Võ Lâm Truyền Kỳ 2 | Game Online Kiếm Hiệp Nhập Vai Hay | Tính năng nổi bật – Tứ Linh Phục Sinh 5

Võ Lâm II Đến Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh nhận nhiệm vụ Nguy Hiểm Chực Chờ. Võ Lâm II Bách Hiểu Sinh sẽ đưa 10 Ngân Lượng và nhờ mang đến gặp Cấm Quân ở Biện Kinh (183/172). Võ Lâm II Sau khi giao 10 Ngân Lượng cho Cấm Quân, tiếp tục nhận nhiệm vụ đến gặp Thủ Lĩnh Cấm Quân ở Biện Kinh (163/167) Võ Lâm II Thủ Lĩnh Cấm Quân sẽ giao cho nhân vật trách nhiệm Bắt Đầu Điều Tra và nhu yếu đến gặp Dương Nghiệp ở Nhạn Môn Quan ( 168 / 179 ) Võ Lâm II Dương Nghiệp liên tục nhờ nhân vật tìm Người Buôn Tình Báo ở Tương Dương ( 190 / 181 ) Võ Lâm II Người Buôn Tình Báo sẽ hướng dẫn nhân vật đến Thành Đô gặp Cẩm Nương. Võ Lâm II Cẩm Nương lại nhờ nhân vật đến bản đồ Phong Đô (185/186) để tiêu diệt U Minh Quái và mang U Minh Ty trở về. Có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ bằng cách tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh. Võ Lâm II
  • Sau khi có U Minh Ty hoặc hoàn thành nhanh nhiệm vụ có thể trở về gặp Cẩm Nương. Cẩm Nương yêu cầu nhân vật trở về hồi báo Người Buôn Tình Báo
Võ Lâm II
  • Người Buôn Tình Báo sau khi đối thoại sẽ nhờ nhân vật đến Cơ Quan Gỗ tại Vũ Lăng Sơn (192/175)
Võ Lâm II Kích họa Cơ Quan Gỗ kích hoạt nút để triệu hồi và tiêu diệt Độc Nhân để có cơ hội nhận được Từ Thạch Kỳ Dị. Có thể hoàn thành nhanh bước này bằng 1 Thiên Môn Kim Lệnh tại Cơ Quan Gỗ Võ Lâm II
  • Sau khi đã có Từ Thạch Kỳ Dị, đối thoại với Cơ Quan Gỗ để hoàn thành nhiệm vụ và nhận yêu cầu đến Trận Pháp Cơ Quan 1
Võ Lâm II Đến Bạch Thủy Động tầng 1 (200/196) đối thoại và tiêu diệt Trận Pháp Cơ Quan 1 để nhận tọa độ Trận Pháp Cơ Quan 2 Võ Lâm II Đến Bạch Thủy Động tầng 1 (204/181) đối thoại và tiêu diệt Trận Pháp Cơ Quan 2 để nhận tọa độ Trận Pháp Cơ Quan 3 Võ Lâm II
Võ Lâm II Đến Bạch Thủy Động tầng 1 ( 230 / 182 ) đối thoại với Trận Pháp Cơ Quan 3 sẽ Open Boss Con Rối Thủ Trận. Diệt Boss và đối thoại với Trận Pháp Cơ Quan 3 để triển khai xong trách nhiệm

Có thể hoàn thành nhanh bằng cách tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh tại Trận Pháp Cơ Quan 3

Hoàn thành trách nhiệm sẽ nhận được hướng dẫn tìm Vân Du Đạo Nhân tại Biện Kinh ( 169 / 187 ) Võ Lâm II

  • Vân Du Đạo Nhân sau khi tìm hiểu sẽ trao cho nhân vật Phù Truyền Tống. Sử dụng Phù Truyền Tống để vào Quỷ Môn Hồi Lang truy xét
Võ Lâm II Tìm Thi Thể Thương Nhân tại Quỷ Môn Hồi Lang để thu thập thông tin về manh mối kế tiếp Võ Lâm II Sau đó quay về Biện Kinh (187/195) để gặp Thân Tín Thừa Tướng Võ Lâm II
Võ Lâm II Thân Tín Thừa Tướng nhu yếu đến gặp Thủ Lĩnh Vệ Binh ở Biện Kinh ( 155 / 170 )

Để chứng minh thực lực, Thủ Lĩnh Vệ Binh yêu cầu nhân vật phải tiêu diệt 1 Boss Hoàng Kim Thế Giới bất kỳ

Có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ này bằng 2 Thiên Môn Kim Lệnh và mang vật phẩm Chứng Minh Thực Lực về trả nhiệm vụ cho Thủ Lĩnh Vệ Binh, sau đó nhận chỉ thị đến gặp Thị Vệ Tướng Phủ

Võ Lâm II Đến Thị Vệ Tướng Phủ để nhận nhiệm vụ sang Nhạn Môn Quan (170/194) tìm Bùa Kỳ Quái Võ Lâm II
Võ Lâm II
Võ Lâm II Tìm Bùa Kỳ Quái và đến gặp Liêu Quốc Nguyên Soái ở Bộ Lạc Vương Kỳ ( 191 / 180 ). Ông ta sẽ nhu yếu những hạ tàn phá Các Cách Cương
Có thể bỏ lỡ bước này bằng 1 Thiên Môn Kim Lệnh. Sau khi triển khai xong gặp Liêu Quốc Nguyên Soái để nhận thông tư đến Bộ Lạc Vương Kỳ ( 190 / 191 ) Võ Lâm II
Võ Lâm II
Võ Lâm II Thăm dò Hiện Trường Còn Lại sẽ có manh mối dẫn dắt đến Hắc Phong Động ( 220 / 199 ) tìm dấu vết

Sau đó tiêu diệt Người Thần Bí. Có thể bỏ qua bước này bằng cách tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh tại NPC Dấu Vết Chạy Trốn

Võ Lâm II
  • Sau đó nhận thông tin và quay về Nhị Long Sơn (180/179) để tìm Thừa Tướng Bị Bắt
Võ Lâm II Thừa Tướng nhu yếu những hạ phải tàn phá 20 Hổ Y Nhân, sau đó hồi báo với Thủ Lĩnh Cấm Quân Võ Lâm II Thủ Lĩnh Cấm Quân liên tục nhu yếu nhân vật hoàn thành xong hoạt động Kinh Thế Thiết Tặc trong tính năng Bang hội để giúp Bang hội vững mạnh
Có thể hoàn thành xong nhanh bước này bằng 3 Thiên Môn Kim Lệnh tại NPC Thủ Lĩnh Cấm Quân Võ Lâm II Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được Thủ Lĩnh Cấm Quân trao tặng Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 Võ Lâm II Mang Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 đến gặp NPC Bắc Đẩu Lão Nhân tại Tuyền Châu (181/183) để tiến hành phục sinh.

Source: thabet
Category: Game