Thiên Địa Hội trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Người của Thiên Địa Hội.

You from the Heaven and Earth Society.

OpenSubtitles2018. v3

Nghe nói Đang Gia của cô từng là người của Thiên địa hội.

I heard that Liu was a member of the Heaven and Earth Society?

OpenSubtitles2018. v3

Hãy luôn luôn nói một cách tích cực, đừng bao giờ nói một cách tiêu cực, về hội thánh địa phương của bạn (Thi-thiên 84:10; 133:1, 3b).

(Ps. 84:10; 133:1, 3b) In the prayers that you offer on the Bible study, mention the congregation and the student’s need to associate regularly with it. —Eph.

jw2019

“Trong một số các đoạn, chúng ta đọc về một thiên sứ có địa vị cao hơn sáu thiên sứ khác hợp thành hội đồng nội bộ của Đức Chúa Trời, và vị thiên sứ đó thường được miêu tả là “đáng tôn kính nhất”, “thánh”, và “vinh hiển”.

“In a number of passages we read of an angel who is superior to the six angels forming God’s inner council, and who is regularly described as ‘most venerable’, ‘holy’, and ‘glorious’.

jw2019

(Sáng-thế Ký 1:28) Thiên sứ này thấy hắn có cơ hội giành được sự vinh hiển và địa vị.

(Genesis 1:28) This angel saw that there was a possibility that he could gain honor and importance.

jw2019

Vượt qua các nền văn hóa, sự trải dài của các lục địa và hàng thiên niên kỷ, lịch sử hội họa vẫn là một dòng sông đang cuộn chảy của sự sáng tạo mà vẫn được tiếp nối ở thế kỷ XXI.

Across cultures, and spanning continents and millennia, the history of painting is an ongoing river of creativity, that continues into the 21st century.

WikiMatrix

7/9: Hiệp hội Thiên văn Quốc tế lần đầu tiên chấp thuận tên gọi của 14 đặc điểm địa chất trên bề mặt Sao Diêm Vương.

7 September – The International Astronomical Union officially approves the naming of 14 features on the surface of Pluto.

WikiMatrix

Ông là một trong những người trở về sau sự kiện thiên thạch rơi trong cuộc viễn chinh ở Canadian Arctic gần Resolute tại the Northwest Territories, và viết sách để thuật lại cuộc hội thoại với dân địa phương và suy nghĩ của Inuit về thiên thạch.

He was a part of the failed meteorite recovery expedition in the Canadian Arctic near Resolute in the Northwest Territories, and wrote a paper on his conversations with locals and what the Inuit thought of meteorites.

WikiMatrix

(Thi-thiên 34:8) Tại tất cả các đại hội quốc tế, cũng như tại nhiều đại hội địa hạt, sẽ có sự hiện diện của các giáo sĩ và một số sẽ có phần trong chương trình.

(Psalm 34:8) At all international conventions, as well as at many of the district conventions, missionaries will be present, some of whom will be featured on the program.

jw2019

Một lần nữa, nhà quảng cáo nói với chúng ta dữ liệu khổng lồ và mạng xã hội không chỉ là thiên đường lợi nhuận cho họ mà còn là Vườn Địa Đàng cho tất cả chúng ta.

Again, marketers tell us that big data and social media are not just a paradise of profit for them, but a Garden of Eden for the rest of us.

ted2019

Hoạt động về phòng, chống thiên tai cũng cần được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các cấp, các ngành và từng địa phương.

Disaster risk management should also be integrated into socio-economic development plans of localities and agencies.

worldbank.org

(Thi-thiên 37:11b) Ngay bây giờ chúng ta cũng tìm thấy sự bình yên dư dật trong địa đàng thiêng liêng gắn liền với hội thánh chân chính của tín đồ Đấng Christ.

(Psalm 37:11b) Even now we find an abundance of peace in the spiritual paradise associated with the true Christian congregation.

jw2019

Nêu rõ rằng ngoài việc loại trừ những kẻ hủy phá trái đất, Đức Chúa Trời có ý định ban cho những người nhu mì một cơ hội để làm cho trái đất trở thành một địa-đàng, như Thi-thiên 37:10, 11, hoặc Ê-sai 65:21, 22 có nói.

Point out that besides removing those ruining the earth, it is God’s purpose for the meek ones to make the earth a paradise, as indicated at Psalm 37:10, 11 or Isaiah 65:21, 22.

jw2019

Trong trường hợp người Na Uy ở Greenland, nhân tố văn hóa khiến họ khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề là sự sùng bái Thiên Chúa giáo và nhà thờ, họ trở thành một xã hội tranh giành địa vị và luôn khinh miệt người Inuit, và luôn từ chối học hỏi họ.

In the case of the Greenland Norse, cultural factors that made it difficult for them to solve their problems were: their commitments to a Christian society investing heavily in cathedrals; their being a competitive-ranked chiefly society; and their scorn for the Inuit, from whom they refused to learn.

ted2019

Nghĩ về những món quà tốt lành của Đức Giê-hô-va: những công trình sáng tạo muôn vẻ của Ngài—mà mọi người đều có thể hưởng được bất chấp tình trạng kinh tế hay địa vị xã hội—thực phẩm và thức uống thiên nhiên, sức khỏe nhiều ít mà bạn có, sự hiểu biết về lẽ thật của Kinh Thánh và hơn hết, món quà qua Con của Ngài.

Think about Jehovah’s good gifts: his manifold works of creation —accessible to all irrespective of social or economic status— his natural provisions of food and drink, the measure of health that you enjoy, your knowledge of Bible truth, and chiefly, the gift of his Son.

jw2019

Các thiên sứ có địa vị cao hơn và có ý thức về sự công bằng sắc bén hơn loài người, họ biết những gì đang xảy ra trong hội thánh.

The angels, being in a superior position and having a keener sense of justice than humans, were aware of what was taking place in the congregation.

jw2019

(Thi-thiên 37:11, 29; Khải-huyền 21:3, 4) Dù cha tôi không học Kinh Thánh nữa, nhưng tôi bắt đầu dự các buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va ở hội thánh địa phương.

(Psalm 37:11, 29; Revelation 21:3, 4) Although my father discontinued his Bible studies, I began attending meetings of the local congregation of Jehovah’s Witnesses.

jw2019

Giáo Hội đã biết được rằng cách hiệu quả nhất để đối phó với thiên tai là làm việc tại địa phương, mua đồ tiếp liệu cần thiết trong các quốc gia bị ảnh hưởng, càng gần nơi xảy ra thiên tai càng tốt.

The Church has learned that the most effective way to respond to disasters is to work locally, purchasing needed supplies in the affected country, as near to the disaster as possible.

LDS

Các khuyến nghị bao gồm sự tham gia của chính người dân địa phương, trong đó chú trọng vấn đề giới và vai trò của khu vực tư nhân, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh, sự điều phối của tất cả các bên liên quan, lồng ghép đánh giá rủi ro vào việc lên kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trong công tác phòng chống thiên tai, lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai vào chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương, và tầm quan trọng của nâng cao nhận thức thông qua giáo dục.

They are the need for local participation and empowerment – including gender roles and integration of private sector, sharing of experience across provinces, coordination of all stakeholders, integration of risk assessment into infrastructure investment planning for disaster resilience, integration of natural disaster risk management into the SEDP, the importance of awareness raising through schools.

worldbank.org

Nhưng tại hội nghị địa hạt năm 1906, những ai muốn làm công việc ấy được cho biết họ không cần phải “có kiến thức rộng, tài giỏi hay nói năng như thiên sứ”.

But at a 1906 convention, those who could were told that they did not need to be “very learned, or very talented, or have the tongue of an angel.”

jw2019

Triều đình dự kiến lập hiến vào năm 1916 và bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 năm 1909 (Tuyên Thống nguyên niên), các hội đồng lập pháp cấp tỉnh và các cuộc bầu cử cấp địa phương được thiết lập (trước đó, một cuộc bầu cử tại Thiên Tân đã diễn ra vào năm 1907).

Beginning on 5 February 1909, China held its first provincial assembly and local council elections (a council election was held in Tianjin as early as 1907).

WikiMatrix

(Ê-sai 52:7; Rô-ma 10:14, 15) Chỉ riêng năm 2005, hội thánh duy nhất của Nhân Chứng ở nước này đã dành gần 30.000 giờ để giúp người khác biết lời hứa của Kinh Thánh về một địa đàng tuyệt diệu.—Thi-thiên 37:10, 11; 2 Phi-e-rơ 3:13.

(Isaiah 52:7; Romans 10:14, 15) In 2005 the one congregation of Witnesses in the country spent nearly 30,000 hours telling others about the Bible’s wonderful promise of a coming earthly paradise. —Psalm 37:10, 11; 2 Peter 3:13.

jw2019

Một tự điển giáo hội do Lucio Ferraris, xuất bản tại Ý-đại-lợi, mô tả giáo hoàng có “phẩm cách và địa vị cao đến độ không còn là một người thường nữa, mà là Thiên Chúa, và Đại biểu của Thiên Chúa”.

An ecclesiastical dictionary by Lucio Ferraris, published in Italy, describes the pope as “of such dignity and highness that he is not simply a man but, as it were, God, and the Vicar of God.”

jw2019

Bởi vì Hội đồng Hoa Kỳ về tên địa lý thường nhận ra tên của các đặc điểm tự nhiên có nguồn gốc từ bưu điện gần nhất, tính năng này có tên “hố thiên thạch Meteor” từ bưu điện gần đó có tên Meteor.

Because the United States Board on Geographic Names commonly recognizes names of natural features derived from the nearest post office, the feature acquired the name of “Meteor Crater” from the nearby post office named Meteor.

WikiMatrix

Dự án hợp tác với chính quyền và cộng đồng địa phương giúp người dân nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó thiên tai thông qua các hoạt động văn hoá giáo dục tại cộng đồng và trường học, hội thảo, tập huấn và đầu tư vào các công trình nhỏ.

Working closely with local government and the communities, the World Bank-supported project is helping communes prepare for and manage disaster risks through community cultural and school activities, workshops, training and small-scale infrastructure investments.

worldbank.org

Source: thabet
Category: Game