I. Phạm vi của chính sách quyền riêng tư này
Chính sách bảo mật thông tin này miêu tả việc tích lũy và sử dụng tin tức cá thể của ONGAME được gửi và tích lũy trải qua Dịch Vụ Thương Mại. Thuật ngữ tin tức cá thể được sử dụng trong Chính sách bảo mật thông tin này gồm có mọi thông tin nhận dạng cá thể về người dùng. Chính sách bảo mật thông tin này vận dụng cho người dùng hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Việt .
Bằng cách CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG, ĐĂNG KÝ hoặc TRUY CẬP DỊCH VỤ, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY. Nếu bạn không chấp thuận đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, vui mừng không setup, sử dụng, ĐK hoặc truy vấn Dịch Vụ Thương Mại .

ONGAME có quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào để đáp ứng các phát triển pháp lý hoặc chính sách nội bộ, vì vậy vui lòng xem lại thường xuyên. Nếu bất kỳ bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nào được thực hiện cho Chính sách quyền riêng tư, một thông báo sẽ được đăng trong Dịch vụ trước ít nhất bảy (7) ngày. Tuy nhiên, đối với những thay đổi quan trọng, ONGAME sẽ đăng thông báo trước ba mươi (30) ngày. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ có quyền hủy bỏ hoặc chỉnh sửua Thông tin cá nhân của mình để hạn chế việc sử dụng hoặc tiết lộ của chúng tôi.

II. Thông tin thu thập

ONGAME có thể thu thập và xử lý các dữ liệu sau về bạn:

Bạn đang đọc:

Thông tin cá nhân
ONGAME có thể thu thập Thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn tham gia vào một số hoạt động nhất định trong Dịch vụ, bao gồm địa chỉ email, giới tính (tùy chọn) và năm sinh của bạn..

Thông tin sử dụng
ONGAME thu thập chi tiết về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các tài nguyên mà bạn truy cập. Thông tin sử dụng này bao gồm thông tin về cách thức và thời điểm bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, lượt xem, trang đã truy cập hoặc mua vật phẩm hoặc nội dung ảo của chúng tôi.

Thông tin kỹ thuật
ONGAME thu thập dữ liệu kỹ thuật chung liên quan đến bạn như thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ, địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt và thông tin hệ thống của ONGAME.

Liên lạc của người dùng với Ongame.
Nếu bạn liên hệ với ONGAME hoặc trả lời các tin nhắn và liên lạc mà ONGAME gửi cho bạn, ONGAME có thể lưu lại nội dung đó.

Thông tin từ Mạng xã hội hoặc Nền tảng của bên thứ ba
Bạn có thể tự nguyện cho phép Dịch vụ của ONGAME tương tác với mạng xã hội hoặc nền tảng của bên thứ ba như Facebook, Instagram hoặc Google và các nền tảng này có thể sẽ cung cấp dữ liệu về bạn cho ONGAME. Các ứng dụng hoặc trang web này được tạo và duy trì bởi bên thứ ba không phải là một phần của hoặc được kiểm soát bởi ONGAME. Bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đọc các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của họ để hiểu cách họ xử lý dữ liệu của bạn và dữ liệu nào họ có thể chia sẻ với ONGAME. ONGAME sẽ chỉ sử dụng và thu thập thông tin mà bạn tự nguyện ủy quyền cho các mạng xã hội bên thứ ba tiết lộ cho chúng tôi.

Thông tin phi cá nhân
Theo mục đích của Chính sách bảo mật này, Thông tin phi cá nhân có nghĩa là thông tin không trực tiếp nhận dạng bạn. ONGAME có thể sử dụng các công cụ hoặc phần mềm phân tích của bên thứ ba để tự động thu thập và sử dụng một số Thông tin phi cá nhân nhất định không trực tiếp cho phép ONGAME nhận dạng bạn.

Cookies
ONGAME có thể sử dụng cookie để cung cấp cho người dùng Dịch vụ tối ưu. “Cookie” là một chút thông tin lưu giữ hồ sơ mà các trang web thường lưu trữ trên máy tính của người dùng. Bạn có thể đặt cài đặt cookie từ trình duyệt web, tuy nhiên, việc chọn từ chối lưu trữ cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng đăng nhập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

III. Phương pháp thu thập

ONGAME có thể thu thập Thông tin cá nhân của người dùng trực tiếp từ người dùng khi đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ, từ các công ty liên kết hoặc thông qua các công cụ tạo thông tin của người dùng.

Sử dụng và chia sẻ thông tin thu thập được

Sử dụng Thông tin được Thu thập
ONGAME có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây có nguồn gốc và được coi là cần thiết cho sự tồn tại, duy trì và tuân thủ mối quan hệ pháp lý giữa ONGAME và bạn: (i) xác định người dùng và ngăn chặn việc sử dụng không đúng cách Dịch vụ: (ii) giúp bạn tận hưởng Dịch vụ nội dung hiệu quả hơn và (iv) gửi cho bạn các thông báo quan trọng khi cần thiết.

Ngoài ra, ONGAME có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để: (i) tạo dữ liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ; (ii) tiến hành khảo sát và phân tích, rút thăm và gửi giải thưởng cho các sự kiện hoặc (iii) phổ biến thông tin quảng cáo cho các sự kiện. Trừ khi được chỉ định bởi bạn theo một cách khác, bằng việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích phụ trợ như trên. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được đề cập trong đoạn này.

Chia sẻ thông tin Thu thập
ONGAME không chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có được sự đồng ý trước của bạn. Là một phần của các hoạt động liên quan đến quản lý và điều hành ONGAME, chúng tôi có thể chuyển Thông tin cá nhân của bạn cho công ty mẹ của chúng tôi hoặc / và một số hoặc tất cả các chi nhánh, công ty con, bên cấp phép và / hoặc cùng một nhóm kinh tế, bất cứ khi nào họ hoạt động thông qua các quy trình và chính sách nội bộ tương tự. Tương tự, ONGAME sẽ chia sẻ thông tin của bạn khi ký hợp đồng phụ của bên thứ ba; bao gồm luật sư, kiểm toán viên, kế toán viên hoặc nhân viên kỹ thuật cần xử lý Thông tin cá nhân của bạn thay mặt cho ONGAME và theo hướng dẫn của họ. ONGAME không yêu cầu sự đồng ý của bạn cho các chuyển khoản này.

Tương tác với Mạng hoặc Nền tảng xã hội của bên thứ ba: Bạn hiểu rằng nơi bạn cho phép ONGAME tương tác với các mạng hoặc nền tảng xã hội của bên thứ ba, ONGAME có thể chia sẻ dữ liệu về bạn với họ.

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý: Đôi khi ONGAME có thể được yêu cầu bởi cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan tư pháp để cung cấp Thông tin cá nhân cho các cơ quan chính phủ thích hợp ở nước bạn hoặc nước ngoài. ONGAME sẽ tiết lộ Thông tin cá nhân khi nhận được lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc hợp tác với một cuộc điều tra thực thi pháp luật.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em

Dịch vụ của ONGAME không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ những trẻ em đó. Trẻ em dưới 18 tuổi không nên sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ và nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không thử sử dụng Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin nào về bản thân bạn đến ONGAME.

Ngoài ra, trong trường hợp ONGAME nhận được tin tức cá thể mà ONGAME phát hiện được phân phối bởi người dưới 18 tuổi, ONGAME sẽ nhanh gọn xóa tin tức cá thể đó một cách bảo đảm an toàn. Phụ huynh, những người tin rằng ONGAME hoàn toàn có thể có bất kể thông tin nào từ hoặc về một người dưới 18 tuổi, hoàn toàn có thể gửi nhu yếu bằng văn bản tới [email protected].

Xin lưu ý rằng những người dưới độ tuổi được quy định trong khu vực tài phán của họ bắt buộc phải có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đọc và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này và Điều khoản sử dụng thay mặt họ. Phụ huynh được khuyến khích giám sát việc sử dụng Dịch vụ của con em mình và làm quen với các loại nội dung có sẵn thông qua Dịch vụ. Phụ huynh nên giám sát việc sử dụng e-mail, diễn đàn và các thông tin liên lạc trực tuyến khác.

Bảo vệ

ONGAME duy trì những giải pháp bảo vệ tương thích để bảo vệ tính bảo mật thông tin, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của tin tức cá thể mà họ tích lũy và tàng trữ về chủ thông tin tài khoản của mình. tin tức cá thể được ONGAME tích lũy được tàng trữ trong thiên nhiên và môi trường hoạt động giải trí bảo đảm an toàn không có sẵn cho công chúng và chỉ hoàn toàn có thể truy vấn bởi những nhân viên cấp dưới được ủy quyền. Ngoài ra, ONGAME sử dụng mã hóa theo tiêu chuẩn ngành để ngăn ngừa truy vấn trái phép vào tin tức cá thể của bạn. ONGAME cũng có những giải pháp bảo mật thông tin để bảo vệ sự mất mát, lạm dụng và đổi khác thông tin dưới sự trấn áp của mình ( nghĩa là duy trì chất lượng tài liệu ). Trước khi ONGAME được cho phép người dùng truy vấn tin tức cá thể của họ, ví dụ, ONGAME xác định danh tính của họ bằng cách nhu yếu họ gửi thông tin như tên người dùng và mật khẩu của họ. ONGAME cũng thực thi những bước hài hòa và hợp lý để bảo vệ rằng những bên thứ ba mà ONGAME chuyển tin tức cá thể cung ứng vừa đủ những giải pháp bảo vệ những tài liệu đó .

VII. Liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba

Thỉnh thoảng, bạn nên biết rằng Thương Mại Dịch Vụ hoàn toàn có thể chứa những link đến những website, mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. ONGAME không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với những thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của những website hoặc dịch vụ đó. Nếu bạn quan ngại về chủ trương quyền riêng tư của một bên thứ ba nào đó, ONGAME khuyên bạn nên đọc chủ trương quyền riêng tư của website hoặc dịch vụ mà bạn link trước khi gửi bất kể tin tức cá thể nào. Vui lòng xem xét rằng trong trường hợp mua trong ứng dụng, thông tin của bạn sẽ được quản trị bởi những bên thứ ba và chịu sự chi phối của chủ trương bảo mật thông tin của họ ; ONGAME không tích lũy hoặc quản trị tin tức kinh tế tài chính của bạn .

VIII. Quyền lợi của bạn

ONGAME nỗ lực rất tốt để cho phép bạn xem xét, update hoặc chỉnh sửa tin tức cá thể của bạn trong quyền sở hữu của ONGAME. Để thực thi việc này, vui mắt liên hệ với Quản trị viên chủ trương bảo mật thông tin của ONGAME tại [email protected]. ONGAME sẽ cần thông tin không thiếu từ bạn để thiết lập danh tính của bạn và để xác định nhu yếu truy vấn của bạn và cũng để giải quyết và xử lý nhu yếu của bạn. Xin chú ý quan tâm rằng ngay cả khi tin tức cá thể bị biến hóa hoặc bị xóa theo nhu yếu của bạn, ONGAME vẫn hoàn toàn có thể giữ lại toàn bộ hoặc một phần tin tức cá thể của bạn để xử lý tranh chấp, thực thi những pháp luật và điều kiện kèm theo được lao lý trong Điều khoản sử dụng, tuân thủ những nhu yếu kỹ thuật và pháp lý và những ràng buộc tương quan đến bảo mật thông tin, tính toàn vẹn và hoạt động giải trí của Dịch Vụ Thương Mại. Theo lao lý ở trên, bạn hoàn toàn có thể truy vấn tin tức cá thể mà chúng tôi chiếm hữu ; khắc phục trong trường hợp tài liệu đó không vừa đủ hoặc không đúng chuẩn ; hủy trong trường hợp tài liệu đó không bắt buộc so với một số ít mục tiêu được đề cập trong Chính sách bảo mật thông tin này hoặc đang được sử dụng cho những mục tiêu không được bạn chấp thuận đồng ý, hoặc phủ nhận giải quyết và xử lý chúng cho những mục tiêu đơn cử. Đối với những mục tiêu nêu trên, bạn hoàn toàn có thể nhu yếu thực thi những quyền truy vấn, cải chính, xóa bỏ hoặc khước từ giải quyết và xử lý tin tức cá thể của bạn với ONGAME theo luật hiện hành và trải qua một văn bản nhu yếu gửi đến Quản trị viên chủ trương bảo mật thông tin của chúng tôi, cho biết : ( i ) tên và địa chỉ ; ( ii ) bản sao sách vở tùy thân chính thức hợp lệ ( CMND, Hộ chiếu, ETC ) ; ( iii ) miêu tả rõ ràng và đúng chuẩn về tin tức cá thể mà bạn muốn truy vấn hoặc chỉnh sửa, hủy bỏ hoặc phủ nhận giải quyết và xử lý và bất kể yếu tố nào khác hoàn toàn có thể giúp thuận tiện xác định tài liệu của bạn ; ( iv ) chữ ký của bạn ; cũng như ( v ) bất kể nhu yếu nào khác được phân phối bởi Luật và / hoặc những lao lý hiện hành khác .

ONGAME sẽ trả lời các yêu cầu trong thời hạn tối đa là hai mươi (20) ngày làm việc hoặc bất kỳ điều khoản dài hạn nào khác được pháp luật hiện hành cho phép. Phản hồi của ONGAME sẽ cho biết nếu yêu cầu truy cập, cải chính, hủy bỏ hoặc từ chối của bạn được chấp thuận hay không. Nếu có, ONGAME sẽ đưa ra quyết định có hiệu lực trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc sau thông báo đó cho bạn hoặc đại diện của bạn. Những điều khoản này có thể được thay đổi theo quy định của pháp luật hiện hành. ONGAME sẽ cung cấp cho bạn các bản sao điện tử Thông tin cá nhân của bạn, nếu bạn thực hiện quyền truy cập của mình.

Hạn chế sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền giới hạn việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của mình cho các mục đích không cần thiết cho mối quan hệ pháp lý của chúng tôi. Do đó, nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào về Dịch vụ, bạn có thể bỏ chọn phần chấp thuận trong trang cài đặt hoặc gửi email tới Quản trị viên Chính sách bảo mật của chúng tôi, cho chúng tôi biết về tình huống đó và chúng tôi sẽ không bao gồm bạn trong danh sách đăng ký liên lạc của ONGAME và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bằng chứng điện tử về việc đăng ký của bạn, theo yêu cầu.

Thu hồi sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thu hồi sự đồng ý của bạn được cấp cho việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với Quản trị viên chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi thông báo cho bạn rằng trong trường hợp bạn thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không thể tiếp tục mối quan hệ pháp lý của chúng tôi và bạn.

Lưu trữ và thời gian lưu trữ

ONGAME, trực tiếp hoặc trải qua bất kể Trụ sở hoặc công ty con nào khác, hoàn toàn có thể tàng trữ tin tức cá thể của bạn trong những cơ sở tài liệu ở nước bạn hoặc quốc tế, không số lượng giới hạn, ngoại trừ những khoảng chừng thời hạn được cung ứng bởi những pháp luật hiện hành, cũng như tuân thủ những mục tiêu được cung ứng trong Chính sách quyền riêng tư này và những pháp luật của luật vận dụng, những pháp luật của nó và bất kể lao lý hiện hành nào khác .

Xin lưu ý rằng ONGAME loại bỏ các hồ sơ về Thông tin cá nhân của người dùng sau khi hoàn thành mục đích thu thập và sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp hồ sơ cần được lưu trữ theo chính sách hoặc luật áp dụng của ONGAME, chúng tôi có quyền lưu trữ Thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định.

XII. Tiếp xúc

Nếu bạn có vướng mắc về Chính sách quyền riêng tư này hoặc quyền riêng tư của bạn, vui vẻ liên hệ với ONGAME tại [email protected].

Source: thabet
Category: Game bài