Code Chu Tước Lệnh 3 | Phần thưởng Code

1.000 Đạt Chuyển Sinh 7 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 20.000.000 kinh nghiệm) Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Giả Nón Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái) Áo Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái) Quần Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái) 10.000.000 kinh nghiệm 160 điểm danh vọng 160 điểm sư môn 1.400 điểm công trạng 1.700 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Tướng
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 40.000.000 kinh nghiệm) Vũ Khí Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái, khóa) 1 Lăng Ba Vi Bộ 30.000.000 kinh nghiệm 280 điểm danh vọng 280 điểm sư môn 2.200 điểm công trạng 2.000 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Vương
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 80.000.000 kinh nghiệm) 1 bộ Kim Xà 5 tự chọn +9 (khóa) 30.000 điểm chân khí 40.000.000 kinh nghiệm 340 điểm danh vọng 340 điểm sư môn 2.600 điểm công trạng 2.400 1 Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ Nón (khóa) 1 Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ Y (khóa) 1 Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ Trang (khóa) 50.000.000 kinh nghiệm 400 điểm danh vọng 400 điểm sư môn 3.000 điểm công trạng 3.100 Đạt Chuyển Sinh 8 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 200.000.000 kinh nghiệm) 20 Đá Quý cấp 1 ngẫu nhiên (khóa) 1 Uẩn Linh cấp 4 50.000.000 kinh nghiệm 520 điểm danh vọng 520 điểm sư môn 3.800 điểm công trạng 3.500 Đả thông cảnh giới Võ Tôn
(nếu đã đạt sẽ nhận được 200.000.000 kinh nghiệm) 1 Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ Vũ Khí (khóa) 8 Đá Quý cấp 2 ngẫu nhiên (khóa) 50.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 4.000 1 Áo Ẩm Huyết +9 100 điểm cống hiến Bang hội 50.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 5.000 1 Quần Ẩm Huyết +9 12 Đá Quý cấp 2 ngẫu nhiên (khóa) 200 điểm cống hiến Bang hội 50.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 6.000 1 bộ Kim Xà 6 tự chọn +9 (khóa) 300 điểm cống hiến Bang hội 50.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 7.000 Đả thông cảnh giới kinh mạch Võ Hoàng
(nếu đã đạt sẽ nhận được 500.000.000 kinh nghiệm)
1 Nón Ẩm Huyết +9 50.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 9.000 1 bộ Văn Sức Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 2
(khóa, gồm có đầu, áo, quần, nhẫn và ngọc bội) 50.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 10.000 1 Vũ Khí Ẩm Huyết +9 (theo hệ phái, khóa) 1.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng 50.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 13.000

Nhân vật Chuyển Sinh 8 cấp 92 trở lên mới được nhận Đạt Chuyển Sinh 9 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 500.000.000 kinh nghiệm) 1 Tín Vật bang hội cấp 10 (khóa) 5 Đá Quý cấp 3 ngẫu nhiên (khóa) 300 điểm cống hiến Bang hội 60.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm sư môn 4.200 điểm công trạng 14.000 1 Lệnh Bài Sát Tinh Áo  (khóa) 7 Đá Quý cấp 3 (khóa) 42 Đồng Tế Chi Nguyện 70.000.000 kinh nghiệm 580 điểm danh vọng 580 điểm danh vọng 4.200 điểm công trạng 15.000

1 Lệnh Bài Sát Tinh Quần

(khóa)

9 Đá Quý cấp 3 (khóa) 10 Thiết tinh cấp 4 80.000.000 kinh nghiệm 400 điểm cống hiến Bang hội 16.000 1 Lệnh Bài Sát Tinh Nón ( khóa ) 20 Thiết tinh cấp 4 90.000.000 kinh nghiệm 500 điểm cống hiến Bang hội 17.000 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 đầu

(khóa)


(Khi nhận thưởng sẽ nhận 1 túi khắc bản cấp 3 đầu {khóa, hạn 30 ngày})
(Mở túi nhận khắc bản văn sức cấp 3 đầu vĩnh viễn cần tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh + 1 Thiên Cang Lệnh) 18.000 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 áo

(khóa)


(Khi nhận thưởng sẽ nhận 1 túi khắc bản cấp 3 áo {khóa, hạn 30 ngày})
(Mở túi nhận khắc bản văn sức cấp 3 áo vĩnh viễn cần tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh + 2 Thiên Cang Lệnh) 19.000 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 quần ( khóa )
(Khi nhận thưởng sẽ nhận 1 túi khắc bản cấp 3 quần {khóa, hạn 30 ngày})
(Mở túi nhận khắc bản văn sức cấp 3 quần vĩnh viễn cần tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh + 2 Thiên Cang Lệnh) 20.000 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 nhẫn ( khóa )
(Khi nhận thưởng sẽ nhận 1 túi khắc bản cấp 3 nhẫn {khóa, hạn 30 ngày})
(Mở túi nhận khắc bản văn sức cấp 3 nhẫn vĩnh viễn cần tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh + 2 Thiên Cang Lệnh) 21.000 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 ngọc bội ( khóa )
(Khi nhận thưởng sẽ nhận 1 túi khắc bản cấp 3 ngọc bội {khóa, hạn 30 ngày})
(Mở túi nhận khắc bản văn sức cấp 3 ngọc bội vĩnh viễn cần tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh + 2 Thiên Cang Lệnh) 22.000

Nhân vật Chuyển Sinh 9 cấp 92 trở lên mới được nhận Đạt Chuyển Sinh 10 cấp 98
(nếu đã đạt sẽ nhận được 2.000.000.000 kinh nghiệm) 8 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 4 (mỗi loại 2 viên) 150.000.000 kinh nghiệm 23.000 1 Túi Trang Bị Kim Xà 7 (khóa) 24.000

Nhân vật đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch tới hóa cảnh 79 mạch mới được nhận Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 80 mạch
(nếu đã đạt sẽ nhận được 2.000.000.000 kinh nghiệm) 8 Đá quý cấp 5 (mỗi loại 2 viên) 25.000 2 Linh Phách Đơn
1 Sách kỹ năng bạn đồng hành cấp 6 ngẫu nhiên 26.000 4 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 1 viên) 600 điểm cống hiến Bang hội 250.000.000 kinh nghiệm 27.000 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Thánh
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận 1.000.000.000 kinh nghiệm) 8 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 2 viên) 28.000 2 Thương Hải Châu cấp 6 (chưa giám định, khóa) 32.000 10 Linh Phách Đơn 35.000 2 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa)

Source: thabet
Category: Game