hộp đạn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hộp đạn: 1 viên.

100 Bullets: Book One.

WikiMatrix

Nửa hộp đạn.

The box is half full.

OpenSubtitles2018. v3

Đưa hộp đạn đây.

Give me those shells.

OpenSubtitles2018. v3

Cô định cho tôi một lọ aspirin và một hộp đạn sao?

What, are you gonna give us a bottle of aspirin and a box of bullets?

OpenSubtitles2018. v3

Sản xuất hạn chế cho thị trường dân sự ở Canada với chiều dài hộp đạn (490 mm).

Limited production was made for the civilian market in Canada with an extended barrel length of (490 mm).

WikiMatrix

Sử dụng hộp đạn tiêu chuẩn (390 mm) hoặc loại ngắn hơn (295 mm).

Available with either a standard (390 mm) or shortened (295 mm) barrel.

WikiMatrix

Tôi cần ba hộp đạn và một chai whiskey.

I need 3 boxes of paper cartridges for a Navy Colt’s.36 and a jug of whiskey.

OpenSubtitles2018. v3

Hộp đạn cuối cùng.

Yeah! Last mag.

OpenSubtitles2018. v3

Nó có hộp đạn rời 10 viên gắn phía sau cò súng theo thiết kế bullpup.

It is fed by a 10-round detachable box magazine situated behind the trigger in bullpup configuration.

WikiMatrix

Hỏa lực từ máy bay đã bắn trúng hộp đạn pháo 4-inch, gây nổ khiến một người thiệt mạng.

Fire from the aircraft hit the 4inch ready-use ammunition which exploded causing one fatal casualty.

WikiMatrix

Để lên xe một bộ thiết bị liên lạc CTU 1 hộp đạn 9 ly, 1 bộ đồ nghề locksmith, toàn bộ luôn nhé.

Put a CTU com unit in it a box of 9 mm ammunition, a locksmith kit, the whole package.

OpenSubtitles2018. v3

Các khẩu súng được xếp thành tầng để được nạp đạn từ những hộp tiếp đạn xếp cạnh nhau, mỗi hộp chứa 350 viên đạn.

The guns were staggered to allow feeding from side-by-side ammunition boxes, each with 350 rounds.

WikiMatrix

Đặt đạn vào hộp tiếp đạn.

Insert the cartridge into the magazine.

OpenSubtitles2018. v3

Thay đổi M14 bằng cách sử dụng báng súng giống như Mk 14 nhưng với một hộp đạn 22 inch, sử dụng bởi Tuần duyên Hoa Kỳ.

Modified M14 using the same stock as the Mk 14 but with a 22-inch barrel and a Smith Enterprise muzzle brake, used by the U.S. Coast Guard.

WikiMatrix

Ruční kulomet (“Súng máy hạng nhẹ (trung liên)”) danh pháp KLEČ (“Cây thông núi”): Bản thử nghiệm với hộp đạn 590 mm (tương tự RPK), thử vào năm 1976.

Ruční kulomet (“light machine gun”) codename KLEČ (“Mountain Pine”): Experimental variant with a 590 mm barrel (similar to RPK), developed in 1976.

WikiMatrix

OTs-02 sử dụng hộp đạn thẳng 20 đến 30 viên với loại đạn 9x18mm Makarov, nó có thể bắn loại 57-N-181S hay loại mạnh hơn là 57-N-181SM.

The OTs-33 is a selective fire blowback-operated weapon firing the 9×18mm Makarov pistol cartridge; it can use both types of 9x18mm ammunition, the standard 57-N-181S and the more powerful 57-N-181SM round.

WikiMatrix

Ban đầu, nó sử dụng các hộp tiếp đạn 20 viên kiểu AR-10, nhưng sau đó, chúng được thay thế bởi hộp tiếp đạn thép 20 viên như trên khẩu M16.

At first, AR-10 type 20-round magazines were used, but they were later replaced by steel 20-round magazines resembling those used by the M16.

WikiMatrix

Sử dụng hộp đạn tiêu chuẩn (FSN-01, 390 mm), có báng gấp hoặc không (FSN-01F và FSN-01W dùng báng gỗ và (cheek piece?)), hoặc hộp đạn ngắn hơn (279 mm).

Available in standard (FSN-01, 390 mm), with or without folding stock (FSN-01F and FSN-01W, which has a wooden stock and cheek piece), or shortened (279 mm) barrel lengths (also with folding stock), outer parts are blued.

WikiMatrix

Nó có đường phố, một lực lượng cảnh sát độc lập, một nhà máy sản xuất của falconets, bolos và cửa hàng sửa chữa cho súng trường và hộp đạn.

It had streets, an independent police force, a musical band, a factory of falconets, bolos and repair shops for rifles and cartridges.

WikiMatrix

Nhìn thấy một hộp đạn đã qua sử dụng, anh cúi xuống và nhặt nó lên từ vị trí của chúng trên tấm thảm cách khoảng 1 mm từ khẩu súng ngắn 7,65.

Noticing a spent cartridge case, he bent down and picked it up from where it lay on the rug about 1 mm from a 7.65 pistol.

WikiMatrix

Gồm các biến thể như mẫu đủ (hộp đạn 190mm, báng gấp), mẫu cạc bin (hộp đạn 300 hoặc 310mm, báng gấp), và súng trường (hộp đạn 390 hoặc 410mm, dùng báng súng săn).

They came in Compact (190mm barrel, folding stock), Carbine (300 or 310mm barrel, folding stock), and Rifle (390 or 410mm barrel, fixed sporter stock) models.

WikiMatrix

Vào sáng ngày thứ hai, 7 tháng 11 năm 1938, Grynszpan mua một súng lục ổ xoay và một hộp đạn, rồi đi đến đại sứ quán Đức và đòi gặp một công chức của tòa đại sứ.

On the morning of Monday, 7 November 1938, he purchased a revolver and a box of bullets, then went to the German embassy and asked to see an embassy official.

WikiMatrix

P-83 Wanad là súng ngắn bán tự động 9 mm với hộp đạn sử dụng loại 9x18mm Makarov được thiết kế bởi Ryszard Chełmicki và Marian Gryszkiewicz của viện nghiên cứu bang Ośrodek Badawczo-Rozwojowy tại Random.

Vanadium) is a single-action and double-action Polish semi-automatic pistol, chambered for the 9×18mm Makarov cartridge and designed by Ryszard Chełmicki and Marian Gryszkiewicz of the state research institute Ośrodek Badawczo-Rozwojowy in Radom.

WikiMatrix

Hộp tiếp đạn của Colt SMG là một bản sao của hộp tiếp đạn của tiểu liên Uzi, được sửa đổi để phù hợp với Colt và khóa nòng sẽ đóng lại sau lần bắn cuối cùng.

The magazines themselves are a copy of the Israeli UZI SMG magazine, modified to fit the Colt and lock the bolt back after the last shot.

WikiMatrix

Experimentální zbraň (“Vũ khí thử nghiệm”) EZ-B: Phiên bản bullpup (khóa nòng, hộp tiếp đạn sau cò) vào năm 1976.

Experimentální zbraň (“experimental weapon”) EZ-B: Experimental bullpup prototype developed in 1976.

WikiMatrix

Source: thabet
Category: Game