nhận định công pháp quốc tế có đáp án

nhận định công pháp quốc tế có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.45 KB, 4 trang )

NHẬN ĐÍNH ĐÚNG SAI
BÀI 1 :
1. Tất cả các tòa án quốc tếđều có thẩm quyền giải quyết tranh chấp
tranh chấp quốc tế
 SAI. Tòa án quốc tế
xét xử cá nhân
2. ICJ chỉ có thầm quyền giải quyết về tranh chấp quốc tế về mặt pháp lý gữa các quốc gia với nhau
khi họ thừa nhận thẩm quyền của ICJ
 SAI. ICJ còn có thể đưa ra kết quả tư vấn
3. Trong mọi trường hợp ICJ không thay đổi phán quyết của mình
 SAI. Khi xem xét lại
4. Tất cả tranh cấp quốc tế phức tạp tác động trong phạm vi rộng đều phải giaaari quyết thông qua
cơ quan tài phán
 SAI. Có thể giải quyết bằng thẩm phán hoặc bên thứ 3
5. Hội đồng xét xử của ICJ được tiến hành <=> có từ 11 thẩm phán tham gia trở lên
 SAI. Trừ thủ tục rút gọn
BÀI 2: CHỦ THỂ CỦA LQT
1. Quốc qia không có quyền tài phán đối với người nước ngoài nếu người đó không xâm phạm tới
quyền lợi của mình.
 SAI. Nếu phạm tội có quốc tế vẫn có quyền tài phán
2. QG có quyền năng chủ thể <=> được các quốc gia khác công nhận?
 SAI. Chỉ cần có đầy đủ các yếu tố : năng lực pháp luật QT và năng lực hành vi QT (tự tạo cho ình
quyền năng, đồng thời có khả năng gánh vác TNPL do mình gây ra)
3. Tiền đề công nhận quốc gia là công nhận chính phủ?
4. Khi có sự thay đổi về hoàn cảnh thì ĐƯQT được kí kết trước đây không nhất thiết thực hiện nữa.
 SAI. Trừ ĐƯQT về biên giớ và lãnh thổ
5. Kế thừa QG đạt ra khi xuất hiện chủ thể mới trên thị trường quốc tế.
BÀI 3: LUẬT BIỂN QUỐC TẾ
1. Mọi tàu thuyền muốn vào lãnh thổ quốc gia ven biển đều khải xin phép
 SAI. Tại vùng lãnh hải các thuyền đi trạng thái nổi, lịch sự không phải xin phép.
2. Tất cả tàu thuyền vi phạm laaujt hình sự trong nội thủy hoặc vùng nước nội địa thì QG ven biển

có toàn quyền tài phán
 SAI. Tàu quân sự và tàu Nhà nước phi thương mại QG ven biển không có quyền tài phán.
3. Tại vùng tiếp giáp lãnh hải, quốc gia ven biển có đặc quyền, đặc lợi về kinh tế.
 ĐÚNG. Được một phần hơn người ta ( quyền lợi dặc biệt, ngoài lẽ thường dành cho QG, mà QG
khác ko có được).
4. Chỉ có QG ven biển mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên ở vùng đặc quyền kinh tế
 Sai. Trường hợp dư thừa, không khai thác hết nguồn tài nguyên sinh vật biển thì QG không có
hoặc bị bất lợi về biển có quyền khai thác nguồn tài nguyên đó.
5. QG ven biển chỉ có quyền Tài phán đối với tàu thuyền đang đậu hoặc đi trên vùng biển mà mình
có chủ quyền

 SAI. Có quyền tài phán tjai vùng tiếp giáp lãnh hải.
BÀI 4: LUẬT NGOẠI GIAO LÃNH SỰ
1. Tất cả các cơ quan ngoại giao tại nước ngoài đều có quyền đại diện cho nước mình kí kết các
điều ước QT với QG nước sở tại?
 SAI. Vì cơ quan lãnh sự không có quyền thay mặt QG mình kí kết, chỉ được, chỉ thực hiện dược
các hoạt động liên quan đến Bảo vệ công dân,hành chính pháp lý.
2. Nếu các QG không công nhận lẫn nhau thì không được đạt cơ quan ở nhau
 Không đặt được CQNG nhưng đặt được CQ lãnh sự
3. Tại khu vặc đặc quyền kinh tế nếu quốc gia không khai thác hết nguồn tài nguyên tại vùng nước,
đáy, trong lòng đất thì các QG không hoặc bất lợi về biển có quyền ra đó khai thasc nguồn tài
nguyên dư thừa.
 SAI. Chỉ dược khai thác nguồn tài nguyên sinh vật biển khi dư thừa. Đáy- liên quan đến chế độ
pháp lý thềm lục địa
4. Chỉ có quốc gia ven biển mới có quyền thăm dò, khai thác nguồn tài nguyên và các tính năng của
Thềm lục địa của QG đó ( tính năng= sử dụng được).
 SAI. Vì các quốc gia khác có quyề lắp đặt, dây cáp, ống dẫn ngầm.
5. Tại vùng biển của chung thì tất cả các quốc gia đều được tự do khai thác
 Khai thác vùng Zone phải được sự đồng ý và kí kết của cơ quan quyền lực quốc tế.

Câu 4: so sánh tòa án ICJ và tòa án Việt Nam
-Giống: đều dựa trên thủ tục tố tụng
– Khác : 7 têu chí
Tiêu chí
Căn cứ
Tổ chức

ICJ


Việt Nam
Thẩm phán: 15 tp
Phụ thẩm: có thể có hoặc
không
Thư ký: chánh và phó chánh,
nhân viên thư ký

Tòa án nhân dân tối cao.

Tòa án nhân dân cấp cao.

Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương.

Tòa án nhân dân huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh và
tương đương.

Tòa án quân sự

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân
dân tối cao
1. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân
dân tối cao gồm:
a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân
dân tối cao;

b) Bộ máy giúp việc;
c) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
2. Tòa án nhân dân tối cao có Chánh
án, các Phó Chánh án, Thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra
viên, Thư ký Tòa án, công chức
khác, viên chức và người lao động.

Thẩm quyền giải quyết vụ
tranh chấp

(1) Giải quyết tranh chấp QT về
mặt pháp lý giữa các quốc gia
với nhau có hồ sơ đệ trình lên
ICJ
(2) Kết luận tư vấn
-y/c của LHQ
-y/c của cơ quan chuyên môn
thuộc LHQ khi được Đại hội
đồng cho phép.

– Các tranh chấp về hợp
đồng trong kinh doanh giữa
các thương nhân và đều có
cùng mục đích lợi nhuận.
– Các tranh chấp về quyền
sở hữu trí tuệ, chuyển giao
công nghệ có mục đích lợi
nhuận.
– Thủ tục phá sản cho công
ty, doanh nghiệp.

Điều kiện thụ lý

Các bên đồng thuận đưa ra giải
quyết của ICJ
Thụ lý-> thủ tục viết -> Bị vong lục
và phản vong lục -> Thủ tục nói ->
Phán quyết.

Chỉ cần có một bên kiện

Một cấp
• Có giá trị chung thẩm
• Bắt buộc đối với các bên
tranh chấp
• Các bên không đồng ý có thể
yêu cầu xem xét lạị
• Vì không có cơ quan thi hành
án, nên các bên có thể yêu
cầu HĐBAn can thiệp

Hai cấp

Trình tự tố tụng

Cấp xét xử
Phán quyết

Có nhiều cấp xét xử: từ sơ
thẩm đến phúc thẩm, bản án
của Tòa có thể xem xét lại
theo giám đốc thẩm hoặc tái
thẩm
Đảm bảo tính cưỡng chế
thực hiện

*TỰ VỆ VÀ TRẢ ĐŨA
TRẢ ĐŨA:
Bồi thường và trả đũa

Bồi thường và trả đũa là các biện pháp giải quyết tạm thời được sử dụng nhằm đảm
bảo lợi ích của Bên thắng kiện trong thời gian Bên thua kiện không thể thực hiện

được khuyến nghị của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp (DSB) (giai đoạn trong khi chờ
đợi Bên thua kiện thực hiện khuyến nghị). Các biện pháp này không làm chấm dứt
nghĩa vụ thực hiện khuyến nghị của Bên vi phạm.
Cụ thể, nếu Bên thua kiện tạm thời không thể thực hiện được khuyến nghị của Cơ
quan Giải quyết Tranh chấp, các Bên tranh chấp có thể thỏa thuận về khoản bồi
thường. Việc bồi thường phải được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện và phù hợp
với hiệp định có liên quan.
Nếu các Bên không đạt được thỏa thuận về việc bồi thường trong vòng 20 ngày kể
từ khi hết hạn thực hiện khuyến nghị, Bên thắng kiện có thể yêu cầu Cơ quan Giải
quyết Tranh chấp cho phép áp dụng các biện pháp trả đũa song song hoặc trả đũa
chéo. Cần lưu ý là Quy tắc Giải quyết tranh chấp trong WTO (DSU) nghiêm cấm việc
trả đũa đơn phương mà không có sự chấp thuận của cơ quan này (qui định này thực
chất nhằm chấm dứt hiện tượng trả đũa đơn phương khá phổ biến trong thực tiễn
giải quyết tranh chấp của GATT 1947). Mức độ và thời hạn trả đũa do Cơ quan Giải
quyết tranh chấp (DSB) quyết định căn cứ trên thủ tục qui định về vấn đề này trong
Quy tắc Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO (DSU).
Trả đũa song song thực chất là việc Bên thắng kiện không phải thực hiện các nhân
nhượng thuế quan đối với hàng hoá của Bên thua kiện trong cùng lĩnh vực mà Bên
thắng kiện bị thiệt hại.
Trả đũa chéo là hình thức trả đũa nhằm vào lĩnh vực khác lĩnh vực bị thiệt hại trong
trường hợp việc trả đũa song song không thể thực hiện được (có thể trả đũa chéo
lĩnh vực – khác lĩnh vực nhưng trong cùng phạm vi điều chỉnh của một hiệp định;
hoặc trả đũa chéo hiệp định – trả đũa trong một lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh
của một hiệp định khác nếu việc trả đũa song song và trả đũa chéo lĩnh vực đều
không thể thực hiện được)
TỰ VỆ:

Biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế được sử dụng để “đối phó” với hành vi thương mại
hoàn toàn bình thường (không có hành vi vi phạm pháp luật hay cạnh tranh không lành
mạnh) nên về hình thức. Tuy vậy, đây là biện pháp được thừa nhận trong khuôn khổ WTO
với các điều kiện chặt chẽ để tránh bị lạm dụng. Lý do là trong hoàn cảnh buộc phải mở cửa
thị trường và tự do hoá thương mại theo các cam kết WTO, các biện pháp tự vệ chính là
“van an toàn” mà hầu hết các nước nhập khẩu là thành viên WTO đều mong muốn thực
hiện khi thấy cần thiết. Với chiếc van này, nước nhập khẩu có thể ngăn chặn tạm thời luồng
nhập khẩu hàng hoá để giúp ngành sản xuất nội địa của mình tránh những đổ vỡ trong một
số trường hợp khó khăn.
• Nước áp dụng biện pháp tự vệ phải bồi thường thương mại cho các nước có hàng hoá bị
áp dụng biện pháp tự vệ theo các điều kiện nhất định. Nếu nước này không tuân thủ, WTO
cho phép các nước liên quan được áp dụng biện pháp trả đũa

có toàn quyền tài phán  SAI. Tàu quân sự chiến lược và tàu Nhà nước phi thương mại QG ven biển không có quyền tài phán. 3. Tại vùng tiếp giáp lãnh hải, vương quốc ven biển có độc quyền, đặc lợi về kinh tế tài chính.  ĐÚNG. Được một phần hơn người ta ( quyền lợi và nghĩa vụ dặc biệt, ngoài lẽ thường dành cho QG, mà QGkhác ko có được ). 4. Chỉ có QG ven biển mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên ở vùng độc quyền kinh tế tài chính  Sai. Trường hợp dư thừa, không khai thác hết nguồn tài nguyên sinh vật biển thì QG không cóhoặc bị bất lợi về biển có quyền khai thác nguồn tài nguyên đó. 5. QG ven biển chỉ có quyền Tài phán so với tàu thuyền đang đậu hoặc đi trên vùng biển mà mìnhcó chủ quyền lãnh thổ  SAI. Có quyền tài phán tjai vùng tiếp giáp lãnh hải. BÀI 4 : LUẬT NGOẠI GIAO LÃNH SỰ1. Tất cả những cơ quan ngoại giao tại quốc tế đều có quyền đại diện thay mặt cho nước mình kí kết cácđiều ước QT với QG nước thường trực ?  SAI. Vì cơ quan lãnh sự không có quyền đại diện thay mặt QG mình kí kết, chỉ được, chỉ triển khai dượccác hoạt động giải trí tương quan đến Bảo vệ công dân, hành chính pháp lý. 2. Nếu những QG không công nhận lẫn nhau thì không được đạt cơ quan ở nhau  Không đặt được CQNG nhưng đặt được CQ lãnh sự3. Tại khu vặc độc quyền kinh tế tài chính nếu vương quốc không khai thác hết nguồn tài nguyên tại vùng nước, đáy, trong lòng đất thì những QG không hoặc bất lợi về biển có quyền ra đó khai thasc nguồn tàinguyên dư thừa.  SAI. Chỉ dược khai thác nguồn tài nguyên sinh vật biển khi dư thừa. Đáy – tương quan đến chế độpháp lý thềm lục địa4. Chỉ có vương quốc ven biển mới có quyền thăm dò, khai thác nguồn tài nguyên và những tính năng củaThềm lục địa của QG đó ( tính năng = sử dụng được ).  SAI. Vì những vương quốc khác có quyề lắp ráp, dây cáp, ống dẫn ngầm. 5. Tại vùng biển của chung thì toàn bộ những vương quốc đều được tự do khai thác  Khai thác vùng Zone phải được sự đồng ý chấp thuận và kí kết của cơ quan quyền lực quốc tế. Câu 4 : so sánh tòa án nhân dân ICJ và TANDTC Việt Nam-Giống : đều dựa trên thủ tục tố tụng – Khác : 7 têu chíTiêu chíCăn cứTổ chứcICJViệt NamThẩm phán : 15 tpPhụ thẩm : hoàn toàn có thể có hoặckhôngThư ký : chánh và phó chánh, nhân viên cấp dưới thư kýTòa án nhân dân tối cao. Tòa án nhân dân cấp cao. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc TW. Tòa án nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh vàtương đương. Tòa án quân sựCơ cấu tổ chức triển khai của Tòa án nhândân tối cao1. Cơ cấu tổ chức triển khai của Tòa án nhândân tối cao gồm : a ) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhândân tối cao ; b ) Bộ máy giúp việc ; c ) Cơ sở huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng. 2. Tòa án nhân dân tối cao có Chánhán, những Phó Chánh án, Thẩm phánTòa án nhân dân tối cao, Thẩm traviên, Thư ký Tòa án, công chứckhác, viên chức và người lao động. Thẩm quyền xử lý vụtranh chấp ( 1 ) Giải quyết tranh chấp QT vềmặt pháp lý giữa những quốc giavới nhau có hồ sơ đệ trình lênICJ ( 2 ) Kết luận tư vấn-y / c của LHQ-y / c của cơ quan chuyên mônthuộc Liên Hiệp Quốc khi được Đại hộiđồng được cho phép. – Các tranh chấp về hợpđồng trong kinh doanh thương mại giữacác thương nhân và đều cócùng mục tiêu doanh thu. – Các tranh chấp về quyềnsở hữu trí tuệ, chuyển giaocông nghệ có mục tiêu lợinhuận. – Thủ tục phá sản cho côngty, doanh nghiệp. Điều kiện thụ lýCác bên đồng thuận đưa ra giảiquyết của ICJThụ lý -> thủ tục viết -> Bị vong lụcvà phản vong lục -> Thủ tục nói -> Phán quyết. Chỉ cần có một bên kiệnMột cấp • Có giá trị chung thẩm • Bắt buộc so với những bêntranh chấp • Các bên không chấp thuận đồng ý có thểyêu cầu xem xét lạị • Vì không có cơ quan thi hànhán, nên những bên hoàn toàn có thể yêucầu HĐBAn can thiệpHai cấpTrình tự tố tụngCấp xét xửPhán quyếtCó nhiều cấp xét xử : từ sơthẩm đến phúc thẩm, bản áncủa Tòa hoàn toàn có thể xem xét lạitheo giám đốc thẩm hoặc táithẩmĐảm bảo tính cưỡng chếthực hiện * TỰ VỆ VÀ TRẢ ĐŨATRẢ ĐŨA : Bồi thường và trả đũaBồi thường và trả đũa là những giải pháp xử lý trong thời điểm tạm thời được sử dụng nhằm mục đích đảmbảo quyền lợi của Bên thắng kiện trong thời hạn Bên thua kiện không hề thực hiệnđược khuyến nghị của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp ( DSB ) ( tiến trình trong khi chờđợi Bên thua kiện thực thi khuyến nghị ). Các giải pháp này không làm chấm dứtnghĩa vụ triển khai khuyến nghị của Bên vi phạm. Cụ thể, nếu Bên thua kiện trong thời điểm tạm thời không hề triển khai được khuyến nghị của Cơquan Giải quyết Tranh chấp, những Bên tranh chấp hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về khoản bồithường. Việc bồi thường phải được thực thi trên nguyên tắc tự nguyện và phù hợpvới hiệp định có tương quan. Nếu những Bên không đạt được thỏa thuận hợp tác về việc bồi thường trong vòng 20 ngày kểtừ khi hết hạn thực thi khuyến nghị, Bên thắng kiện hoàn toàn có thể nhu yếu Cơ quan Giảiquyết Tranh chấp cho phép vận dụng những giải pháp trả đũa song song hoặc trả đũachéo. Cần chú ý quan tâm là Quy tắc Giải quyết tranh chấp trong WTO ( DSU ) nghiêm cấm việctrả đũa đơn phương mà không có sự đồng ý chấp thuận của cơ quan này ( qui định này thựcchất nhằm mục đích chấm hết hiện tượng kỳ lạ trả đũa đơn phương khá phổ cập trong thực tiễngiải quyết tranh chấp của GATT 1947 ). Mức độ và thời hạn trả đũa do Cơ quan Giảiquyết tranh chấp ( DSB ) quyết định hành động địa thế căn cứ trên thủ tục qui định về yếu tố này trongQuy tắc Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO ( DSU ). Trả đũa song song thực ra là việc Bên thắng kiện không phải triển khai những nhânnhượng thuế quan so với hàng hoá của Bên thua kiện trong cùng nghành mà Bênthắng kiện bị thiệt hại. Trả đũa chéo là hình thức trả đũa nhằm mục đích vào nghành nghề dịch vụ khác nghành nghề dịch vụ bị thiệt hại trongtrường hợp việc trả đũa song song không hề thực thi được ( hoàn toàn có thể trả đũa chéolĩnh vực – khác nghành nghề dịch vụ nhưng trong cùng khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của một hiệp định ; hoặc trả đũa chéo hiệp định – trả đũa trong một nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi điều chỉnhcủa một hiệp định khác nếu việc trả đũa song song và trả đũa chéo nghành nghề dịch vụ đềukhông thể triển khai được ) TỰ VỆ : Biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế được sử dụng để “ đối phó ” với hành vi thương mạihoàn toàn thông thường ( không có hành vi vi phạm pháp lý hay cạnh tranh đối đầu không lànhmạnh ) nên về hình thức. Tuy vậy, đây là giải pháp được thừa nhận trong khuôn khổ WTOvới những điều kiện kèm theo ngặt nghèo để tránh bị lạm dụng. Lý do là trong thực trạng buộc phải mở cửathị trường và tự do hoá thương mại theo những cam kết WTO, những giải pháp tự vệ chính là “ van an toàn ” mà hầu hết những nước nhập khẩu là thành viên WTO đều mong ước thựchiện khi thấy thiết yếu. Với chiếc van này, nước nhập khẩu hoàn toàn có thể ngăn ngừa trong thời điểm tạm thời luồngnhập khẩu hàng hoá để giúp ngành sản xuất trong nước của mình tránh những đổ vỡ trong mộtsố trường hợp khó khăn vất vả. • Nước vận dụng giải pháp tự vệ phải bồi thường thương mại cho những nước có hàng hoá bịáp dụng giải pháp tự vệ theo những điều kiện kèm theo nhất định. Nếu nước này không tuân thủ, WTOcho phép những nước tương quan được vận dụng giải pháp trả đũa

Source: thabet
Category: Thể thao