lên Thăng Thiên cần thêm 2 anh hùng Cao Cấp+ cùng tên.

 • Ví dụ:
Tasi.jpg

    Chính

+

+

=

Thần Thoại+

Cao Cấp+

Cao Cấp+

Thăng Thiên

Source: thabet
Category: Game