Truyện Trảm Tiên – Tác giả: Nhâm Oán

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1 Chương 1 Sống lại 08/04/2015
2 Chương 2 Thân làm đao phủ 08/04/2015
3 Chương 3 Người nào không dám trảm 08/04/2015
4 Chương 4 Ta mới là đao phủ 08/04/2015
5 Chương 5 Chém ngươi, ta có chỗ tốt gì … 08/04/2015
6 Chương 6 Trảm tẫn mao thần phương kiến yêu … 08/04/2015
7 Chương 6 Trảm tẫn mao thần phương kiến yêu … 08/04/2015
8 Chương 7 Chém chém chém ( thượng ) 08/04/2015
9 Chương 7 Chém chém chém ( hạ ) 08/04/2015
10 Chương 8 Công đức vô pháp ước lượng (thượng) … 08/04/2015
11 Chương 8 Công đức vô pháp ước lượng (hạ) … 08/04/2015
12 Chương 9 Tam Thanh Quyết (thượng) 08/04/2015
13 Chương 9 Tam Thanh Quyết ( hạ ) 08/04/2015
14 Chương 10 Cướp pháp trường (thượng) 08/04/2015
15 Chương 10 Cướp pháp trường (hạ) 08/04/2015
16 Chương 11 Âm Dương Ngũ Hành bí quyết … 03/07/2015
17 Chương 11 Âm Dương Ngũ Hành bí quyết … 03/07/2015
18 Chương 12 giết người diệt khẩu tựu giết … 03/07/2015
19 Chương 12 giết người diệt khẩu tựu giết … 03/07/2015
20 Chương 13 hoa quả hay là muốn đi … 03/07/2015
21 Chương 13 hoa quả hay là muốn đi … 03/07/2015
22 Chương 14 Đao phủ cũng dám tu tiên … 03/07/2015
23 Chương 14 Đao phủ cũng dám tu tiên … 03/07/2015
24 Chương 15 Chính là muốn tôi luyện ngươi … 03/07/2015
25 Chương 15 Chính là muốn tôi luyện ngươi … 03/07/2015
26 Chương 16 Nói chuyện có thể coi là … 03/07/2015
27 Chương 16 Nói chuyện có thể coi là … 03/07/2015
28 Chương 17 ai còn dám chỉ điểm ngươi … 03/07/2015
29 Chương 17 ai còn dám chỉ điểm ngươi … 03/07/2015
32 Chương 19 dốc hết sức hàng mười hội … 03/07/2015
33 Chương 19 dốc hết sức hàng mười hội … 03/07/2015
36 Chương 21 Thỉnh giáo không được tựu khảo … 03/07/2015
37 Chương 21 Thỉnh giáo không được tựu khảo … 03/07/2015
38 Chương 22 âm Ngũ Hành đầy đủ hết … 03/07/2015
39 Chương 22 âm Ngũ Hành đầy đủ hết … 03/07/2015
40 Chương 23 Tổng quản cũng muốn tu hành … 03/07/2015
41 Chương 23 Tổng quản cũng muốn tu hành … 03/07/2015
42 Chương 24 Ngoại sơn môn đệ tử – … 03/07/2015
43 Chương 24 Ngoại sơn môn đệ tử – … 03/07/2015
44 Chương 25 Nói chuyện cũng không chuyên nghiệp … 03/07/2015
45 Chương 25 Nói chuyện cũng không chuyên nghiệp … 03/07/2015
46 Chương 26 Chênh lệch năm cấp cũng có … 03/07/2015
47 Chương 26 Chênh lệch năm cấp cũng có … 03/07/2015
48 Chương 27 Có thể đã bắt đầu – … 03/07/2015
49 Chương 27 Có thể đã bắt đầu – … 03/07/2015
50 Chương 28 không có tác dụng đâu dược … 03/07/2015

Source: thabet
Category: Game