Minh Giáo Lệnh | Phần thưởng

900 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Giả
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 10.000.000 kinh nghiệm) 10.000 điểm chân khí
(chỉ những nhân vật đã đả thông kinh mạch từ trước khi nhận thưởng mốc 900 mới có thể nhận được điểm chân khí này) 5.000.000 kinh nghiệm 100 điểm danh vọng 100 điểm sư môn 1.000 điểm công trạng 1.000 Đạt Chuyển Sinh 5 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 20.000.000 kinh nghiệm) 500 Ma Tinh (khóa) 8.000.000 kinh nghiệm 160 điểm danh vọng 160 điểm sư môn 1.400 điểm công trạng 1.300 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Tướng
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 30.000.000 kinh nghiệm) 20.000 điểm chân khí 12.000.000 kinh nghiệm 220 điểm danh vọng 220 điểm sư môn 1.800 điểm công trạng 1.700 01 Lăng Ba Vi Bộ 500 Ma Tinh (khóa) 15.000.000 kinh nghiệm 280 điểm danh vọng 280 điểm sư môn 2.200 điểm công trạng 2.000 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Vương
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 40.000.000 kinh nghiệm) 30.000 điểm chân khí 20.000.000 kinh nghiệm 340 điểm danh vọng 340 điểm sư môn 2.600 điểm công trạng 2.400 500 Ma Tinh (khóa) 25.000.000 kinh nghiệm 400 điểm danh vọng 400 điểm sư môn 3.000 điểm công trạng 2.800 10 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 1 30.000 điểm chân khí 28.000.000 kinh nghiệm 460 điểm danh vọng 460 điểm sư môn 3.400 điểm công trạng 3.100 20 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 1 01 Uẩn Linh cấp 4 30.000.000 kinh nghiệm 520 điểm danh vọng 520 điểm sư môn 3.800 điểm công trạng 3.500 08 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 2 32.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 4.000 01 Nón Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái) 100 điểm cống hiến Bang hội 34.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 5.000 01 Áo Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái) 12 Đá Quý cấp 2 ngẫu nhiên 200 điểm cống hiến Bang hội 36.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 6.000 01 Quần Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái) 300 điểm cống hiến Bang hội 38.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 7.000 01 Linh Đồ Giới Chỉ trái (ngẫu nhiên) 01 Linh Đồ Giới Chỉ phải (ngẫu nhiên) 01 Uẩn Linh cấp 5 (khóa) 400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa) 40.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 8.500 01 Vũ khí Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái) Danh hiệu Bang hội cấp 3 42.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 9.500 Đạt Chuyển Sinh 6 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 50.000.000 kinh nghiệm) 04 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa) 44.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng ( khóa ) 11.000 05 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 06 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa) 01 Trứng Linh Thú – Cao (khóa) 01 Tín Vật Bang Hội cấp 3 (khóa) 46.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 300 điểm cống hiến Bang hội 15.000 07 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 08 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa) 42 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa) 48.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 16.000 09 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 01 Áo Choàng Kim Xà 4 +7 (tự chọn) 50.000.000 kinh nghiệm 400 điểm cống hiến Bang hội 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 10 Thiết Tinh cấp 4 ( khóa ) 17.000 03 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4 01 Huy Chương Kim Xà 4 +7 (tự chọn) 60.000.000 kinh nghiệm 500 điểm cống hiến Bang hội 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 20 Thiết Tinh cấp 4

(khóa)

20.000 02 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 – 4 – 5 01 Chiến Hài Kim Xà 4 +7 (tự chọn) 600 điểm cống hiến Bang hội 80.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 30 Thiết Tinh cấp 4 ( khóa ) 22.000 Đạt Chuyển Sinh 7 cấp 73
(nếu đã đạt sẽ nhận 500 triệu kinh nghiệm)
– Nhân vật Chuyển Sinh 6 cấp 98 trở lên mới được nhận – 01 Phục Sinh Đơn 100/100 (khóa) 02 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 – 4 – 5 150.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 24.000 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Tôn
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận 200 triệu kinh nghiệm)
– Nhân vật cấp 90 trở lên (ở tất cả các cấp Chuyển Sinh)
mới nhận được danh hiệu – 05 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 – 4 – 5 12 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa) Danh hiệu Nhiệm Vụ Đạt Nhân
(Kháng tất cả +20, duy trì 2 tháng) 400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa) 01 trang bị Hào Hiệp (khóa, tùy chọn nón, áo, quần) 250.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 600 điểm cống hiến Bang hội

Source: thabet
Category: Game