gunny pro

Ngày đăng : 29/10/2014, 05 : 00

Godfather.wma Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸ Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸     !” #$ 1) Những năm nào sau đây là năm sinh năm mất của Đỗ Phủ? A) 701 – 762 B) 712 – 770 C) 659 – 744 2) Tên tự và tên hiệu của Đỗ phủ là gì? A) Tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ. B) Tự Quý châu hiệu Tứ Minh cuồng khách. C) Tự Tử Mĩ, hiệu Thiếu Lăng. 3) Quê của Đỗ Phủ ở đâu? A) Huyện Củng, tỉnh Hà Nam. B) Ở Vĩnh Hưng,Việt Châu ( nay thuộc huyệnTiêu Sơn tỉnh Chiết Giang) C) Ở Cam Túc; lúc năm tuổi gia đình về định cư ở làng Thanh Liên, huyện Xương Long thuộc Miên Châu (Tứ Xuyên). 4) Đặc điểm nổi bật về cuộc đời Đỗ Phủ là gì? A) Sinh sống, học tập và làm quan trên 50 năm ở kinh đô. B) Có một thời gian ngắn ông làm quan nhưng gần như suốt đời sống trong cảnh đau khổ, bệnh tật. C) Dẫu muốn góp phần cứu đời, giúp dân song chưa bao giờ ông được toại nguyện. 1 2 3 4 Bản đồ hành chính Trung Quốc Hà Nam Nhà kỉ niệm Đỗ Phủ ở quê hơng Tứ XUYÊN Bản đồ hành chính Trung Quốc Bài ca nhà tranh bị gió thu phá Bài ca nhà tranh bị gió thu phá !” #$ – %#& %%'()*+, /-0 10 $234156( $$ 4 7-8(.)#9”:);<(=*4$ !"6-15-( $> ?>:@ )4 &A : ) BC”%D’;-15:.:E10FG-H; I+-15″J624 KL”/M;C:N4 O 8C: 茅 茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 Mao ốc vị thu phong sở phá ca Bát nguyệt thu cao phong nộ hào, Quyển ngã ốc thượng tam trùng mao. Mao phi độ giang sái giang giao. Cao già quái quyến trường lâm sao, Hạ giả phiêu chuyển trầm đường ao. 茅茅茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 Nam thôn quần đồng khi ngã lão vô lực, Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc. Công nhiên bão mao nhập trúc khứ, Thần tiều khẩu táo hô bất đắc. Qui lai ỷ trượng tự thán tức. 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 Nga khoảnh phong định vân mặc sắc, Thu thiên mạc mạc hướng hôn hắc. Bố khâm đa niên lãnh tự thiết. Kiều nhi ác ngọa đạp lý liệt. Sàng đầu ốc lậu vô can xứ, Vũ cước như ma vị đoạn tuyệt. Tự kinh táng loạn thiểu thụy miên, Trường dạ chiêm thấp hà do triệt. 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅 茅茅茅茅茅茅茅茅茅茅茅茅 茅 茅茅茅茅茅茅茅茅茅茅 An đắc quảng hạ thiên vạn gian, Ðại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan, Phong vũ bất động an như san. Ô hô, hà thời nhãn tiền đột ngột kiến thử ốc, Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc. • A1PIQ-ORS=T-<R-OPO-UN; " 64 SFROF;1P4 &FROF(V4   !" Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸ Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸    $ R-156( $$ 4“ ”  $!"R-15-( $> ?>:@)“ ” 4 O 8C: –   !” Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸ Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸    $ R-156( $$ 4“ ”  $!”R-15-( $> ?>:@)“ ” 4 O 8C: – #K/2G  $8)R WXF;Y:)MP:)10(Z -[O4  \]R KN8:)”/M<WBJI^<W  1)_:8 R : 2#S9 X`a– KT8b-021P) 10 \2:N   $";;N; KJ"/:(P24 $2:M62 =V:0;  2cNO2^U;  /dM(J"1)4 $2e6"==6_; BHE21P"fU61PZ; KV2-(gM2c 6=6"*Mh-15; 3MZM(i/"_j `FM(;N(f;"1"+; $20""-k"-c-f4  (FC"(.+V; K@"U/l (N <10IJh^-F mM."1;"1;"1hI_4 $^2 )(.nk k"I1P2NW oPp2J"6; Kc=Vk.=e,E-F; `N"1hG;Y1.:j $6j\0/MI+^Y21P"V; bk(;l2g-15j  #Rầ B =T ) .#RK :  .&RK 2e 1P 2 .SRK ả 2-k" "1 .9R  &Rầ PO )

– Xem thêm –

Xem thêm: gunny pro, gunny pro, gunny pro

Source: thabet
Category: Game