siêu cấp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sau khi bắt được hắn, tôi dùng mớ máu siêu cấp của hắn để tạo huyết thanh.

Once we caught him, I synthesized a serum from his superblood .

OpenSubtitles2018. v3

Và cả cái thứ tiệc tùng ấy cho cô ta một cái cớ siêu cấp hợp lý.

And the whole party thing created a vortex.

OpenSubtitles2018. v3

Những nhóc trùm bự siêu cấp.

The biggest baby bosses of them all.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thì muốn có một cái máy dự báo khí tượng siêu cấp.

I wanted a Doppler Weather Radar 2000 Turbo.

OpenSubtitles2018. v3

Người đó sẽ là thế hệ đầu tiên của những người lính siêu cấp.

He will be the first in a new breed of super-soldier.

OpenSubtitles2018. v3

Vũ khí siêu cấp vô địch trong các loại vũ khí

Behold the most powerful weapon of all the relics:

OpenSubtitles2018. v3

Thiết bị mô phỏng sinh học kế thừa kỹ thuật tương tác siêu cấp.

Bionics entails the engineering of extreme interfaces.

ted2019

Chú là quản lý siêu cấp ở châu Á

I’m a super agent in Asia

OpenSubtitles2018. v3

Phân loại năm 1993 định nghĩa Suy gan siêu cấp là trong vòng 1 tuần, cấp tính là 8-28 ngày và bán cấp là 4-12 tuần.

The 1993 classification defines hyperacute as within 1 week, acute as 8 – 28 days, and subacute as 4 – 12 weeks .

WikiMatrix

Thư ký cũ của ta, một người siêu cấp chuyên nghiệp người cần cù đi làm suốt nhiều năm liền, đã biến mất.

My old secretary, a distinguished professional who showed up without fail for many years, has vanished .

OpenSubtitles2018. v3

Malaysia là một quốc gia đa dạng sinh vật siêu cấp với một lượng lớn các loài và có mức độ loài đặc hữu cao.

Malaysia is a megadiverse country, with a high number of species and high levels of endemism .

WikiMatrix

Thế nên, người anh hùng của chúng ta vụt đi ở tốc độ siêu cấp, bắt lấy cô ấy, và mang cô ta đến nơi an toàn.

So, our hero swoops in at super speed, grabs her, and carries her to safety .

QED

Bây giờ, superfly, ý nghĩa là bạn nhận tự do vốn có với sức mạnh siêu cấp, và bạn làm mờ đi sức mạnh siêu cấp và khán phòng.

Now, superfly, the concept is you take all the freedoms you normally associate with the flytower, and you smear them across flytower and auditorium .

QED

(Cười) Bây giờ, superfly, ý nghĩa là bạn nhận tự do vốn có với sức mạnh siêu cấp, và bạn làm mờ đi sức mạnh siêu cấp và khán phòng.

(Laughter) Now, superfly, the concept is you take all the freedoms you normally associate with the flytower, and you smear them across flytower and auditorium.

ted2019

Nhiều siêu dự án được hoàn thành, chẳng hạn như tháp đôi Petronas, xa lộ Nam-Bắc, hành lang đa phương tiện siêu cấp, và thủ đô hành chính liên bang mới Putrajaya.

Numerous mega-projects were completed, such as the Petronas Towers, the North–South Expressway, the Multimedia Super Corridor, and the new federal administrative capital of Putrajaya.

WikiMatrix

Vào ngày 25 tháng 10, hệ thống đã trải qua một chu kỳ thay thế kính mắt, làm cho nó suy yếu thành một cơn bão siêu cấp 4 khi nó tiếp tục di chuyển về phía tây.

On October 25, the system underwent a eyewall replacement cycle, causing it to weaken into a Category 4 super typhoon as it continued moving westwards.

WikiMatrix

Trung Quốc là một trong 17 quốc gia đa dạng sinh học siêu cấp trên thế giới, nằm trên hai khu vực sinh thái lớn của thế giới là Cổ Bắc phương (Palearctic) và Indomalaya (Đông Dương).

Trung Quốc is one of 17 megadiverse countries, lying in two of the world’s major ecozones : the Palearctic and the Indomalaya .

WikiMatrix

Plutoni siêu cấp chứ đồng vị plutoni-240 ít hơn 4% thì được dùng trong các vũ khí đặt trên các tàu và tàu ngầm của hải quân Hoa Kỳ do nó có độ phóng xạ thấp hơn.

Supergrade plutonium, with less than 4% of plutonium-240, is used in U.S. Navy weapons stored in proximity to ship and submarine crews, due to its lower radioactivity.

WikiMatrix

Nó được nghiền từ ngọc trai và là đồ siêu cao cấp.

It’s made from crushed mother of pearl and it’s super highend.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là thẻ Xì phé. từ bàn siêu-cao cấp ở Ma Cao.

It’s a poker chip from an ultra-exclusive table in Macau.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có xuất bánh lớn siêu cao cấp cho anh Andrews.

I have a super deluxe Big Belly Buster for a Mr. Andrews.

OpenSubtitles2018. v3

Sulu, siêu tốc cấp 1 thẳng tiến.

Mr. Sulu, ahead warp 1.

OpenSubtitles2018. v3

Siêu tốc cấp 1, rõ thưa sếp.

Warp 1, Sir.

OpenSubtitles2018. v3

Hay tôi đánh ở Siêu Saiyan cấp 2 thôi?

Should I go back to Super Saiyan 2?

OpenSubtitles2018. v3

Source: thabet
Category: Game