Danh sách nhân vật thời Tam Quốc – Wikipedia tiếng Việt

 1. ^ a b Ân Thuần có năng lực là con trai Ân Quán .
 2. ^ a b Bà Triệu có anh là Triệu Quốc Đạt
 3. ^ a b c d e Bàng Thống có em trai là Bàng Lâm, con trai là Bàng Hoành. Thống và Lâm là cháu họ của Bàng Đức Công, em họ của Bàng Sơn Dân ( con trai Đức Công ) .
 4. ^ a b c d e f

  Bộ Chất sinh Bộ Hiệp và Bộ Xiển. Bộ Hiệp sinh Bộ Cơ và Bộ Tuyền. Em họ Bộ Chất là Bộ Luyện Sư (tức Bộ phu nhân).

 5. ^ a b Bộc Dương Dật có con trai là Bộc Dương Hưng .
 6. ^ a b c d e f g h i j k l

  Bùi Mậu có năm con trai là Bùi Tiềm, Bùi Tuấn, Bùi Huy, Bùi Tập, Bùi Oản.
  Bùi Tiềm có con trai là Bùi Tú.
  Bùi Tuấn có con trai là Bùi Việt.
  Bùi Huy có bốn con trai là Bùi Lê, Bùi Khang, Bùi Khải, Bùi Xước.

 7. ^ a b c d Cam Ninh có hai con trai là Cam Côi và Cam Thuật. Cam Thuật có con trai là Cam Xương. Cam Xương có con trai là Cam Trác làm quan Tây Tấn.
 8. ^ a b c d e f g h i j

  Viên Thiệu là con ruột của Viên Phùng, con nuôi của Viên Thành.
  Viên Thiệu có vợ là Lưu phu nhân.
  Viên Thiệu có bốn con trai là Viên Đàm, Viên Hi, Viên Mãi, Viên Thượng.
  Viên Thiệu và Viên Thuật có anh họ là Viên Di, em họ là Viên Tự, Viên Dận.

 9. ^ a b c Trung Xuyên Vương có hai em trai là Cao Dự Vật và Cao Xa Câu .
 10. ^

  Cao Nhu là con trai Cao Tĩnh, cháu họ Cao Cán.
  Cao Nhu có ba con trai: Cao Tuấn, Cao Đản, Cao Quang.

 11. ^ a b c Cát Bản có hai con trai là Cát Mạc và Cát Huyền .
 12. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Lưu Tiên

 13. ^ a b c d e

  Chu Cứ cưới công chúa Tôn Lỗ Ban, con gái Tôn Quyền.
  Chu Cứ có hai con trai là Chu Hùng và Chu Tổn, một con gái là Chu hoàng hậu.
  Chu Hùng có con trai là Chu Tuyển.

 14. ^ a b c Chu Quân là con của Chu Thư, có con trai là Chu Cự .
 15. ^ a b Chu Hoàn có con trai là Chu Dị
 16. ^

  Chu Du là con trai của Chu Dị, có chú (bác) là Chu Thượng, chú họ là Chu Trung.
  Chu Du lấy vợ Tiểu Kiều, sinh hai con trai là Chu Tuần và Chu Dận, một con gái là vợ Tôn Đăng.
  Anh trai Chu Du có con trai là Chu Tuấn. Tuấn có con trai là Chu Hộ.

 17. ^ a b c Chu Tuấn có hai con trai là Chu Hạo và Chu Phù. Chu Phù làm quan ở Giao Châu, bị trào lưu khởi nghĩa của người Việt giết chết, sử quan cho là không tốt nên không chép vào sử .
 18. ^ a b c Chu Hân có hai em trai là Chu Ngung và Chu Ngang .
 19. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Vợ Tôn Hưu

 20. ^ a b c d e f g h

  Chu Trị ban đầu không có con, nhận cháu con của chị là Thi Nhiên làm con nuôi (tức Chu Nhiên).
  Chu Trị sinh bốn con trai là Chu Tài, Chu Kỷ, Chu Vĩ, Chu Vạn Tuế.
  Chu Nhiên có con trai là Chu Tích, sau đổi về họ Thi.
  Chu Tài có con trai là Chu Uyển.

 21. ^ a b

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Chu Phường

 22. ^ a b c

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Chu Thái

 23. ^ a b c d e f

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Chung Ly Mục

 24. ^ a b c d e f g h i j k

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Cố Ung

 25. ^ a b c d e f

  Công Tôn Độ có hai con trai là Công Tôn Khang và Công Tôn Cung.
  Công Tôn Khang có hai con trai là Công Tôn Hoảng và Công Tôn Uyên.
  Công Tôn Uyên có con trai là Công Tôn Tu.

 26. ^ a b c d Công Tôn Toản có em trai là Công Tôn Phạm và Công Tôn Việt ; con trai là Công Tôn Tục .
 27. ^ a b c Cung Lộc là con trai Thái thú Cung Kham, anh trai của Cung Hành .
 28. ^ a b Diêm Nhu có anh trai là Diêm Chí .
 29. ^ a b c

  Dương Tu là con trai Dương Bưu, cháu trai Dương Tứ.
  Dương Tu có con trai là Dương Hiêu.
  Dương Hiêu có con trai là Dương Chuẩn.

 30. ^ a b c Dương Nghi có anh trai là Dương Lự, em họ là Dương Ngung .
 31. ^ a b c Đào Khiêm có hai con trai là Đào Thương và Đào Ưng .
 32. ^ a b c d

  Đằng Đam là anh em của Đằng Trụ.
  Đằng Trụ có con trai là Đằng Dận.
  Đằng Dận có con gái là vợ Gia Cát Tủng.
  Đằng Dận có em họ là Đằng Mục.
  Đằng Mục có con gái là Đằng Phương Lan, lấy Tôn Hạo.

 33. ^ a b

  Mẹ của Đặng Chi tên là Trịnh Thiên Sanh.
  Đặng Chi có con trai là Đặng Lương.

 34. ^ a b Điền Dự có con trai là Điền Bành Tổ, con gái là vợ Tôn Hoành, con dâu Tôn Tư .
 35. ^ a b c d Đinh Xung có hai con trai là Đinh Nghi, Đinh Dị .
 36. ^ a b Điền Trù có cháu là Điền Tục .
 37. ^ a b c

  Đinh Phụng có em trai là Đinh Phong.
  Đinh Phụng có con trai là Đinh Ôn.

 38. ^ a b c d e f

  Đỗ Hùng có ba con trai là Đỗ Chẩn, Đỗ Liệt, Đỗ Lương.
  Đỗ Chẩn có hai con trai là Đỗ Tì và Đỗ Tú.
  Đỗ Tì có con trai là Đỗ Hâm.

 39. ^ a b c

  Đỗ Tập có anh trai là Đỗ Cơ.
  Đỗ Tập có con trai là Đỗ Hội.

 40. ^

  Đỗ Kỳ có ba con trai là Đỗ Thứ, Đỗ Lý, Đỗ Khoan.
  Đỗ Thứ có con trai là Đỗ Dự.
  Đỗ Dự có anh em họ là Đỗ Bân và Đỗ Thực.

  Đỗ Thực là con trai của Đỗ Hữu Đạo và Nghiêm Hiến.
  Đỗ Dự có vợ là công chúa Cao Lục, con gái Tư Mã Ý.
  Đỗ Dự có bốn con trai là Đỗ Tích, Đỗ Tễ, Đỗ Đam, Đỗ Doãn.

 41. ^ a b c d e

  Đổng Quân Nhã có ba con trai là Đổng Trạc, Đổng Trác và Đổng Mân.
  Đổng Trác có hai con trai không rõ tên, một con gái là vợ Ngưu Phụ.
  Đổng Mân có con trai là Đổng Hoàng.
  Đổng Trác có một cháu trai không rõ tên, một cháu gái là Đổng Bạch.
  Đổng Thừa và Đổng Việt là họ hàng với Đổng Trác.

 42. ^ a b c d

  Đổng Hòa có con trai là Đổng Doãn.
  Cháu nội Đổng Doãn là Đổng Hoành sau hàng Tấn.

 43. ^ a b c

  Đổng Thừa là cháu họ của Đổng thái hậu.
  Đổng Thừa có con gái là Đổng quý nhân, vợ của Hán Hiến Đế.

 44. ^ a b c d
  Đường Bân có hai con trai là Đường Hi và Đường Cực.
  Đường Hi có vợ là con gái Đường Tuyên có con trai là Đường Bân. Đường Bân có hai con trai là Đường Hi và Đường Cực. Đường Hi có vợ là con gái Trương Quỹ
 45. ^ a b c d e f Giả Quỳ sinh hai con trai là Giả Sung và Giả Hỗn. Giả Quỳ sinh hai con trai là Giả Lê Dân và một con nhỏ chết non, bốn con gái là Giả Bao ( vợ Tư Mã Du ), Giả Dụ, Giả Nam Phong ( hoàng hậu nhà Tây Tấn ), Giả Ngọ ( vợ Hàn Thọ ) .
 46. ^ a b c d Giả Hủ có ba con trai là Giả Mục, Giả Cơ và Giả Phóng .
 47. ^ a b c

  Hà Bao có hai con trai là Hà Phàn và Hà Phùng.
  Hà Phàn có con trai là Hà Chương.

 48. ^ a b c d e f g Hà Cơ là vợ Tôn Hòa, mẹ đẻ của Tôn Hạo. Bố là Hà Toại sinh Hà Cơ, Hà Hồng, Hà Tương, Hà Thực. Hà Hồng sinh Hà Mạc. Còn một người cháu họ là Hà Đô .
 49. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Tôn Hòa

 50. ^ a b c d e Hà Tiến có em gái là Hà Hoàng hậu (vợ của Hán Linh Đế), em trai là Hà Miêu. Con trai Hà Tiến là Hà Hàm lấy Doãn phu nhân sinh ra Hà Yến. Sau Doãn phu nhân trở thành thiếp của Tào Tháo.
 51. ^ a b
  Hà Tăng có hai con trai là Hà Thiệu và Hà Tuân, chép trong Tấn thư.Hà Quỳ có con trai là Hà Tăng. Hà Tăng có hai con trai là Hà Thiệu và Hà Tuân, chép trong
 52. ^ a b c d e f

  Hạ Hầu Đôn có bảy con được phong hầu, trong đó có con trưởng Hạ Hầu Sung và con thứ Hạ Hầu Mậu.
  Hạ Hầu Sung có con trai là Hạ Hầu Dị.
  Hạ Hầu Dị có con trai là Hạ Hầu Thiệu.
  Em trai Đôn là Hạ Hầu Liêm cũng được phong hầu.

 53. ^ a b Hạ Tề có hai con là Hạ Đạt, Hạ Cảnh, cháu là Hạ Chất, Hạ Thiệu, chắt là Hạ Tuần .
 54. ^ a b Hác Chiêu có con trai là Hác Khải .
 55. ^ a b c Tám kiện tướng ( 八健将 ) của Lã Bố gồm : Trương Liêu, Tang Bá, Hác Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Tống Hiến, Ngụy Tục, Hầu Thành .
 56. ^ a b c Hàn Kỵ có hai con trai là Hàn Triệu và Hàn Dao. Hàn Triệu sinh Hàn Do. Hàn Bang sinh Hàn Hồng .
 57. ^ a b Hàn Đương có con trai là Hàn Tống .
 58. ^ a b Hàn Hạo có con nuôi là Hàn Vinh .
 59. ^ Hàn Sĩ Nguyên, không rõ tên thật, họ Hàn, tự Sĩ Nguyên .
 60. ^ Hàn Toại có con gái là vợ Diêm Hành
 61. ^ a b c d e f Hoa Hâm có em trai là Hoa Tập, thiếp là mẹ Lạc Thống. Hâm có bốn con trai Hoa Biểu, Hoa Bác, Hoa Chu, Hoa Bỉnh. Hoa Biểu sinh Hoa Dị, Hoa Kiệu, Hoa Đạm. Hoa Bỉnh sinh Hoa Diễn .
 62. ^ a b c d e f g h

  Hoàn Thắng có ba con trai là Hoàn Giai, Hoàn Di, Hoàn Soạn.
  Hoàn Giai có vợ là Phục thị, có hai con trai là Hoàn Hữu và Hoàn Gia.
  Hoàn Gia có hai con trai là Hoàn Dực và Hoàn Lăng.

 63. ^ a b

  Hoàn Giai có con trai là Hoàn Hạo.
  Hoàn Hạo có con trai là Hoàn Di.
  Hoàn Di có con trai là Hoàn Ôn, quyền thần Đông Tấn.

 64. ^ a b Hoàng Cái có con trai là Hoàng Bính .
 65. ^ a b Hoàng Trung có con trai là Hoàng Tự. Hoàng Tự chết sớm, tuyệt tự .
 66. ^ a b c

  Hoắc Tuấn có anh trai là Hoắc Đốc.
  Hoắc Tuấn có con trai là Hoắc Dặc.

 67. ^ a b c d e

  Hứa Tĩnh là anh họ của Hứa Thiệu, em họ của Hứa Sướng.
  Hứa Tĩnh có con trai là Hứa Khâm. Hứa Khâm có con trai là Hứa Du.

 68. ^ a b Hứa Từ có con trai là Hứa Huân .
 69. ^ a b c d Hướng Lãng có con trai là Hướng Điều, có hai cháu họ là Hướng Sủng và Hướng Sung. Hướng Sủng là anh của Sung .
 70. ^ a b Trúc lâm thất hiền là tên dân gian gọi nhóm bảy tu sĩ Đạo giáo sống trong rừng Trúc đầu thời nhà Tấn, gồm: Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Sơn Đào, Hướng Tú, Vương Nhung, Nguyễn Hàm.
 71. ^ a b c d e f Khoái Lương là anh trai của Khoái Việt. Khoái Lương sinh Khoái Quân. Khoái Quân sinh con gái là vợ của Tôn Tú. Trong họ Khoái còn có Khoái Kỳ là anh vợ của Gia Cát Lượng .
 72. ^ a b c d Kỷ Lượng sinh Kỷ Trắc. Kỷ Trắc sinh Kỷ Phu và Kỷ Chiêm. Kỷ Chiêm là danh tướng nhà Tấn .
 73. ^ a b c d e

  La Mông có hai con trai là La Thức và La Hiến.
  La Hiến có con trai trưởng là La Tập, cháu họ là La Thượng, thứ sử Ích châu thời Tây Tấn.

 74. ^ a b c d Lã Mông là em vợ của Đặng Đương. Lã Mông có ba con trai là Lã Tông, Lã Bá, Lã Mục. Hậu duệ là tướng Lã Sư Chu thời mạt Đường .
 75. ^ a b c Lã Bố có một con gái, được dân gian lưu truyền tên là Lã Linh Khởi .
 76. ^ a b Lã Phạm có con trai là Lã Cứ .
 77. ^ a b Lã Đại có một con trai là Lã Khải .
 78. ^ a b Lã Khải có một con trai là Lã Tường .
 79. ^ a b c Lã Kiền có con trai là Lã Phiên. Lã Phiên có con trai là Lã Quế .
 80. ^ a b c d Lã Nghệ là con trai của Lã Thường, có hai con trai là Lã Thần và Lã Nhã .
 81. ^ a b c Lạc Thống có cha là Quốc tướng Lạc Tuấn, bị Viên Thiệu sát hại. Con trai Lạc Thống là danh sĩ Lạc Tú .
 82. ^ a b Lai Mẫn có chị gái là vợ đại thần Hoàng Uyển nhà Đông Hán. Con Lai Mẫn là Lai Trung sau làm Tham quân .
 83. ^ a b Lại Cung có con trai là Lại Quăng .
 84. ^ a b c d Lăng Thống là con trai Lăng Tháo. Lăng Thống có hai con trai là Lăng Liệt và Lăng Phong, sau khi Lăng Thống chết được Tôn Quyền nhận nuôi .
 85. ^ a b c
  Lệnh Hồ Thiệu là chú họ Lệnh Hồ Ngu.
  Lệnh Hồ Ngu là cháu họ Lệnh Hồ Thiệu có con trai là Lệnh Hồ Hoa. Lệnh Hồ Thiệu là chú họ Lệnh Hồ Ngu. Lệnh Hồ Ngu là cháu họ Vương Lăng
 86. ^ a b c Liễu Thân cùng nổi danh với Liễu Ẩn và Đỗ Trinh, con trai là Liễu Thường sau làm quan cho nhà Tấn .
 87. ^ a b Loan Ba có con trai là Loan Hạ, thái thú Vân Trung .
 88. ^ a b c Lỗ Túc có con trai là Lỗ Thục, cháu là Lỗ Mục .
 89. ^
  Lỗ Quỳ là con trai của Lỗ Khiêm, cháu trai của Thái úy Lỗ Quỳ còn có tên khác là Lỗ Húc ( 鲁旭 ). Lỗ Quỳ là con trai của Lỗ Khiêm, cháu trai của Thái úy Lỗ Cung
 90. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u

  Lục Hu và Lục Khang là hai anh em, xuất thân từ Hoa Đình Lục thị.
  Lục Hu có con trai là Lục Tuấn
  Lục Tuấn có hai con trai là Lục Nghị (Lục Tốn) và Lục Mạo, hai con gái là vợ Cố Thiệu và Diêu Phu.
  Lục Tốn có hai con trai là Lục Diên và Lục Kháng.
  Lục Kháng có sáu con trai là Lục Yến, Lục Cảnh, Lục Huyền, Lục Cơ, Lục Vân, Lục Đam
  Lục Mạo có hai con trai là Lục Hỉ và Lục Anh.
  Lục Khang có hai con trai là Lục Tuấn và Lục Tích.
  Lục Tuấn có một con trai là Lục Thượng. Lục Thượng là con rể Từ Côn, vợ là Từ phu nhân của Tôn Quyền.
  Lục Tích có hai con trai là Lục Hoành và Lục Duệ, một con gái là Lục Úc Sinh.
  Lục Úc Sinh gả cho Trương Bạch là em trai Trương Ôn.
  Lục Khải và Lục Dận là hai anh em
  Lục Khải có hai con trai là Lục Y và Lục Ngưỡng. Lục Y có con trai là Lục Y.
  Lục Dận có một con trai là Lục Thức.

 91. ^ Tấn thư, Vệ Quán truyện .
 92. ^ a b c

  Lưu Biểu có vợ là Trần phu nhân và Thái phu nhân.
  Lưu Biểu có ba con trai là Lưu Kỳ, Lưu Tông, Lưu Tu và một con gái là vợ Vương Ký (anh Vương Xán).
  Lưu Biểu có cháu họ là Lưu Bàn, Lưu Hổ và Trương Doãn.

 93. ^ a b c Lưu Tán có hai con trai là Lưu Lược và Lưu Bình .
 94. ^ a b c d e f g

  Lưu Yên có mẹ là em gái Hoàng Uyển.
  Lưu Yên có bốn con trai là Lưu Phạm, Lưu Đản, Lưu Mạo, Lưu Chương.
  Lưu Chương là con của Lưu Yên với Phí phu nhân, cô họ Phí Quan.
  Lưu Phạm có vợ là Bàng phu nhân, con gái Bàng Hi.
  Lưu Mạo có vợ là Ngô phu nhân, sau trở thành Ngô hoàng hậu của Lưu Bị
  Lưu Chương vợ là Phí phu nhân, em gái Phí Quan, có hai con trai là Lưu Tuần và Lưu Xiển, một con gái là vợ Phí Quan.

 95. ^ a b c d e
  Lưu Do có anh trai là Thứ sử Duyện Châu Lưu Đại.
  Lưu Do có ba con trai là Lưu Cơ, Lưu Thước và Lưu Thượng.Lưu Do là con trai của Thái thú Sơn Dương Lưu Dư, cháu trai của Thái úy Lưu Sủng Lưu Do có anh trai là Thứ sử Duyện Châu Lưu Đại. Lưu Do có ba con trai là Lưu Cơ, Lưu Thước và Lưu Thượng .
 96. ^ a b c d e

  Lưu Diệp là con trai của Lưu Phổ và phu nhân Tu (không rõ họ).
  Lưu Phổ có hai con trai là Lưu Hoán và Lưu Diệp.
  Lưu Diệp có hai con trai là Lưu Ngụ và Lưu Đào.

 97. ^ a b c Lưu Huân có em trai là Lưu Giai, cháu họ là Thái thú Dự Châu Lưu Uy .
 98. ^ a b c d

  Tưởng Uyển là anh họ của Lưu Mẫn.
  Tưởng Uyển có hai con trai là Tưởng Bân và Tưởng Hiển.

 99. ^ a b c Lưu Ung có hai con trai là Lưu Thức và Lưu Vũ .
 100. ^ a b c d

  Lý Càn có con trai là Lý Chỉnh, có cháu họ kiêm con nuôi là Lý Điển.
  Lý Điển có con trai là Lý Trinh.

 101. ^ a b c Lý Khôi có con trai là Lý Di, cháu họ ( con của em trai ) là Lý Cầu .
 102. ^ a b c d e

  Lý Mạc, Lý Triều, Lý Thiệu là ba anh em, được xưng hiệu là Lý Thị Tam Long.
  Lý Triều có con trai là Lý Đán. Lý Đán có con trai là Lý Nghị.
  Lý Nghị là danh tướng Tây Tấn, sinh Lý Chiêu và con gái Lý Tú (vợ Vương Tái).

 103. ^ a b Lý Nghiêm có con trai là Lý Phong .
 104. ^ Lý Phong có con trai là Lý Phong .
 105. ^

  Lý Phu có con trai là Phùng Viên.
  Phùng Viên có hai con trai là Phùng Khôi, Phùng Dư.
  Phùng Dư có hai con trai Phùng Bá, Phùng Hùng, đều làm quan nhà Tấn.

 106. ^ a b c Lý Phúc là con trai của Lý Quyền, có con trai là Lý Tương .
 107. ^ a b c Mã Lương là con trai thứ tư, đồng thời là anh trai của Mã Tắc. Mã Lương có con trai là Mã Bỉnh
 108. ^ a b c d Mã Trung có ba con trai là Mã Tu, Mã Khôi, Mã Dung. Mã Dung có con trai là Mã Nghĩa .
 109. ^ a b c d e f g h Mã Đằng có ba con trai Mã Siêu, Mã Hưu, Mã Thiết và cháu gọi bằng chú là Mã Đại. Mã Siêu sinh Mã Thu, Mã Thừa và con gái vợ Lưu Lý .
 110. ^ a b Mã Huân là anh trai Mã Tế .
 111. ^ a b Mao Giới có con trai là Mao Cơ .
 112. ^ a b c Mãn Sủng có hai con trai là Mãn Vĩ và Mãn Bỉnh, một con gái là vợ Tư Mã Cán. Mãn Vĩ có con trai là Mãn Trường Vũ. Mãn Bỉnh có con trai là Mãn Phấn
 113. ^ a b Mạnh Đạt có con trai là Mạnh Hưng .
 114. ^ a b Mạnh Tông có con trai là Mạnh Tiếp .
 115. ^ a b c d e My Trúc có em trai là My Phương, em gái là My phu nhân ( vợ Lưu Bị ). My Trúc có con trai là My Uy. My Uy có con trai là My Chiếu .
 116. ^ a b Nghiêm Tuấn có con trai là Nghiêm Vũ .
 117. ^ a b c d Ngô Ý là anh họ của Ngô hoàng hậu, cháu họ của Ngô Khuông. Ngô Khuông có con trai là Ngô Ban, em họ của Ý .
 118. ^ a b c d e f g h
  Ngu Trung có con trai là Tấn thư có truyện.
  Ngu Phiên có cháu họ là Ngu Tiệt và Ngu Triệt.
  Trong họ còn có Ngu Sát, có con trai là Ngu Hỉ và Ngu Dự.Ngu Phiên có 11 con trai, trong đó có Ngu Dĩ ( Ngu Tỷ, con thứ 4, có thuyết cho là thứ 11 ), Ngu Trung ( con thứ 5 ), Ngu Tủng ( con thứ 6 ), Ngô Bỉnh ( con thứ 8 ). Ngu Trung có con trai là Ngu Đàm, danh tướng Tây Tấn, có truyện. Ngu Phiên có cháu họ là Ngu Tiệt và Ngu Triệt. Trong họ còn có Ngu Sát, có con trai là Ngu Hỉ và Ngu Dự .
 119. ^ “Ngô Bỉnh (虞昺)”. Từ điển danh nhân lịch sử Chiết Giang. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 7 năm 2015 .
 120. ^ “琐记920(虞察非虞翻之后)”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2015 .
 121. ^ “琐记.661(太康五年虞羡砖)”. 余姚虞氏世族资料. 26 tháng 3 năm 2009.
 122. ^ a b c Nhạc Tiến con trai là Nhạc Lâm. Nhạc Lâm có con trai là Nhạc Triệu .
 123. ^ a b

  Nhâm Hạo có con trai là Nhâm Khải.
  Nhâm Khải có con trai là Nhâm Hãn (任罕).

 124. ^ a b

  Nhâm Triệu có con trai là Nhâm Hỗ.
  Nhâm Hỗ từ nhỏ nổi danh, xưng Tưởng thị ông, Nhâm thị đông.

 125. ^ a b c Nhâm Tuấn có hai con trai là Nhâm Tiên và Nhâm Lãm .
 126. ^ a b c

  Phạm Thận có con trai là Phạm Diệu, con gái là Phạm Cơ, vợ Tôn Kỳ.

 127. ^ a b c d

  Phạm Xán có con trai là Phạm Hinh. Phạm Hinh có con trai là Phạm Xán.
  Phạm Xán có con trai trưởng là Phạm Kiều. Cha con Xán, Kiều cả đời không xuất sĩ nước Tấn.

 128. ^ a b c Phan Tuấn có hai con trai là Phan Trứ và Phan Bí, một con gái là vợ Tôn Lự
 129. ^ a b Phan Chương có con trai là Phan Bình .
 130. ^ a b c Phục Thọ là vợ vua Hán Hiến Đế. Cha Phục Thọ là Phục Hoàn .
 131. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Triệu Phạm

 132. ^ a b Pháp Chính có con trai là Pháp Mạc .
 133. ^ a b c Phí Y có hai con trai là Phí Cung và Phí Thừa .
 134. ^ a b Phí Thi có con trai là Phí Lập .
 135. ^ a b c d

  Phó Cán là con trai Phó Nhiếp, có con trai là Phó Huyền.
  Phó Huyền có con trai là Phó Hàm.

 136. ^ a b c Phó Tốn có cháu họ là Phó Hỗ. Phó Hỗ có con trai là Phó Chi .
 137. ^ a b Phó Dung có con trai là Phó Thiêm. Phó Thiêm có hai con trai là Phó Trứ, Phó Mộ .
 138. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Thập thường thị

 139. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Vợ Tư Mã Ý

 140. ^ a b c d e f g

  Quách hoàng hậu là con gái của Quách Vĩnh.
  Quách Vĩnh có bốn con trai là Quách Phù, Quách Đô, Quách Thành, Quách Biểu.
  Quách Vĩnh có hai con gái là Quách hoàng hậu và Quách Dục.

 141. ^ a b c d e f

  Quách hoàng hậu là con gái của Quách Mãn và Đỗ phu nhân.
  Quách Mãn có em trai là Quách Lập và em họ là Quách Chi, là chú của Quách hoàng hậu.
  Quách Lập có hai con trai là Quách Đức và Quách Kiến.

 142. ^ a b c d e f g h i j k

  Quách Ôn có ba con trai là Quách Hoài, Quách Phối, Quách Trấn, Quách Lượng.
  Quách Hoài có con trai là Quách Thống.
  Quách Phối có hai con trai là Quách Triển và Quách Dự.
  Quách Phối có hai con gái là Quách Hòe (lấy Giả Sung, sinh ra Giả Nam Phong) và vợ Bùi Tú.
  Quách Trấn có con trai là Quách Dịch.

 143. ^ a b c d e

  Quách Gia có con trai là Quách Dịch.
  Quách Dịch có hai con trai là Quách Thâm và Quách Sưởng
  Quách Thâm có con trai là Quách Liệp.

 144. ^ a b c d e f g h

  Tuân Thục sinh tám con trai xưng là Tuân Thị Bát Long gồm Tuân Kiệm, Tuân Cổn, Tuân Tĩnh, Tuân Đảo, Tuân Uông, Tuân Sảng, Tuân Túc, Tuân Phu.
  Tuân Kiệm có con là Tuân Duyệt.
  Tuân Cổn có các con gồm Tuân Diễn, Tuân Thầm và Tuân Úc.
  Tuân Sảng có con trai là Tuân Phỉ và con gái là Tuân Thải.
  Tuân Phỉ có con trai là Tuân Hật.
  Tuân Hật có con trai là Tuân Úc (Tuân Húc).
  Tuân Thải có chồng là Âm Du.

 145. ^ a b c d e f

  Quan Vũ có hai con trai là Quan Bình và Quan Hưng, một con gái thường được biết tới với tên Quan Ngân Bình.
  Quan Hưng có hai con trai là Quan Thống và Quan Di.

 146. ^ a b c d e f g h

  Quán Khâu Hưng có hai con trai là Quán Khâu Kiệm và Quán Khâu Tú.
  Vô Khâu Kiệm có năm con trai, trong đó có con trưởng và con thứ là Quán Khâu Điện và Quán Khâu Tông.
  Quán Khâu Điện có một con gái là Quán Khâu Chi, vợ của Lưu Tử Nguyên.
  Quán Khâu Tông có hai con trai là Quán Khâu Trọng và Quán Khâu Úc, hai con gái là mẹ Lưu Hàm và vợ Vương Kiền.

 147. ^ a b Quản Ninh có con trai là Quản Mạc .
 148. ^ a b Quốc Uyên có con trai là Quốc Thái .
 149. ^ a b c Đôn Hoàng Ngũ Long gồm Sách Tĩnh, Phiếm Trung, Trương Hàm, Sách Chẩn, Sách Vĩnh .
 150. ^ a b c d e f g h i j

  Sĩ Nhiếp có ba anh em là Sĩ Nhất, Sĩ Hối (hay Sĩ Vĩ) và Sĩ Vũ.
  Sĩ Nhiếp có năm con trai là Sĩ Hân (Sĩ Ngẩm), Sĩ Chi, Sĩ Huy, Sĩ Cán, Sĩ Tụng.
  Sĩ Nhất có một con trai là Sĩ Khuông.

 151. ^ a b Sĩ Tôn Thụy có con trai là Sĩ Tôn Manh .
 152. ^ a b c d e f Sơn Đào có năm con trai là Sơn Cai, Sơn Thuần, Sơn Doãn, Sơn Mô, Sơn Giản .
 153. ^ a b Sử Hoán có con trai là Sử Tĩnh .
 154. ^ a b c

  Sử Vĩ có con trai là Sử Quách, Sử Tùng.
  Bởi Sử Vĩ có tội nên được Tôn Quyền bắt cải họ thành Tư, trở thành tổ của họ Tư (斯).

 155. ^ a b c d e f g h
  Tạ Cảnh có con trai là Tạ Thừa, con gái là Tạ phu nhân, vợ cả
  Tạ Trinh có hai con trai là Tạ Tán và Tạ Đàm.
  Tạ Thừa có hai con trai là Tạ Sùng và Tạ Úc.Tạ Cảnh có em trai là Tạ Trinh. Tạ Cảnh có con trai là Tạ Thừa, con gái là Tạ phu nhân, vợ cả Tôn Quyền Tạ Trinh có hai con trai là Tạ Tán và Tạ Đàm. Tạ Thừa có hai con trai là Tạ Sùng và Tạ Úc .
 156. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad
  Con trai: Tào Phi, Tào Chương, Tào Hùng, Tào Thực, Tào Ngang, Tào Thước, Tào Xung, Tào Cứ, Tào Vũ, Tào Lâm, Tào Cổn, Tào Huyền, Tào Tuấn, Tào Củ, Tào Cán, Tào Thượng, Tào Bưu, Tào Cần, Tào Thừa, Tào Chỉnh, Tào Kinh, Tào Quân, Tào Cức, Tào Huy, Tào Mậu.
  Con gái: Tào Hiến,
  Con nuôi: Tào Chân, Tần Lãng, Hà Yến và cháu gọi bằng chú/bác là Tào An Dân.Tào Tháo có 25 con trai, sáu con gái, ba con nuôi. Con trai : Tào Phi, Tào Chương, Tào Hùng, Tào Thực, Tào Ngang, Tào Thước, Tào Xung, Tào Cứ, Tào Vũ, Tào Lâm, Tào Cổn, Tào Huyền, Tào Tuấn, Tào Củ, Tào Cán, Tào Thượng, Tào Bưu, Tào Cần, Tào Thừa, Tào Chỉnh, Tào Kinh, Tào Quân, Tào Cức, Tào Huy, Tào Mậu. Con gái : Tào Hiến, Tào Tiết, Tào Hoa, công chúa An Dương, công chúa Thiên Hương, công chúa Thành Hà. Con nuôi : Tào Chân, Tần Lãng, Hà Yến và cháu gọi bằng chú / bác là Tào An Dân .
 157. ^ a b c d e f g

  Tào Duệ có ba con trai: Tào Quýnh, Tào Mục, Tào Ân;
  Hai con gái là Tào Thục, Tề Trưởng công chúa;
  Bốn con nuôi là Tào Tuân, Tào Phương, Tào Mao, Tào Hoán

 158. ^ a b c d e f g h i j
  Tào Chân có em trai là Tào Bân, em gái là Hương chúa Đức Dương, vợ Tào Chân là con trai Tào Thiệu, cháu họ Tào Tháo. Sau này Tào Thiệu bị Hoàng Uyển giết, được Tào Tháo nhận làm con nuôi. Tào Chân có em trai là Tào Bân, em gái là Hương chúa Đức Dương, vợ Hạ Hầu Huyền. Tào Chân sinh Tào Sảng, Tào Hi, Tào Huấn, Tào Tắc, Tào Ngạn, Tào Ngai. Sau bị Tư Mã Ý diệt tộc, phong cháu họ là Tào Hi kế tự .
 159. ^ a b c d Đông Ngô bát tuyệt gồm Ngô Phạm, Lưu Đôn, Triệu Đạt, Nghiêm Vũ, Hoàng Tượng, Tào Bất Hưng, Tống Thọ cùng Trịnh Ẩu .
 160. ^ a b c d e

  Tào Hồng có bác là Tào Đỉnh, chú họ là Tào Du.
  Tào Hồng có ba con là Tào Phức, Tào Chấn và vợ Tuân Xán.

 161. ^ a b c d e f g h

  Tào Nhân là anh trai của Tào Thuần.
  Tào Nhân có ba con trai là Tào Thái, Tào Giai (Tào Khải), Tào Phạm. Tào Thái sinh Tào Sơ.
  Tào Thuần có con trai là Tào Diễn. Tào Diễn sinh Tào Lượng.

 162. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Tào Mao

 163. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Vợ Tào Phi

 164. ^ a b Tào Giai có bốn con trai là Tào Tuân, Tào Phương ( cả hai được Tào Ngụy Minh Đế nhận làm con nuôi ), Tào Đễ ( kế tự Tào Lễ ), Tào Ôn ( kế tự Tào Ung ) .
 165. ^ Tào Thực có vợ là Thôi phu nhân ( con gái Thôi Diễm ) và Mỗ phu nhân. Thực có hai con gái là Tào Kim Hồ, Tào Hành Nữ và hai con trai là Tào Miêu, Tào Chí .
 166. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Lưu Hiệp

 167. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Thập Thường Thị

 168. ^ a b c d e

  Tang Bá là con trai Tang Giới.
  Tang Bá có hai con trai là Tang Ngải và Tang Thuấn.
  Tang Ngải có con trai là Tang Quyền.
  Tang Bá có các thủ hạ là Tôn Quan, Doãn Lễ, Ngô Đôn, Xương Hi, Tôn Khang.

 169. ^ a b c

  Tần Lãng là con trai của Tần Nghi Lộc và Đỗ phu nhân. Đỗ phu nhân lấy Tào Tháo, Tần Lãng được nhận làm con nuôi.
  Tần Lãng có con trai là Tần Tú, Tấn thư có truyện.

 170. ^ a b c d Tập Trân có em trai là Tập Hoành. Tập Trân có con trai là Tập Ôn, cháu trai là Tập Vũ. Hoành, Ôn, Vũ đều làm quan cho Đông Ngô .
 171. ^ a b c

  Tập Trinh có em gái là vợ Bàng Lâm.
  Tập Trinh có con trai là Tập Trung, cháu trai là Tập Long.

 172. ^ a b Tất Kham được cho là Tất Tử Lễ, cha của Tất Quỹ .
 173. ^ a b Thái Sử Từ có con trai là Thái Sử Hưởng .
 174. ^ a b c Thôi Liệt có hai con trai là Thôi Quân ( Thôi Nguyên Bình ) và Thôi Châu Bình .
 175. ^ a b c d

  Thôi Diễm là em họ Thôi Lâm.
  Thôi Diễm có con nuôi là con của các bạn học Tống Giang, Công Tôn Phương.
  Thôi Lâm có hai con trai là Thôi Thuật, Thôi Tùy.

 176. ^ a b Thư Thụ có con trai là Thư Hộc .
 177. ^ a b c d e

  Thường Kỵ là em họ Thường Úc. Thường Úc có ông nội là Thường Viên (Thường Nguyên), bố là Thường Cao, em là Thường Khuếch. Chú họ của Úc và Kỵ là Thường Hoành. Cháu họ Thường Úc là Thường Khoan là tác giả Thục Hậu chí.

 178. ^ a b c

  Tiết Lan là con trai của Đông Hải tướng Tiết Diễn.
  Tiết Lan có con trai là Tiết Vĩnh. Tiết Vĩnh theo Lưu Bị từ ngày đầu.
  Tiết Vĩnh có con trai là Tiết Tề, sau hàng Ngụy. Con cháu xưng “Thục Tiết”, dòng họ đến thời Đường nổi danh.

 179. ^ a b c d

  Tiều Chu có ba con trai là Tiều Hi, Tiều Hiền, Tiều Đồng.
  Tiều Đồng làm nối tước Tiều Chu làm quan Tấn.
  Tiều Hi có con trai là Tiều Tú, ẩn sĩ thời Tấn.
  Tiều Hiền có con trai là Tiều Đăng làm tướng Tây Tấn.

 180. ^ a b c d e f g h i j k l m n o

  Toàn Nhu có con trai là Toàn Tông.
  Toàn Tông có vợ là Tôn Lỗ Ban, con gái Tôn Quyền.
  Toàn Tông có bốn con trai là Toàn Tự, Toàn Ký, Toàn Dịch, Toàn Ngô, trong đó hai người sau là do Tôn Lỗ Ban sinh.
  Toàn Tự có con trai là Toàn Y.
  Toàn Ký (hoặc Toàn Tự) có con là Toàn Tĩnh và Toàn Nghi.
  Toàn Thượng có vợ là chị họ Tôn Lâm.
  Toàn Thượng là con trai là anh Toàn Tông, có con trai là Toàn Kỷ, con gái là hoàng hậu Toàn Huệ Giải.
  Toàn Tông có cháu họ khác là Toàn Đoan, Toàn Phiên, Toàn Tập.

 181. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad

  Tôn Tĩnh có năm con trai là Tôn Cảo, Tôn Du, Tôn Kiểu, Tôn Hoán, Tôn Khiêm.
  Tôn Cảo có ba con trai là Tôn Xước, Tôn Siêu, Tôn Cung.
  Tôn Du có năm con trai là Tôn Di, Tôn Hi, Tôn Diệu, Tôn Man, Tôn Hoành.
  Tôn Kiều có năm con trai là Tôn Dận, Tôn Hi, Tôn Tư, Tôn Di, Tôn Nghi.
  Tôn Hoán có năm con trai là Tôn Thừa, Tôn Nhất, Tôn Phong, hai con gái là vợ Lã Cứ và vợ Đằng Dận.

 182. ^ a b c d e f g h i j k

  Tôn Cảo có ba con trai là Tôn Xước, Tôn Siêu, Tôn Cung.
  Tôn Xước có năm con trai là Tôn Lâm, Tôn Ân, Tôn Cứ, Tôn Cán, Tôn Khải.
  Tôn Siêu có con trai là Tôn Hiến.
  Tôn Cung có con trai là Tôn Tuấn, hai con gái là vợ Toàn Thượng và vợ Chu Tổn.

 183. ^ a b c

  Tôn Khương có hai con trai là Tôn Bí, Tôn Phụ.
  Tôn Bí có bốn con trai là Tôn Lân, Tôn An, Tôn Hi, Tôn Tích, một con gái là vợ Tào Chương.
  Tôn Phụ có bốn con trai là Tôn Hưng, Tôn Chiêu, Tôn Vĩ, Tôn Hân, một con gái là vợ Lạc Thống.

 184. ^ a b c d e f Tôn Thiều có năm con trai là Tôn Khải, Tôn Việt, Tôn Dị, Tôn Dịch, Tôn Khôi .
 185. ^ a b c d e f g h i

  Tôn Hà có bốn con trai là Tôn Trợ, Tôn Nghị, Tôn Hoàn, Tôn Tuấn.
  Tôn Hoàn có hai con trai là Tôn Kiến, Tôn Thận, giao cho Tôn Tuấn nuôi lớn.
  Tôn Thận có con trai là Tôn Thừa, làm quan nhà Tấn.
  Tôn Hà có cháu trai Du Thiều, được ban họ Tôn Thiều.

 186. ^ a b c d

  Tôn Hoán có năm con trai là Tôn Thừa, Tôn Nhất, Tôn Phong.
  Tôn Hoán có hai con gái là vợ Lã Cứ và vợ Đằng Dận.
  Tôn Nhất cùng vợ Đằng Dận sang đầu Ngụy, được Tào Phương gả Hình phu nhân.

 187. ^ a b c d e f g h

  Tôn Chung có ba con trai là Tôn Khương, Tôn Kiên, Tôn Tĩnh, một con gái là vợ Từ Chân.
  Tôn Kiên có vợ là Ngô phu nhân.
  Tôn Kiên có năm con trai là Tôn Sách, Tôn Quyền, Tôn Dực, Tôn Khuông, Tôn Lãng.
  Tôn Kiên có ba con gái là vợ Hoằng Tư, mẹ vợ Phan Bí, Tôn phu nhân (vợ Lưu Bị).
  Tôn Kiên có tộc đệ là Tôn Nhụ.
  Tôn Nhụ có con trai là Tôn Hương.

 188. ^ a b c

  Tôn Khuông có vợ cháu gái Tào Tháo.
  Tôn Khuông có con trai là Tôn Thái.
  Tôn Thái có con trai là Tôn Tú.
  Tôn Tú có vợ là cháu nội Khoái Lương, có con trai là Tôn Kiệm.

 189. ^ a b c

  Tôn Sách có vợ là Đại Kiều.
  Tôn Sách có con trai là Tôn Thiệu.
  Tôn Sách có hai con gái là vợ Cố Thiệu (sau tái giá Chu Kỷ) và vợ Lục Tốn.
  Tôn Thiệu có con trai là Tôn Phụng.

 190. ^

  Tôn Quyền có vợ là Tạ phu nhân, Từ phu nhân, Phan hoàng hậu, Bộ phu nhân, Vương phu nhân, Vương phu nhân, Viên phu nhân, Triệu phu nhân, Trọng Cơ, Tạ Cơ.
  Tôn Quyền có bảy con trai là Tôn Đăng, Tôn Lự, Tôn Hòa, Tôn Bá, Tôn Phấn, Tôn Hưu, Tôn Lượng.
  Tôn Quyền có ít nhất bốn con gái là Tôn Lỗ Ban, vợ trước Lưu Toản, Tôn Lỗ Dục, vợ Đằng Dận.

 191. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Lưu Bị

 192. ^ a b c d e f

  Trần Vũ có hai con trai là Trần Tu và Trần Biểu.
  Trần Tu có con là Trần Diên và Trần Vĩnh.
  Trần Biểu có con là Trần Ngao.

 193. ^ a b c Trần Cầu có hai con trai là Trần Vũ và Trần Tông .
 194. ^ a b Trần Chấn có con trai là Trần Tế .
 195. ^ a b c Trần Chi có con trai là Trần Xán và Trần Dụ .
 196. ^ a b c d Trần Đăng là con trai Trần Khuê, có em trai là Trần Ứng, con trai là Trần Túc .
 197. ^ Trần Khôi có vợ là Ngô thị, có vẻ đẹp, bị huyện lệch Đông Thành sát hại để cướp vợ .
 198. ^ a b

  Trần Thức được cho là cha của Trần Thọ.
  Trần Thọ có cháu họ là Trần Phù, Trần Lỵ, Trần Giai.

 199. ^ a b c Triệu Vân có con trai là Triệu Thống và Triệu Quảng .
 200. ^ a b c d e f g

  Trịnh Hồn là em trai của Trịnh Thái.
  Trịnh Thái có con trai là Trịnh Mậu.
  Trịnh Hồn có ba con trai là Trịnh Sùng, Trịnh Liệt và Trịnh Triết.
  Trịnh Mậu có sau con trai là Trịnh Mặc, Trính Chí, Trịnh Thư, Trịnh Hủ, Trịnh Xứng,
  Trịnh Dư.

 201. ^ a b c d e f

  Trình Dục có hai con trai là Trình Vũ, Trình Diên.
  Trình Dục có cháu trai là Trình Khắc, Trình Hiểu.
  Trình Khắc có con trai là Trình Lương.

 202. ^ a b c Trình Kỳ có con trai là Trình Úc và Trình Kỳ .
 203. ^ a b Trình Phổ có con trai là Trình Tư .
 204. ^ a b c Trương Ngực có con trai là Trương Anh và Trương Hộ Hùng. Cháu nội là Trương Dịch làm quan nhà Tấn .
 205. ^ a b c d

  Trương Phi có vợ là phu nhân họ Hạ Hầu, cháu gái Hạ Hầu Đôn.
  Trương Phi và Hạ Hầu phu nhân có bốn con hai trai hai gái:
  Hai con trai là Trương Bào và Trương Thiệu.
  Hai con gái là Đại Trương hoàng hậu (Kính Ai) và Tiểu Trương hoàng hậu đều là vợ của Lưu Thiện.
  Trương Bào có con trai là Trương Tuân.

 206. ^ a b c Trương Tùng có anh trai là Trương Túc, con trai là Trương Biểu .
 207. ^ a b Trương Cáp có bốn con trai được phong quan, trong đó con trưởng tên là Trương Hùng .
 208. ^ a b c d e f

  Trương Chiêu có em trai là Trương Hoành.
  Trương Chiêu có hai con trai là Trương Thừa, Trương Hưu.
  Trương Thừa có con trai là Trương Chấn, hai con gái là vợ Tôn Hòa và vợ Lục Kháng.

 209. ^ a b c d e f

  Trương Diên có ba con trai là Trương Phạm, Trương Thừa, Trương Chiêu.
  Trương Phạm có hai con trai là Trương Lăng, Trương Sâm.
  Trương Thừa có con trai là Trương Tiển.

 210. ^ a b c

  Trương Tiện và Trương Tồn là họ hàng đồng tộc.
  Trương Tiện có con trai là Trương Dịch.

 211. ^ a b Trương Dực có con trai là Trương Vi. Trương Vi có con trai là Trương Khải .
 212. ^ a b Trương Đôn có con trai là Trương Thuần .
 213. ^

  Trương Hoa có vợ là con gái Lưu Phóng.
  Trương Hoa có hai con trai là Trương Vĩ, Trương Y và một con gái là vợ Biện Túy.

 214. ^

  Lỗi chú thích: Thẻ sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Lưu Phóng

 215. ^ a b c

  Trương Hoành có con trai là Trương Huyền.
  Trương Huyền có con trai là Trương Thượng.

 216. ^ a b c d
  Trương Liêu có anh trai là Trương Phiếm.
  Trương Liêu có con trai là Trương Hổ.
  Trương Hổ có con trai là Trương Thống.Trương Liêu là hậu duệ của Nhiếp Nhất Trương Liêu có anh trai là Trương Phiếm. Trương Liêu có con trai là Trương Hổ. Trương Hổ có con trai là Trương Thống .
 217. ^ a b c d e f g

  Tuân Dục, Tuân Đàm là cháu gọi Tuân Thục bằng bác.
  Tuân Đàm có hai con trai là Tuân Di, Tuân Cù.
  Tuân Di có con trai là Tuân Du.
  Tuân Cù có con trai là Tuân Kỳ.
  Tuân Du có hai con trai Tuân Tập, Tuân Thích, đều tuyệt tự.
  Tuân Du có cháu trai Tuân Bưu, tuyệt hậu.

 218. ^ a b c d e f g h i

  Tuân Cổn có con thứ ba là Tuân Diễn, con thứ tư là Tuân Thầm, sau đến Tuân Úc.
  Tuân Úc có vợ là con gái hoạn quan Đường Hành.
  Tuân Úc có con trai trưởng là Tuân Uẩn, con thứ hai là Tuân Vũ, con thứ ba là Tuân Sân, con thứ sáu là Tuân Nghĩ, con út là Tuân Xán, con gái là vợ Trần Quần.

 219. ^ a b c d e f g

  Tuân Uẩn có vợ là An Dương công chúa (con gái Tào Tháo).
  Tuân Uẩn có hai con trai là Tuân Hàm, Tuân Dực, một con gái gả cho Lý Dực.
  Tuân Hàm có con trai là Tuân Quần.
  Tuân Quần có con trai là Tuân Tung.
  Tuân Dực có vợ là Nam Dương công chúa (con gái Tư Mã Ý).
  Tuân Dực có ba con trai là Tuân Đam, Tuân Khải, Tuân Khôi.

 220. ^ a b

  Tuân Vũ có con trai là Tuân Ngụ.
  Tuân Ngụ có con trai là Tuân Vũ.

 221. ^ a b Từ Dịch có cháu họ là Từ Thống .
 222. ^ a b Từ Hoảng có con trai là Từ Cái .
 223. ^ a b Từ Tuyên có con trai là Từ Khâm .
 224. ^ a b Từ Mạc có con trai là Từ Vũ, con gái là vợ Vương Tuấn .
 225. ^ a b c Tưởng Khâm có hai con trai là Tưởng Nhất và Tưởng Hưu .
 226. ^ a b c Tưởng Tế có hai con trai là Tưởng Tú, Tưởng Khải .
 227. ^ a b c d

  Văn Sính có con trai là Văn Đại, con nuôi là Văn Hưu.
  Văn Sính có cháu trai gọi bằng bác là Văn Hậu.
  Văn Hưu có con trai là Văn Vũ.

 228. ^ a b c d

  Văn Tắc có con trai là Văn Khâm.
  Văn Khâm có ba con trai là Văn Ương và Văn Hổ.

 229. ^ a b c d e f g h i

  Vệ Ký có hai con trai là Vệ Quán và Vệ Thực, có thể gồm Vệ Trọng Đạo, chồng Thái Diễm.
  Vệ Quán có bốn con trai là Vệ Hằng, Vệ Nhạc, Vệ Duệ, Vệ Tuyên.
  Vệ Tuyên có vợ là công chúa Phồn Xương, con gái Tư Mã Viêm.
  Vệ Thực có con gái là Vệ Tú, vợ kế của Vương Tuấn.
  Vệ Hằng có hai con trai là Vệ Tảo và Vệ Giới.

 230. ^ a b c d e f

  Vệ Tư có con trai là Vệ Trăn.
  Vệ Trăn có ba con trai là Vệ Liệt, Vệ Kinh, Vệ Khải.
  Vệ Khải có con trai là Vệ Quyền.

 231. ^ Vệ Văn Kinh, sử chép khuyết tên, tự Văn Kinh .
 232. ^
  Vi Chiêu là chủ biên của bộ sử Ngô thư, một trong những tiền thần của Tam quốc chí.Vi Chiêu có con trai là Vi Long. Vi Chiêu là chủ biên của bộ sử, một trong những tiền thần của
 233. ^ a b c Vi Đoan có hai con trai là Vi Khang và Vi Đản .
 234. ^ a b c d

  Viên Thuật là con trai của Viên Phùng.
  Viên Thiệu có vợ là Phùng Phương Nữ (hoặc con gái Phùng Phương).
  Viên Thuật có con trai là Viên Diệu, hai con gái là Viên phu nhân, vợ Tôn Quyền, và vợ Hoàng Y.
  Viên Diệu có con gái là Viên phu nhân, vợ Tôn Phấn.

 235. ^ a b c

  Thái úy Viên Thang có bốn con trai là Viên Bình, Viên Thành, Viên Bàng, Viên Ngỗi.
  Viên Bàng có ba con trai là Viên Cơ, Viên Thuật, Viên Thiệu.
  Viên Thiệu được Viên Thành nhân làm con thừa tự.
  Viên Bàng có hai con gái là mẹ Cao Cán và vợ Dương Bưu, mẹ Dương Tu.
  Viên Ngỗi có vợ là Mã Luân.

 236. ^ a b Vu Cấm có một con trai là Vu Khuê, kế tập tước Ích Thọ đình hầu, một con trai khác được ban tước hầu với 500 hộ thực ấp .
 237. ^ a b c d

  Vũ Đoan có con trai là Vũ Chu.
  Vũ Chu có vợ là dì Dương Tuấn.
  Vũ Chu có ba con trai là Vũ Cai, Vũ Thiều, Vũ Mậu, một con gái là vợ Lưu Phân.

 238. ^ a b c d e f

  Vương Thương là con trai của Vương Tuân và Trương Thúc Kỷ.
  Vương Thương có con trai là Vương Bành.
  Vương Bành có bốn con trai là Vương Hóa, Vương Chấn, Vương Đại, Vương Sùng.

 239. ^ a b Vương Bình có con trai là Vương Huấn .
 240. ^ a b c d e f g

  Vương Doãn có nhiều con trai, trong đó có Vương Cái, Vương Cảnh, Vương Định, đều bị giết cùng Vương Doãn.
  Vương Doãn có anh trai Vương Hoành, tự Trường Văn.
  Vương Hoành có hai con trai là Vương Thần, Vương Lăng, hai con gái là mẹ Lệnh Hồ Ngu và vợ Quách Hoài.
  Vương Doãn có cháu trai là Vương Hắc, không rõ con ai.

 241. ^ a b c d e f Vương Lăng có bốn con trai là Vương Quảng, Vương Phi Kiêu, Vương Kim Hổ, Vương Minh Sơn, đều bị tru di .
 242. ^ Vương Khuông có một em gái, gả cho người cùng Q. sinh ra Hồ Mẫu Ban .
 243. ^ a b c d e f

  Vương Lãng có ba con trai, một con gái, trong đó con trưởng là Vương Túc.
  Vương Túc có bốn con trai là Vương Uẩn, Vương Tuân, Vương Kiền, Vương Khải, hai con gái là Vương Nguyên Cơ, vợ Tư Mã Chiêu, và Vương phu nhân, vợ Khoái Quân.
  Vương Lăng có cháu họ là Vương Tường, con của anh trai.

 244. ^ a b Vương Liên có con trai là Vương Sơn .
 245. ^ a b

  Vương Ngung có con trai là Vương Trường Văn.

 246. ^
  Vương Trạch có con trai là Vương Sưởng.
  Vương Sưởng có năm con trai là Vương Hồn, Vương Thâm, Vương Tuấn, Vương Luân, Vương Trạm.
  Vương Nhu có con trai là Vương Cơ.
  Vương Cơ có con trai là Vương Thẩm.Vương Trạch là em trai của Vương Nhu, đều thuộc Thái Nguyên Vương thị Vương Trạch có con trai là Vương Sưởng. Vương Sưởng có năm con trai là Vương Hồn, Vương Thâm, Vương Tuấn, Vương Luân, Vương Trạm. Vương Nhu có con trai là Vương Cơ. Vương Cơ có con trai là Vương Thẩm .
 247. ^ a b
  Xa Dục có con trai là Xa Tuấn có con trai là Xa Dục. Xa Dục có con trai là Xa Dận, hiền thần thời Tấn .
 248. ^ a b Xạ Viên là em trai của Xạ Kiên

Source: thabet
Category: Game