hắc ám trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thần e điều này sẽ làm lan truyền tin đồn về phép thuật hắc ám của Vương công.

I fear this will only inflate the rumors of the Prince’s dark magic.

OpenSubtitles2018. v3

Dù lực lượng hắc ám đã tuyên thệ sẽ tru diệt cậu, cậu vẫn sẽ tiếp tục chứ?

Though the forces of evil have sworn to bring about your death, still will you go on?

OpenSubtitles2018. v3

Vì ông ấy đã biết ngươi có kế hoạch hắc ám.

Because your father knew of your evil plan

OpenSubtitles2018. v3

Vâng, nhưng chỉ có những phù thuỷ hắc ám mới có những dấu hiệu.

Yeah, but only the dark witches bear the signs.

OpenSubtitles2018. v3

Giải phóng năng lượng hắc ám của hắn vào thế giới này.

Unleashing his dark powers onto the world.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ có thế Chúa Tể Hắc Ám mới thực sự tin tưởng thầy.

Only then, will the Dark Lord trust you completely.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu thầy Quirrell tiết lộ cho ổng cách giải những lời nguyền Chống thế lực Hắc ám

If Quirrells told him how to break his Anti-Dark Force spell

Literature

Tôi không thể thay đổi ý định của Chúa tể hắc ám.

I can’t change the Dark Lord’s mind.

OpenSubtitles2018. v3

Chúa tể Hắc ám cấm tôi tiết lộ chuyện này

The Dark Lord himself forbade me to speak of this.

OpenSubtitles2018. v3

” Không gian Hắc ám. ”

” The dark dimension. “

OpenSubtitles2018. v3

Dù lực lượng hắc ám đã tuyên thệ sẽ tru diệt cậu, cậu vẫn sẽ tiếp tục chứ?

ZEDD:Though the forces of evil have sworn to bring about your death, still will you go on?

opensubtitles2

Gửi Chúa Tể hắc Ám:

” To the Dark Lord.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng ông ta đam mê Nghệ thuật Hắc ám.

But he fancies the Dark Arts.

OpenSubtitles2018. v3

Dùng máu chảy qua chỗ này cũng đã chảy trong Chúa tể Hắc ám.

The blood that runs through these veins runs within the Dark Lord.

OpenSubtitles2018. v3

Bà đúng là một bà già hắc ám, phải không?

You’re just a hard, scheming old woman.

OpenSubtitles2018. v3

Một ông già khá hắc ám.

Pretty tough old man.

OpenSubtitles2018. v3

Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám.

The hero who conquered the Dark Lord.’

Literature

Bà ấy hút sức mạnh từ Không gian Hắc ám để tồn tại.

She draws power from the dark dimension to stay alive.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cũng chỉ chết chậm hơn một tý, chứ không đời nào chịu hùa theo phe Hắc ám.

It’s only dying a bit later than I would have done, because I’m never going over to the Dark Side!

Literature

Tôi có tin cho ông, Hắc ám!

I’ve got news for you, Shadow Man.

OpenSubtitles2018. v3

Đã có một kết nối giữa đầu óc Chúa tể Hắc ám và trò.

It appears there’s a connection between the Dark Lord’s mind and your own.

OpenSubtitles2018. v3

Chúa tể Hắc ám sẽ trỗi dậy một lần nữa.

The Dark Lord shall rise again.

OpenSubtitles2018. v3

Hắc ám?

Shadow Man.

OpenSubtitles2018. v3

Kẻ đó không muốn có một Chúa tể Hắc ám khác cạnh tranh quyền lực với mình.

Didn’t want another Dark Lord competing with him.

Literature

” Chuyên gia môn nghệ thuật hắc ám. ”

” Master of the dark arts. “

OpenSubtitles2018. v3

Source: thabet
Category: Game