Battlefield (sê-ri trò chơi) – Wikipedia tiếng Việt

Năm Công nghệ Tên Hệ máy 2002 Refractor 1 Battlefield 1942 Có Có Không Không Không Không Không Không 2003 ■ Battlefield 1942: The Road to Rome Có Có Không Không Không Không Không Không ■ Battlefield 1942: Secret Weapons of WWII Có Có Không Không Không Không Không Không 2004 Battlefield Vietnam Có Không Không Không Không Không Không Không 2005 RenderWare Battlefield 2: Modern Combat Không Không Có Có Không Không Có Không Refractor 2 Battlefield 2 Có Không Không Không Không Không Không Không ■ Battlefield 2: Special Forces Có Không Không Không Không Không Không Không 2006 ■ Battlefield 2: Euro Force Có Không Không Không Không Không Không Không ■ Battlefield 2: Armored Fury Có Không Không Không Không Không Không Không Battlefield 2142 Có Có Không Không Không Không Không Không 2007 ■ Battlefield 2142: Northern Strike Có Không Không Không Không Không Không Không 2008 Frostbite 1.0 Battlefield: Bad Company Không Không Không Không Có Không Có Không 2009 Refractor 2 Battlefield Heroes Có Không Không Không Không Không Không Không Frostbite 1.5 Battlefield 1943 Không Không Không Không Có Không Có Không 2010 Battlefield: Bad Company 2 Có Không Không Không Có Không Có Không ■ Battlefield: Bad Company 2: Vietnam Có Không Không Không Có Không Có Không Refractor 2 Battlefield Online Có Không Không Không Không Không Không Không 2011 Battlefield Play4Free Có Không Không Không Không Không Không Không Frostbite 2 Battlefield 3 Có Không Không Không Có Không Có Không ■ Battlefield 3: Back to Karkand Có Không Không Không Có Không Có Không 2012 ■ Battlefield 3: Close Quarters Có Không Không Không Có Không Có Không ■ Battlefield 3: Armored Kill Có Không Không Không Có Không Có Không ■ Battlefield 3: Aftermath Có Không Không Không Có Không Có Không 2013 ■ Battlefield 3: End Game Có Không Không Không Có Không Có Không Frostbite 3 Battlefield 4 Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield 4: China Rising Có Không Không Không Có Có Có Có 2013/2014† ■ Battlefield 4: Second Assault Có Không Không Không Có Có Có Có 2014 ■ Battlefield 4: Naval Strike Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield 4: Dragon’s Teeth Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield 4: Final Stand Có Không Không Không Có Có Có Có 2015 ■ Battlefield 4: Weapons Crate Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield 4: Night Operations Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield 4: Community Operations Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield 4: Legacy Operations Có Không Không Không Không Có Không Có Battlefield Hardline Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield Hardline: Criminal Activity Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield Hardline: Robbery Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield Hardline: Blackout Có Không Không Không Có Có Có Có 2016 ■ Battlefield Hardline: Getaway Có Không Không Không Có Có Có Có ■ Battlefield Hardline: Betrayal Có Không Không Không Có Có Có Có Battlefield 1 Có Không Không Không Không Có Không Có 2017 ■ Battlefield 1: They Shall Not Pass Có Không Không Không Không Có Không Có ■ Battlefield 1: In the Name of the Tsar Có Không Không Không Không Có Không Có ■ Battlefield 1: Turning Tides Có Không Không Không Không Có Không Có 2018 ■ Battlefield 1: Apocalypse Có Không Không Không Không Có Không Có Battlefield V Có Không Không Không Không Có Không Có 2021 Frostbite Battlefield 2042 Có Không Không Không Không Có Có Không Có Notes:

∓ DLC dành cho Battlefield 2 được phát hành trên Windows Only.
■ DLC được đặt trực tiếp phía dưới tiêu đề phát hành cho nó.
§ DLC dành cho Battlefield 4 hiện không có sẵn trên hệ máy nào, nhưng sẽ được phát hành vào một ngày sau.

Source: thabet
Category: Game