Hồi 99: Tử Nha vâng sắc Phong Thần | Phong thần diễn nghĩa | Hứa Trọng Lâm | https://Ciudadaniainformada.com

Phong thần diễn nghĩa

Tử Nha đến cửa cung Ngọc Hư, thấy Bạch Hạc đồng tử bước ra, liền hỏi : – Có Tôn sư trong động chăng ? Bạch Hạc đồng tử nói :

– Sư thúc đến hầu việc chi?

Tử Nha nói : – Ngươi vào thưa với tôn sư có ta đến xin ra đời. Bạch Hạc đồng tử vào thưa lại. Nguyên Thỉ truyền cho vào, Tử Nha làm lễ chúc tụng rồi thưa : – Tôi xin lãnh sắc Phong Thần kẻo những hồn chờ đón. Nguyên Thỉ nói : – Ta đã định trước rồi. Ngươi cứ về tại đài Phong Thần sẽ có sắc lệnh đến đó. Tử Nha lạy tạ với Nguyên Thỉ về tâu lại với Võ Vương và lòng nhóng đợi sắc chỉ. Ngày kia, bỗng nghe có tiếng nhạc inh ỏi mùi hương nồng nực ngó thấy Huỳnh Cân lực sĩ cầm phướng che tàn, Bạch Hạc đồng tử bưng sắc ấn từ trên mây sa xuống. Tử Nha ra trước phủ nghinh tiếp, tiếp đón sắc chỉ để trên bàn hương án rồi lạy tạ, Bạch Hạc đồng tử và Huỳnh Cân lực sĩ từ giã quay trở lại. Tử Nha sửa soạn xong, đệ sắc ấn đến núi Kỳ Sơn. Thanh Phước thần là Bá Giám hay tin vội ra nghinh tiếp. Tử Nha vào trong đài để sắc ấn trên bàn án truyền Võ Kiết, Nam Cung Hoát làm phướng Bát quái bằng giấy trấn tám hướng và mười mấy cây cờ Thiên cang, mười hai cây cờ Ðịa chi, dẫn binh mã ba ngàn, lập trận Ngũ phương xung quanh đài. Khương Thừa Tướng tắm gội rồi truyền đặt bàn hương án, bên tả dựng Hạnh Huỳnh kỳ, bên hữu dựng Ðả Thần Tiên, mặc áo giáp hẳn hòi mở sắc ra tuyên đọc những hồn nghe cho rõ. Sắc chỉ như sau : ” Hỗn nguyên giáo chủ, Nguyên Thỉ Thiên Tôn ban sắc : Hỡi ôi ! Tiên phàm khác bậc, người không đạo đức khó thành. Thần, quỷ riêng phần, kẻ ở gian tà phải đọa. Ðịa tiên dầu rõ điều biến hóa, không lòng cũng mất lẽ trường sanh. Thiên tiên tuy thông hiểu Huyền quan, ra trận dữ cũng khó thành chánh quả. Các ngươi : Tuy thông đạo cả, một điều không dập lửa lòng, ra trận giao phong, sa trường bạt mạng. Khiến kẻ tôi ngay, con thảo, vì trung này hiếu nọ mà bỏ mình. Có người đức hạnh tiết trinh, bởi lẽ ấy tiết trinh hủy hoại. Bị luân hồi trả thù, mắc nhân quả trả oan. Nên ta chẳng an, động lòng phải thưởng. Nay ban sắc cho Khương Thượng thay mặt đứng phong Thần từ bậc ba phần, phong vào làm tám bộ. Các ngươi khỏi luân hồi chịu khổ, một lòng cố báo bổ giúp đời. Nếu có công hưởng lộc trời, bằng có lỗi sẽ bị oai sấm sét. ” Tử Nha đọc sắc rồi để trên bàn án, tay tả cầm Hạnh Huỳnh kỳ, tay hữu cầm Ðả Thần Tiên, kêu lớn : – Bá Giám hãy treo bảng Phong Thần dưới đài cho những hồn xem rõ, khi nào kêu tên những hồn mới được lên. Bá Giám tuân lệnh, mở bảng Phong Thần ra thấy tên mình đứng trên hết. Các hồn đồng đến xem. Bỗng Tử Nha gọi Bá Giám đến nghe sắc, Bá Giám cầm phướng lên đài quỳ xuống, Tử Nha đọc rằng : Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Bá Giám xưa là Nguyên soái của Huỳnh Ðế, vâng lịnh đánh Xi vưu trước cũng lập công nhiều phen, sau bị chết nơi biển Bắc, hồn trung lạnh lẻo cũng khá thương, chừng gặp Khương Thượng đem về giữ đài Phong Thần, có công tiếp dẫn, nay phong chức là Thanh Phước thần, đứng đầu tám bộ gồm 365 vị. Bá Giám tạ ơn xuống đài, Tử Nha truyền Bá Giám dẫn Hoàng Thiên Hóa lên, bảo quỳ và nghe sắc chỉ : Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Hoàng Thiên Hóa xuống cứu cha là vì hiếu vì vua, tử trận chưa hưởng vẻ vang, thiệt mạng đáng thương lắm, nên phong làm chức Bỉnh Linh công, Tam sơn chánh thuận, quản lý ba hòn núi. Hoàng Thiên Hóa tạ ơn bước xuống. Tử Nha truyền dẫn Ngũ Nhạc lên đài. Năm vị đồng quỳ nghe đọc sắc : Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Hoàng Phi Hổ trung thần bị nạn, phải trốn sang nước khác, hết lòng đền ơn tri ngộ Võ Vương, nên chết tại huyện Dẫn Trì, nghĩ cũng khá thương. Còn Sùng Hắc Hổ, Văn Sính, Thôi Anh, Tưởng Hùng bốn đồng đội kết bạn, quyết lòng phạt Trụ hưng Châu, rủi thác một lượt với Hoàng Phi Hổ, nên phong làm thần Ngũ Nhạc, quản lý năm hòn núi. Vậy thời : – Hoàng Phi Hổ làm Ðông nhạc Thái Sơn, Tề Thiên nhân thánh Ðại đế, làm đầu ngũ Nhạc, quản lý phần hồn. Dầu ai mới thác cũng phải đến cho thần Ðông nhạc xét tra. Ðến lúc đi đầu thai cũng vậy. – Sùng Hắc Hổ làm Nam nhạc Hoàng sơn, Tư thiên Chiêu thánh đại đế. – Văn Sính làm Trung nhạc Hoành sơn. Trung thiên Sùng thái Ðại đế. – Thôi Anh làm Bắc nhạc Hằng sơn, An thiên huyền thánh Ðại đế. – Tưởng Hùng làm Tây nhạc Hoa sơn, Kim thiên thư thánh Ðại đế. Các người nầy phải lo bổn phận xem họa phước cho dân. Năm thần tạ ơn xuống đài. Tử Nha truyền đem Lôi Bộ lên đài. Thái sư Văn Trọng không chịu ai tiếp dẫn, một mình dắt hai mươi bốn vị bổn hộ lên đài đứng sững không chịu quỳ. Tử Nha rút roi Ðả Thần Tiên hét lớn : – Lôi Bộ Chánh thần quỳ nghe đọc sắc. Văn Trọng lúc đó mới chịu quỳ. Tử Nha thấy 25 vị thần đã chịu phép quỳ hết mới tuyên đọc : Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Văn Trọng có công tu luyện, không được thành tiên, xuống phò hai trào đều tận trung, sau thất một trận mà mãn số. Trung liệt cũng đáng thương, nay cho làm đầu Lôi Bộ, quản lý 24 vị Thiên Quân xem gió, mưa, mây, chớp. Lấy oai ấm sét trị tội loài tà. Vậy thì : Văn Trọng làm chức Cửu thiên Nguyên lôi thinh phổ hóa thiên tôn. Còn 24 vị thiên quân kể ra như sau : Theo Lôi Bộ Chức vụ : Tên người : Nhiệm vụ Thiểm điển thần : Kim Quang thánh mẫu : coi việc sấm chớp Hưng vân thần : Thể vân Tiên cô : coi việc kéo mây Trợ phong thần : Hạm chi Tiên cô : coi việc làm gió Bố võ thần : Kim Tô : coi việc làm mưa Ðặng Trung : Ðặng thiên quân : Trương Tiết : Trương thiên quân Ðào Vinh : Ðào thiên quân : Bàng Hồng : Tân thiên quân Tuân Chương : Tuân thiên quân : Tất Hoàn : Tất thiên quân Tần Hoàn : Tần thiên quân : Triệu Gian : Triệu thiên quân Ðổng Toàn : Ðổng thiên quân : Viên Giác : Viên thiên quân Lý Ðức : Lý thiên quân : Tôn Lương : Tôn thiên quân Bạch Hổ : Bạch thiên quân : Vương Diệt : Vương thiên quân Dao Tân : Dao thiên quân : Trương Triệu : Trương thiên quân Kiết Lập : Kiết thiên quân : Dư Khánh : Dư thiên quân Các thần lãnh chức tạ ơn lui xuống. Tử Nha lại truyền dẫn Hỏa Bộ chánh thần lên đài, rồi đọc sắc. Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : La Tuyên xưa tu tại Hỏa Long đảo, gần thành tiên, bởi tánh lửa không dằn được mới bỏ mạng. Nay cho làm đầu Hỏa Bộ, coi việc lành dữ mà răn đời. Vậy thì : La Tuyên làm chức Nam phương Tam khí, Hỏa đức tinh quân chánh thần. Còn năm vị Hỏa bộ Chánh thần kể ra như sau : Tên thần : Chức vụ Châu chiêu : Vĩ hỏa hồ Cao Chấn : Thất hỏa trư Phương Quý : Chỉ hỏa hầu Vương Giác : Dực hỏa hầu Lưu Hoàn : Tiếp hỏa thiên quân. Các thần tạ ơn xuống đài. Tử Nha truyền dẫn Ôn Hộ chánh thần lên, đọc sắc rằng : Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Lữ Nhạc tu hành dày công, bị nghe lời thị phi, xuống lập trận Ôn Hoàng mà chết. Nay nghĩ công khi trước, cho làm đầu bộ Ôn, trừ kẻ ác trong đời. Vậy thì : Phong Lữ Nhạc làm Chủ chưởng Ôn Hoàng Hạo thiên Ðại đế. Còn sáu vị thần trong Ôn hộ là : Tên thần : Chức vụ Châu Tín : Ðông phương hành ôn sứ giả Lý Kỳ : Nam phương hành ôn sứ giả Châu Thiên Lân : Tây phương hành ôn sứ giả Dương Văn Huy : Bắc phương hành ôn sứ giả Trần Canh : Khuyến thiên Ðại sứ Lý Bình : Hòa ôn Ðạo sĩ. Sáu vị thần đồng tạ ơn bước xuống. Tử Nha truyền dẫn Ðẩu Bộ Chánh thần lên, rồi tuyên đọc sắc chỉ. Kim Linh Thánh mẫu đạo đức đủ điều, ngôi tiên đã sẵn, vì chưa dứt giận hờn, lập trận dữ nên mang họa. Nay phong chức : Ðẩu chánh thần, ngồi trên phương Bắc, quản lý những vì tinh tú. Tám mươi bốn ngàn vì sao lớn nhỏ đều được sai khiến : Năm Bộ Ðẩu kể ra sao : Ðông đẩu tinh quân gồm có những thần : Tô Hộ, Kim Khuê, Cơ Thúc Minh, Triệu Bình. Tây đẩu tinh quân gồm có : Hoàng Thiên Lộc, Long Hoàn, Tôn Tử Võ, Hồ Thăng, Hồ Văn Bằng. Trung đẩu tinh quân gồm có : Lỗ Nhân Kiệt, Triều Lôi, Cơ Thúc Thăng, do Cơ Bá Ấp Khảo làm trung thiên Bắc cực tử vi Ðại đế. Nam đẩu Tinh quân gồm có : Châu Kỷ, Hồ Lôi, Cao Quý, Dư Thành. Bắc đẩu tinh quân gồm có : Thiên Cang, Hoàng Thiên Tường, Văn Khúc, Tỉ Can, Võ Khúc, Ðậu Vinh, Tả phụ Hàng Thăng, Hữu bậc Hàng Biên, Phú quân Tô Toàn Trung, Thăng lang Ngạc Thuận, Cự môn Quách Thần, Chiêu diên Ðổng Trung. Các vì sao được phong như sau : Tên sao : Tên người Thanh long tinh : Ðặng Cửu Công Ðằng xà : Trương sơn Thái Dương : Từ Cái Thái Âm : Khương Hoàng Hậu Câu trận : Lôi Bàng Bạch Hổ : Ân Thành Tú Châu Tước : Mã Phương HuyềnVõ : Từ Khôn Ngọc Ðường : Thương Dung Thiên Quý : Cơ Khúc Càng Long Ðức : Hồng Cẩm Hồng Loan : Long Kiết Công Chúa Thiên hỉ : Trụ Vương Thiên đức : Mai Bá Nguyệt đức : Hạ Chiêu Thiên xá : Triệu Khải Mạo đoan : Giả Thị Kim phủ : Tiêu Trăng Mộc phu : Ðặng Hoa Thủy phủ : Dư Nguyên Hỏa phủ : Hỏa Linh Thổ phủ : Thổ Hành Tôn Lục hiệp : Ðặng Thiền Ngọc Bất sĩ : Ðỗ Nguyên Tiến Lực sĩ : Ô Văn Hóa Tấn thơ : Dao Cách Hà khôi : Hoàng Phi Bưu Nguyệt Khôi : Triệt Ðịa Phu Nhân Ðế xa : Khương Hoàng Sở Thiên tự : Hoàng PhiBáo Hoàng ân : Lý Cẩm Thiên y : Tiền Bảo Ðịa hậu : Hoàng Quý Phi Trạch Long : Cơ Thúc Ðức Phục long : Hoàng Minh Dịch mã : Lôi Khai Huỳnh phan : Ngụy Bôn Báo vĩ : Ngô Khiêm Tán môn : Trương Quế Phương Ðiều khách : Phong Lâm Câu giảo : Bí trọng Quyện thiệt : Vưu Hồn La hầu : Bành Tuân Kế đô : Vương Báo Phi liêm : Cơ Thúc Khôn Bạo hao : Sùng Hầu Hổ Tiểu hao : Ân Phá Bại Quách sách : Khưu Dẫn Lang cang : Long An Kiết Phi đâu : Thái Loan Ngũ quỷ : Ðặng Tú Dương nhận : Triệu Thăng Huyết quang Tôn : Diệm Hồng Quan phù : Phương Nghĩa Chân Cô thần : Dư Hóa Thiên cẩu : Quý Phương Binh phù : Vương Tá Toàn cốt : Trương Phụng Tử phù : Biện Kim Long Thiên bại : Bạch Hiển Trung Phù trầm : Trịnh Xuân Thiên sát : Biện Kiết Tuế sát : Trần Canh Tuế hình : Từ Phương Tuế phá : Triều Ðiền Ðộc hỏa : Âu Dương Thuần Huyết chi : Mã Trung Vong thần : Cơ Thúc Ngang Nguyệt phá : Vương Hổ Nguyệt du : Thạch Cơ Nương Nguyệt yểm : Giao Trung Thất sát : Trương Khuê Ngũ cốc : Ân Hồng Trừ sát : Tử Trung Thiên hình : Âu Dương Thiên Lộc Thiên la : Trần Ðồng Ðịa võng : Cơ Thúc Kiết Thiên không : Mai Võ Huê cái : Ngao Binh Thập ác : Châu Tín Tàm súc : Huỳnh Nguyên Tế Ðào hoa : Cao Thị Lan Anh Tảo chẩu : Mã Thị Ðại họa : Lý Cấn Lang Tịch : Hàng Vinh Phi ma : Lâm Thiện Cửu xủ : Long Tu Hổ Nhất Tam thi : Tác Kiên Nhị Tam thi : Tác Cường Tam Tam thi : Tác Dõng Ấm thác : Kim Thành Dương sai : Mã Thành Long Nhân sát : Công Tôn Ðạt Tứ phế : Viên Hồng Ngũ cùng : Tôn Hiệp Ðịa không : Mai Ðức Hồng diệm : Dương Quý Phi Lưu Hà : Võ Vinh

Quả Tú: Châu Thăng

Thiên ôn : Kim Ðại Thăng Hoán vu : Ðài Lễ Thai thần : Cơ Thúc Lễ Phục đoạn : Trư Tử Chân Phản ngâm : Dương Hiển Phục ngâm : Dao Thứ Long Ðao châm : Thường Hạo Diệt một : Trần Kế Trinh Tuế yểm : Bành Tổ Thọ Phá tối : Ngô Long. Nhị thập bát tú ( 28 vì sao ) Các vì sao này đã rút ra nói ở trận Vạn Tiên rồi, nay xin kể tắt : Giác, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ, đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, khuê, lâu, vị, mão, tất, chỉ, sâm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, chẩn. Tam thập lục thiên cang tức ba mươi sáu vị sao Ðẩu tử trận Vạn Tiên kể ra sau : Tên sao : Tên người Thiên khôi tinh : Cao Diễn Thiên Cang Tinh : Huỳnh Chơn Thiên cơ : Lư Xương Thiên giang : Kỷ Xương Thiên dõng : Giao Công Hiếu Thiên hùng : Thi Cối Thiên mãnh : Tôn Ất Thiên oai : Lý Báo Thiên anh : Châu Nghĩa Thiên quý : Trần Khảm Thiên phú : Lê Tiên Thiên mãng : Phương Bảo Thiên cô : Chiêm Tú Thiên thương : Lý Hồng Nhơn Thiên quyền : Vương Long Mậu Thiên thiệp : Ðặng Ngọc Thiên ám : Lý Tân : Thiên hựu : Từ Chánh Ðạo Thiên không : Ðiển Thông Thiên tốc : Ngô Húc Thiên dị : Lữ Tư Thành Thiên sát : Nhậm Lại Sinh Thiên vi : Cung Thanh Thiên tổn : Ðường Thiên Chánh Thiên bại : Thân Lễ Thiên lao : Văn Kiệt Thiên huệ : Trương Trí Hùng Thiên bạo : Tất Ðức Thiên khốc : Lưu Ðạt Tiên xảo : Trình Tam Ích Thất thập nhị địa sát ( 72 vì sao theo Bộ Ðầu ) Ðịa khôi tinh : Trần Kế Chân Ðịa sát tinh : Huỳnh Kiển Nguyên Ðịa hung : Lỗ Tu Ðức Ðịa oai : Hồ Bá Nhạn Ðịa anh : Tôn Tường Ðịa kỳ : Vương Bình Ðịa mãnh : Bá Hữu Hoạn Ðịa văn : Hoa Cao Ðịa chánh : Khao Cách Ðịa tịch : Lý Toại Ðịa hạc : Lưu Hoành Ðịa cường : Hạ Tường Ðịa ám : Dư Trung Ðịa phụ : Bao Long Ðịa hội : Lỗ Chi Ðịa tá : Huỳnh Bính Khánh Ðịa hưu : Trương Kỳ Ðịa linh : Quách Kỷ Ðịa thú : Kim Nam Ðạo Ðịa vi : Trần Nguyên Ðịa huệ : Xa Khôn Ðịa hạo : Tang Thành Ðạo Ðịa mặc : Châu Canh Ðịa xương : Tề Công Ðịa cuồng : Hoát Chi Nguyên Ðịa phi : Diệp Trung Ðịa tẩu : Cố Tòng Ðịa xảo : Lý Xương Ðịa minh : Phương Kiết Ðịa tấn : Từ Kiết Ðịa thôi : Phán Oan Ðịa mãng : Trát Công Ðịa toại : Khổng Thành Ðịa châu : Giao Kim Tu Ðịa ẩn : Nịnh Tam Ích Ðịa dị : Dư Trí Ðịa lý : Ðổng Trinh Ðịa tuấn : Viễn Ðảnh Tướng Ðịa lạc : Uông Tường Ðịa thiệp : Cảnh Nhan Ðịa tốc : Hình Tam Loan Ðịa trấn : Khương Trung Ðịa kê : Khổng Thiệu Triệu Ðịa ma : Lý Dượt Ðịa yêu : Cung Thiên Ðịa u : Ðoạn Thanh Ðịa phục : Môn Ðạo Chánh Ðịa tịch : Tố Lâm Ðịa không : Tiên Ðiển Ðịa cô : Ngô Tứ Ngọc Ðịa kim : Khuôn Ngọc Ðịa đoản : Thái Công Ðịa giác : Lam Hổ Ðịa tù : Tống Lộc Ðịa tàn : Quan Bâu Ðịa bình : Long Thành Ðịa tổn : Huỳnh Ô Ðịa nô : Không Ðạo Linh Ðịa sát : Trương Hoàn Ðịa ác : Lý Tín Ðịa xủ : Từ Sơn Ðịa số : Cát Phương Ðịa ám : Tiêu Long Ðịa hình : Tần Tường Ðịa tráng : Võ Diễn Công Ðịa liệc : Phạm Bân Ðịa kiện tinh : Diệp Kiển Xương Ðịa bao tinh : Giao Hoa Ðịa tặc : Tôn Kiết Ðịa Cẩu : Trần Mộng Canh Cửu diện tinh quân ( chín vì sao theo bộ Ðầu ) 1. Sùng Ứng Bưu 2. Cao Hệ Bình 3. Hàng Bàng 4. Lý Tế 5. Vương Phong 6. Lưu Cấm 7. Vương Từ 8. Bành Cửu Nguyên 9. Lý Tam Ích Thủy Ðức tinh quân ( năm vì sao Thủy tinh ) 1. Cơ Thủy Báo : Dương Chơn 2. Thủy Ðức Tinh : Lỗ Hùng 3. Bích Thủy Du : Phương Tiết Thanh 4. Sâm Thủy Viên : Tôn Tường 5. Chẩn Thủy Dẫn : Hồ Ðạo Các vị tinh tú được phong rồi lạy tạ ơn xuống đài. Tử Nha truyền Bá Giám dẫn Ân Giao, Dương Nhậm và bổn bộ lên, rồi đọc sắc : Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Ân Giao là con của vua Trụ, vì nóng lòng mẹ nên động đến cha, thiếu chút nữa bạn bè phải lụy. Sau cãi lời thầy dạy, không kể lời thề, tuy nghe Thân Công Báo mặc lòng, tuy nhiên cũng tại mình bội sư mang họa. Còn Dương Nhậm can vua mà bị khoét mắt, sau về Châu vì Chúa liều mình. Vậy phong Ân Giao chức Trị niên Thái quân, coi điều lành dữ trong mãn năm, phong Dương Nhậm làm Giáp tí Thái tuế đem những vị bổn hộ tuần du xét người lành dữ. Bộ hạ hai vị thần Thái Tuế kể ra sau đây : 1. Nhựt du thần : Ôn Lương 2. Dạ du thần : Kiều Khôn 3. Tăng phước thần : Tiết A ¨ c Hổ 4. Tôn phước thần : Hàng Ðộc Long 5. Hiển đạo thần : Phương Bậc 6. Khai lộ thần : Phương Tướng 7. Trị niên thần : Lý Bình 8. Trị nguyệt thần : Huỳnh Thừa Ất 9. Trị nhật thần : Châu Ðáng 10. Trị thời thần : Lưu Ðồng. Các thần được phong đều tạ ơn lui xuống đài. Tử Nha truyền đòi đồng đội Vương Ma lên, rồi đọc sắc : Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Anh em Vương Ma trước ở tại Cửu Long hòn đảo, bởi không giữ phần thanh tịnh, xuống trần lo việc can vua, nên mất tiên cang, phải sa thần đạo. Nay phong bốn bạn bè họ Vương làm Tứ thánh Ðại nguyên soái hầu hạ đền Linh Tiêu. Bốn người này là : Vương Ma, Dương Sum, Cao Thế Càng, Lý Hưng Bá. Bốn thần tạ ơn lui gót. Tử Nha truyền đòi Triệu Công Minh và bốn vị Kiết thần lên, rồi tuyên đọc sắc : Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Triệu Công Minh, công quả đã cao, tu hành phải đạo, bởi nghe tiếng thị phi mà nóng tánh, nên sa vào trần tục, chuốt lấy rủi ro đáng tiếc, sống không được thành tiên chết cũng về chánh quả. Nay phong làm chức Kim Long suôn sẻ Chánh nhứt Long Hổ, Huyền đăng Chơn quân, quản xuất bốn vị chánh thần mà tương hỗ người lương thiện. Bốn vị Chánh thần phong như sau : 1. Châu bửu Thiên tôn : Tiên Thăng 2. Nạp trân Thiên tôn : Tào Bửu 3. Chiêu tài Sứ giả : Trần Cửu Công 4. Lợi thị tiên quân : Dao Thiếu Tư. Năm vị Chánh thần tạ ơn lui xuống. Tử Nha truyền dời bốn bạn bè họ Ma lên đài, rồi đọc sắc : Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Bốn bạn bè họ Ma học được phép lạ, ý muốn chống trời, tuy nhiên thấy ngay vua cũng khá khen, nghĩ tử tiết càng thêm thương, nay phong bốn người làm Tứ đại Thiên vương coi bốn chữ : Phong điều võ thuận. Ma Lễ Thanh làm Tăng trưởng Thiên vương, cầm Thanh quang bửu kiếm. Ma Lễ Hồng làm Quang mục Thiên vương cầm Hỗn nguyên châu táng. Ma Lễ Hải làm Ða văng Thiên vương cầm Hoa hồ điêu. Bốn vị Thiên vương tạ ơn lui xuống đài. Tử Nha truyền dẫn Trịnh Luân và Trần Kỳ lên, tuyên đọc. Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Trịnh Luân bỏ Trụ về Châu phải trang hiền thần vận lương ra trận đáng bậc công lao, chưa hưởng quyền cao đã lìa trần gian. Còn Trần Kỳ, tuy đón binh Châu, cãi thiên mệnh, tuy nhiên lòng ngay với chúa cũng đáng khen. Vậy phong hai người làm Hanh ngáp nhị tướng giữ cửa núi Tây phương. Hai thần tạ ơn lui xuống. Tử Nha truyền dẫn vợ chồng Dư Hóa Long lên, rồi đọc sắc : Cha con Dư Hóa Long thờ chúa hết lòng, đáng tôi lương đống, liều thân trọn tiết, nên hưởng lửa hương. Nay phong Dư Hóa Long làm chức Chủ đậu bích hà nguyên quân. Vợ là Kim thị phong chức : Vệ phòng Thánh mẫu. Chồng coi việc bông, trái ; vợ cứu việc sanh thai. Còn năm người con phong chức sau đây : Ngũ phương chủ đậu thánh thần 1. Ðông phương chủ đậu thánh thần : Dư Ðạt 2. Tây phương chủ đậu thánh thần : Dư Triệu 3. Nam phương chủ đậu thánh thần : Dư Quang 4. Bắc phương chủ đậu thánh thần : Dư Tiên 5. Trung ương chủ đậu thánh thần : Dư Ðức Vợ chồng, con cháu Dư Hóa Long tạ ơn xuống đài. Tử Nha truyền đòi Tam Cô lên, tuyên đọc. Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Ba chị em Vân Tiên tuy học đạo lớp Thiên hoàng mà chưa chứng quả, vì nóng báo cừu huynh trưởng lập trận Huỳnh Hà hại người đại đức nên phải lụy thân. Nay phong ba người làm Cảm ứng tùy thế tiên cô. Tuy làm vị nương nương. Song phải coi việc sinh sản mà đền tội hại tiên ra phàm. Cảm ứng tùy thế tiên cô gồm có : 1. Vân Tiêu nương nương 2. Quỳnh Tiêu nương nương 3. Bích Tiêu nương nương Cả ba vị tiên cô đều tạ ơn lui gót. Tử Nha truyền dẫn Thân Công Báo lên đài tuyên đọc. Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc : Thân Công Báo tu theo Xiển giáo, dám cãi lời thầy, quyết trợ Trụ đánh Châu, bày đặt dụ dỗ nhiều người làm bậy. Tuy số trời đã định, kẻ có tên trong bảng phải bỏ mình, tuy nhiên lỗi ấy thật khó dung, đã một lần thề thốt mà không chừa thói cũ. Nay dầu mang họa, nhưng nghĩ tình phong cho làm Phân thủy tướng quân, coi nước lớn, nước ròng tại Ðông Hải hay việc ấm lạnh trong hai mùa. Hạ thì giá tan. Ðông thì nước đặc. Nếu làm trái lại sẽ bị phạt nặng nề. Thân Công Báo tạ ơn lui xuống biển. Các vị thần ai giữ việc ấy, đều rời khỏi đài. Từ ấy trong đài hết âm khí, gió hòa nắng tốt như thường. Tử Nha xuống đài, truyền Nam Cung Hoát về đền ra lệnh cho bá quan văn võ ngày mai phải đến Kỳ Sơn cho đủ mặt. Ngày hôm sau, bá quan văn võ tề tựu, đồng ra đời Tử Nha. Tử Nha truyền trói Phi Liêm và Ác Lai lại. Hai người thất kinh kêu lớn : – Chúng tôi phạm tội là kẻ bày cho vua Trụ làm hại dân nước thì thật có công so với nhà Châu sao Thừa thường tướng lại bảo là tội. Cơ nghiệp này, nếu Trụ Vương không nghe lời chúng tôi hủy phá thì làm thế nào ngày hôm nay rơi vào tay nhà Châu được ? Kẻ được thiên hạ lại không biết ơn chúng tôi sao ? Tử Nha nói : – Chúng bay thật là đứa gian hùng, thốt ra nhiều lời kỳ dị. Nếu để chúng bay sống thì cơ nghiệp nhà Châu có ngày bị hại. Nói rồi truyền võ sĩ đem hai người ra xử trảm. Tử Nha lại lên đài phong Thần tuyên đọc :

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Phi Liêm và Ác Lai là hai tôi gian nịnh, ngỡ trộm ấn cầu vinh, không dè đem thân đi nạp. Bởi có tên trong bảng Phong Thần nên khó trốn. Nay phong Phi Liêm làm Băng tiêu, Ác Lai làm Ngõa giải tuy là chức xấu, không được làm hung. Phi Liêm và Ác Lai cúi đầu nghe đọc sắc xong tạ ơn bay đi. Tử Nha trở xuống đài. Bá quan đều về đền hết .

Source: thabet
Category: Game