Chiến Hồn Tuyệt Thế

 • Số chương
  Cập nhật
  Lượt xem
 • Chapter 388

  8 giờ trước

  Bạn đang đọc: Chiến Hồn Tuyệt Thế

  12.018

 • Chapter 387
  20 giờ trước
  20.959
 • Chapter 386
  20 giờ trước
  19.374
 • Chapter 385
  20 giờ trước
  18.031
 • Chapter 384
  20 giờ trước
  18.230
 • Chapter 383
  20 giờ trước
  18.820
 • Chapter 382
  20 giờ trước
  18.822
 • Chapter 381
  1 ngày trước
  21.484
 • Chapter 380
  1 ngày trước
  23.062
 • Chapter 379
  1 ngày trước
  21.708
 • Chapter 378
  1 ngày trước
  21.232
 • Chapter 377
  1 ngày trước
  21.678
 • Chapter 376
  1 ngày trước
  21.856
 • Chapter 375
  1 ngày trước
  25.935
 • Chapter 374
  1 ngày trước
  26.223
 • Chapter 373
  1 ngày trước
  25.956
 • Chapter 372
  1 ngày trước
  25.887
 • Chapter 371
  1 ngày trước
  26.443
 • Chapter 370
  2 ngày trước
  26.450
 • Chapter 369
  2 ngày trước
  23.324
 • Chapter 368
  2 ngày trước
  23.173
 • Chapter 367
  2 ngày trước
  21.160
 • Chapter 366
  2 ngày trước
  23.870
 • Chapter 365
  2 ngày trước
  24.772
 • Chapter 364
  2 ngày trước
  22.597
 • Chapter 363
  2 ngày trước
  23.333
 • Chapter 362
  2 ngày trước
  24.311
 • Chapter 361
  2 ngày trước
  24.881
 • Chapter 360
  2 ngày trước
  28.412
 • Chapter 359
  2 ngày trước
  28.143
 • Chapter 358
  2 ngày trước
  27.501
 • Chapter 357
  2 ngày trước
  25.047
 • Chapter 356
  2 ngày trước
  27.091
 • Chapter 355
  2 ngày trước
  26.798
 • Chapter 354
  2 ngày trước
  27.438
 • Chapter 353
  2 ngày trước
  28.393
 • Chapter 352
  2 ngày trước
  27.482
 • Chapter 351
  2 ngày trước
  27.962
 • Chapter 350
  2 ngày trước
  26.445
 • Chapter 349
  2 ngày trước
  25.424
 • Chapter 348
  2 ngày trước
  26.041
 • Chapter 347
  3 ngày trước
  28.485
 • Chapter 346
  3 ngày trước
  27.381
 • Chapter 345
  3 ngày trước
  26.296
 • Chapter 344
  3 ngày trước
  30.635
 • Chapter 343
  3 ngày trước
  30.473
 • Chapter 342
  4 ngày trước
  31.258
 • Chapter 341
  6 ngày trước
  32.152
 • Chapter 340
  7 ngày trước
  33.462
 • Chapter 339
  7 ngày trước
  31.263
 • Chapter 338
  7 ngày trước
  30.966
 • Chapter 337
  7 ngày trước
  30.937
 • Chapter 336
  8 ngày trước
  33.019
 • Chapter 335
  8 ngày trước
  32.368
 • Chapter 334
  9 ngày trước
  36.003
 • Chapter 333
  9 ngày trước
  31.843
 • Chapter 332
  9 ngày trước
  31.548
 • Chapter 331
  9 ngày trước
  30.717
 • Chapter 330
  9 ngày trước
  31.237
 • Chapter 329
  9 ngày trước
  31.480
 • Chapter 328
  9 ngày trước
  31.322
 • Chapter 327
  9 ngày trước
  31.691
 • Chapter 326
  9 ngày trước
  31.528
 • Chapter 325
  10 ngày trước
  34.511
 • Chapter 324
  10 ngày trước
  32.369
 • Chapter 323
  10 ngày trước
  30.654
 • Chapter 322
  10 ngày trước
  32.570
 • Chapter 321
  10 ngày trước
  22.664
 • Chapter 320

  10 ngày trước

  37.335

 • Chapter 319
  10 ngày trước
  34.946
 • Chapter 318
  11 ngày trước
  36.988
 • Chapter 317
  11 ngày trước
  36.643
 • Chapter 316
  11 ngày trước
  36.125
 • Chapter 315
  11 ngày trước
  43.316
 • Chapter 314
  11 ngày trước
  41.356
 • Chapter 313
  11 ngày trước
  40.455
 • Chapter 312
  12 ngày trước
  38.346
 • Chapter 311
  12 ngày trước
  35.804
 • Chapter 310
  12 ngày trước
  40.399
 • Chapter 309
  12 ngày trước
  40.367
 • Chapter 308
  12 ngày trước
  40.213
 • Chapter 307
  12 ngày trước
  39.901
 • Chapter 306
  12 ngày trước
  39.294
 • Chapter 305
  12 ngày trước
  39.352
 • Chapter 304
  15 ngày trước
  41.232
 • Chapter 303
  17 ngày trước
  40.574
 • Chapter 302
  18 ngày trước
  41.403
 • Chapter 301
  20 ngày trước
  44.898
 • Chapter 300
  21 ngày trước
  44.788
 • Chapter 299
  23 ngày trước
  43.447
 • Chapter 298
  23 ngày trước
  44.223
 • Chapter 297
  25 ngày trước
  47.142
 • Chapter 296
  25 ngày trước
  48.834
 • Chapter 295
  26 ngày trước
  49.023
 • Chapter 294
  27 ngày trước
  48.618
 • Chapter 293
  27 ngày trước
  49.541
 • Chapter 292
  27 ngày trước
  47.410
 • Chapter 291
  27 ngày trước
  47.720
 • Chapter 290
  27 ngày trước
  47.626
 • Chapter 289
  27 ngày trước
  48.993
 • Chapter 288
  27 ngày trước
  48.828
 • Chapter 287
  28 ngày trước
  52.070
 • Chapter 286
  28 ngày trước
  48.646
 • Chapter 285
  28 ngày trước
  49.623
 • Chapter 284
  28 ngày trước
  48.258
 • Chapter 283
  28 ngày trước
  47.719
 • Chapter 282
  28 ngày trước
  47.516
 • Chapter 281
  28 ngày trước
  55.519
 • Chapter 280
  28 ngày trước
  50.082
 • Chapter 279
  28 ngày trước
  49.599
 • Chapter 278
  28 ngày trước
  50.393
 • Chapter 277
  28 ngày trước
  50.896
 • Chapter 276
  28 ngày trước
  51.593
 • Chapter 275
  28 ngày trước
  60.350
 • Chapter 274
  28 ngày trước
  60.011
 • Chapter 273
  28 ngày trước
  58.919
 • Chapter 272
  29 ngày trước
  52.537
 • Chapter 271
  29 ngày trước
  50.617
 • Chapter 270
  29 ngày trước
  50.775
 • Chapter 269
  29 ngày trước
  47.799
 • Chapter 268
  29 ngày trước
  59.367
 • Chapter 267
  29 ngày trước
  51.776
 • Chapter 266
  29 ngày trước
  50.624
 • Chapter 265
  29 ngày trước
  49.594
 • Chapter 264
  29 ngày trước
  50.404
 • Chapter 263
  29 ngày trước
  48.963
 • Chapter 262
  29 ngày trước
  49.692
 • Chapter 261
  29 ngày trước
  49.013
 • Chapter 260
  29 ngày trước
  50.161
 • Chapter 259
  29 ngày trước
  52.150
 • Chapter 171
  29 ngày trước
  41.358
 • Chapter 170
  29 ngày trước
  34.802
 • Chapter 169
  29 ngày trước
  34.348
 • Chapter 168
  29 ngày trước
  33.087
 • Chapter 167
  29 ngày trước
  33.311
 • Chapter 166
  29 ngày trước
  34.511
 • Chapter 165

  29 ngày trước

  34.045

 • Chapter 164
  29 ngày trước
  35.281

Source: thabet
Category: Game