Điều Khoản – Tam Giới Anh Hùng | Game Max Hài – Chơi Là Đẹp Trai.

Thông tin cá nhân Duy trì chính sách Tên nick Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi (tức là cho đến khi tài khoản bị xóa theo
yêu
cầu của bạn) và sau đó sẽ bị xóa trong vòng 365 ngày. Thông tin kết nối xã hội: Facebook Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu
cầu
của bạn, sau đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 15 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài
khoản,
dữ
liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau Trò chơi bị tắt, trước khi nó bị xóa. Thống kê chơi trò chơi (Cấp độ, Điểm số) Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu
cầu
của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài
khoản,
dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa. Trò chuyện Truyền thông (Tin nhắn âm thanh) Được lưu trữ trong 30 ngày trên máy chủ của chúng tôi và tự động bị xóa khi hết thời hạn đó. Trò chuyện Truyền thông (Văn bản) Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu
cầu
của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 7 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài
khoản,
dữ
liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa. OpenID Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu
cầu
của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài
khoản,
dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa. Địa chỉ IP Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu
cầu
của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài
khoản,
dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa. ID thiết bị, thông tin thiết bị Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu
cầu
của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài
khoản,
dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa. ID quảng cáo Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu
cầu
của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Trường hợp bạn không yêu cầu xóa tài
khoản,
dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong 1 năm sau khi Trò chơi ngừng hoạt động, trước khi bị xóa. Hồ sơ giao dịch Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi (nghĩa là cho đến khi tài khoản bị xóa
theo
yêu cầu của bạn) và sau đó trong suốt thời gian lưu giữ mà dữ liệu đó phải được lưu giữ để tuân
thủ
các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. ID vé hỗ trợ khách hàng & thông tin liên lạc của người dùng với bộ phận hỗ trợ Dữ liệu hỗ trợ sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn có yêu cầu hợp pháp về việc xóa dữ
liệu
đó (xem phần Xóa của chính sách bảo mật này). Thông tin liên quan đến bảo mật Được lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Trò chơi, cho đến khi tài khoản bị xóa theo yêu
cầu
của bạn, theo đó tài khoản sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày. Thông tin khảo sát và nội dung của các câu trả lời khảo sát Được lưu trữ vì: (a) nếu bạn cung cấp email của mình như một phần của cuộc khảo sát, tối đa 6
tháng
(để chúng tôi theo dõi bạn) và sau đó dữ liệu được ẩn danh; hoặc (b) nếu bạn không cung cấp email
của
mình như một phần của cuộc khảo sát, tối đa 1 tháng và sau đó dữ liệu sẽ được ẩn danh.

Source: thabet
Category: Game