Lý lịch khoa học

Bài báo đã xuất bản
1. Nguyễn Thị Vui: “Phát huy tính cực, tự lực của sinh viên trong quá trình học tập môn Tâm lý học”,  Hội thảo khoa học về “Đổi mới phương pháp dạy học ở trường CĐSP Kon Tum”, tr. 66-70, tháng 1 năm 2003.
2. Nguyễn Thị Vui: “Thực trạng trở ngại tâm lý trong học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum”, Tạp chí Tâm lý học, số 5/2010, tr. 51-58.
3. Nguyễn Thị Vui: “Thực trạng khó khăn tâm lý của các gia đình dân tộc thiểu số trong công tác giáo dục học sinh tiểu học ở Kon Tum”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 11/2010.
4. Nguyễn Thị Vui: “Tư vấn kỹ năng giao tiếp ứng xử trong học đường”, Báo cáo Khoa học Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về tâm lý học đường ở Việt Nam, Nxb Đại học Huế, 2011.
5. Nguyễn Thị Vui: “Giải pháp khắc phục trở ngại tâm lý trong học tập của HS tiểu học dân tộc thiểu số ở Kon Tum”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 16/2011.
6.Nguyễn Thị Vui: “Giải pháp khắc phục khó khăn tâm lý trong học tập của HS tiểu học dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”, Báo cáo Khoa học Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3, Nxb ĐHSP thành phố HCM, 2012.
7. Nguyễn Thị Vui: “Khó khăn tâm lý trong học tập môn Tiếng Việt của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 9/2014.
8. Nguyễn Thị Vui: “Khó khăn trong thái độ và hành vi thực hiện nền nếp học tập của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 10/2014.
9. Nguyễn Thị Vui: “Các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn tâm lý trong học tập môn Tiếng Việt của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu sô ở Tây Nguyên, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 12/2014.
10.Nguyễn Thị Vui: “Khó khăn tâm lý trong học tập môn Tiếng Việt giữa học sinh dân tộc thiểu số và học sinh dân tộc kinh”, Báo cáo Khoa học Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam tại trường ĐHSP Hà Nội, Nxb ĐHSP, 2015.
11. Nguyễn Thị Vui (2016), “Một số khó khăn tâm lý trong học nghe, đọc tiếng Việt của học sinh lớp 1 DTTS ở Tây Nguyên và biện pháp khắc phục”, Hội thảo khoa học quốc tế tâm lý học đường lần thứ 5 tại Đà Nẵng.
12. Nguyễn Thị Vui (2017), Tổ chức seminar hướng vào phát triển tư duy phê phán cho sinh viên, Hội thảo cấp bộ môn tháng 5/2017.

Sách đã xuất bản:
Nguyễn Thị Vui (2016), “Khó khăn tâm lý của học sinh lớp một người dân tộc thiểu số trong học tập môn Tiếng Việt”, Sách chuyên khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

1. Nguyễn Thị Vui: “Phát huy tính cực, tự lực của sinh viên trong quá trình học tập môn Tâm lý học”, Hội thảo khoa học về “Đổi mới phương pháp dạy học ở trường CĐSP Kon Tum”, tr. 66-70, tháng 1 năm 2003.2. Nguyễn Thị Vui: “Thực trạng trở ngại tâm lý trong học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum”, Tạp chí Tâm lý học, số 5/2010, tr. 51-58.3. Nguyễn Thị Vui: “Thực trạng khó khăn tâm lý của các gia đình dân tộc thiểu số trong công tác giáo dục học sinh tiểu học ở Kon Tum”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 11/2010.4. Nguyễn Thị Vui: “Tư vấn kỹ năng giao tiếp ứng xử trong học đường”, Báo cáo Khoa học Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về tâm lý học đường ở Việt Nam, Nxb Đại học Huế, 2011.5. Nguyễn Thị Vui: “Giải pháp khắc phục trở ngại tâm lý trong học tập của HS tiểu học dân tộc thiểu số ở Kon Tum”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 16/2011.6.Nguyễn Thị Vui: “Giải pháp khắc phục khó khăn tâm lý trong học tập của HS tiểu học dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”, Báo cáo Khoa học Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3, Nxb ĐHSP thành phố HCM, 2012.7. Nguyễn Thị Vui: “Khó khăn tâm lý trong học tập môn Tiếng Việt của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 9/2014.8. Nguyễn Thị Vui: “Khó khăn trong thái độ và hành vi thực hiện nền nếp học tập của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 10/2014.9. Nguyễn Thị Vui: “Các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn tâm lý trong học tập môn Tiếng Việt của học sinh lớp 1 dân tộc thiểu sô ở Tây Nguyên, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 12/2014.10.Nguyễn Thị Vui: “Khó khăn tâm lý trong học tập môn Tiếng Việt giữa học sinh dân tộc thiểu số và học sinh dân tộc kinh”, Báo cáo Khoa học Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam tại trường ĐHSP Hà Nội, Nxb ĐHSP, 2015.11. Nguyễn Thị Vui (2016), “Một số khó khăn tâm lý trong học nghe, đọc tiếng Việt của học sinh lớp 1 DTTS ở Tây Nguyên và biện pháp khắc phục”, Hội thảo khoa học quốc tế tâm lý học đường lần thứ 5 tại Đà Nẵng.12. Nguyễn Thị Vui (2017), Tổ chức seminar hướng vào phát triển tư duy phê phán cho sinh viên, Hội thảo cấp bộ môn tháng 5/2017.Nguyễn Thị Vui (2016), “Khó khăn tâm lý của học sinh lớp một người dân tộc thiểu số trong học tập môn Tiếng Việt”, Sách chuyên khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Source: thabet
Category: Game