Huyền Thoại Hải Tặc

Cấp Vip

Kim Cương & Vip Exp
(sẽ nhận khi nạp)

Gosu

Quà VIP

Bạn đang đọc: Huyền Thoại Hải Tặc

1 100 180 50 mảnh Sanji – S
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 8 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 17 %
Ô chứa tướng : + 20
Được nhân 3 vận tốc chiến đấu 2 250 450 1 Quần thủy thủ ( vàng ) 4 sao
1 Giày thủy thủ ( vàng ) 4 sao
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 17 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 34 %
Ô chứa tướng : + 30

3 500 900 1 Áo thủy thủ ( vàng ) 4 sao
1 Mũ thủy thủ ( vàng ) 4 sao
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 25 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 51 %
Ô chứa tướng : + 45

4 1.500 2.700 1 Quần quý tộc ( đỏ ) 3 sao
1 Giày quý tộc ( đỏ ) 3 sao
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 38 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 68 %
Ô chứa tướng : + 60

5 3.000 5.400 1 Áo quý tộc ( đỏ ) 3 sao
1 Mũ quý tộc ( đỏ ) 3 sao
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 48 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 78 %
Ô chứa tướng : + 90

6 6.000 10.800 30 Trái hung thần quỷ ác
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 59 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 98 %
Ô chứa tướng : + 120

7 15.000 27.000 50 Mảnh ACE – SS
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 72 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 115 %
Ô chứa tướng : + 140

8 30.000 54.000 1 Mũ hải âu ( đỏ ) 6 sao
1 Áo hải âu ( đỏ ) 6 sao
1 Quần hải âu ( đỏ ) 6 sao
1 Giày hải âu ( đỏ ) 6 sao
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 89 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 132 %
Ô chứa tướng : + 170

9 50.000 90.000 80 Trái hung thần quỷ ác

Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm, kinh nghiệm tướng khi tự động đánh: +106%

Mua tiền xu tăng thêm : + 145 %
Ô chứa tướng : + 200

10 100.000 180.000 50 Trái hung thần quỷ ác
50 Mảnh tướng SS – Ngẫu nhiên L1
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 151 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 200 %
Ô chứa tướng : + 240 11 200.000 360.000 50 Mảnh bảo vật đỏ đặc biệt quan trọng
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 200 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 355 %
Ô chứa tướng : + 270 12 400.000 720.000 50 Mảnh bảo vật đỏ đặc biệt quan trọng
Thuyền viên SS – Tùy chọn L1
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 205 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 405 %
Ô chứa tướng : + 300 13 600.000 1.080.000 1 Bá Đao Râu Trắng
Phần thưởng tiền xu, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 205 %
Mua tiền xu tăng thêm : + 405 %
Ô chứa tướng : + 370 14 1.200.000 2.160.000 1 Thánh Trừ Tà
Phần thưởng beli, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 210 %
Mua beli tăng thêm : + 455 %
Ô chúa thuyền viên : + 390
Số lần làm trách nhiệm tổng bộ : 18
Số lần mua hoạt động giải trí chiến dịch : + 45 15 2.000.000 3.600.000 1 Cung Mãng Xà
Phần thưởng beli, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 220 %
Mua beli tăng thêm : + 505 %
Ô chúa thuyền viên : + 410
Số lần làm trách nhiệm tổng bộ : 20
Số lần mua hoạt động giải trí chiến dịch : + 50 16 3.000.000 5.400.000 1 Hái Móc Câu
Phần thưởng beli, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 230 %
Mua beli tăng thêm : + 525 %
Ô chúa thuyền viên : + 430
Số lần làm trách nhiệm tổng bộ : 22
Số lần mua hoạt động giải trí chiến dịch : + 55 17 4.500.000 8.100.000 1 Mũ BigMom
Phần thưởng beli, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 240 %
Mua beli tăng thêm : + 545 %
Ô chúa thuyền viên : + 450
Số lần làm trách nhiệm tổng bộ : 24
Số lần mua hoạt động giải trí chiến dịch : + 60 18 6.000.000 10.800.000 1 Mũ Shanks
Phần thưởng beli, kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề tướng khi tự động hóa đánh : + 250 %

Mua beli tăng thêm: +575%

Ô chúa thuyền viên : + 470
Số lần làm trách nhiệm tổng bộ : 28
Số lần mua hoạt động giải trí chiến dịch : + 70

Source: thabet
Category: Game