Thẻ tân thủ – Giang Hồ Ký | Nhiệm vụ tăng cấp

Trùng Sinh 5 150-194 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Viêm Đế
2 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tống Kim
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
1 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 195 Trùng Sinh 5
1 Đại Thành Bí Kíp 150 (30 ngày, khóa, nâng kĩ năng 150 từ cấp 11 lên thẳng 20)
1 Đại thành bí kíp 120 (30 ngày, khóa, nâng kĩ năng 120 lên cấp 20)
1 Đồ phổ mở rộng rương 1 (khóa)
1 Ngũ Hành Ấn cấp 10 (7 ngày, khóa)
1 Đốc Mạch 12 (khóa)
1 Nhâm Mạch 12 (khóa)
1 Xung Mạch 12 (khóa)
1 Đới Mạch 12 (khóa)

1 Thú nuôi đạt cấp 60
4 túi điểm thăng cấp: 5000 điểm/túi (khóa)
4 túi điểm trưởng thành: 20000 điểm/túi (khóa)
4 túi điểm thuần dưỡng: 7000 điểm/túi (khóa)
Lưu ý: Yêu cầu cần 6×6 ô trống

195-199 5 Kim Bài Vi Sơn Đảo
10 Kim Bài Phong Lăng Độ
10 Kim Bài Viêm Đế
10 Kim Bài Vượt Ải
10 Kim Bài Tống Kim
80 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
10 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 200 Trùng Sinh 5
6 Rương Văn Cương Công – Cấp 5 (khóa)
14 Rương Văn Cương Thủ – Cấp 5 (khóa)
1 Âm Duy 16 (khóa)
1 Dương Duy 16 (khóa)
1 Âm Khiêu 16 (khóa)
1 Dương Khiêu 16 (khóa)

1 Phi phong ngự phong 10 sao (khóa)
5 Tinh thần khoáng (khóa)
1 Trùng Sinh Linh Đơn (khóa, 7 ngày)
Lưu ý: Yêu cầu cần 6×6 ô trống

Trùng Sinh 6 10 – 149 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương

Nhận cấp 150 Trùng Sinh 6
1 Đốc Mạch Đơn (Khóa)
1 Nhâm Mạch Đơn (Khóa)
1 Xung Mạch Đơn (Khóa)
1 Đới Mạch Đơn (Khóa)
1 Lang Hạo – Thiên Thạch (khóa, 30 ngày)
15 Huyết Chiến Lễ Bao (khóa – 30 ngày)
Thú nuôi đạt cấp 100
12 túi điểm thăng cấp: 5000 điểm/túi (khóa)
12 túi điểm trưởng thành: 20000 điểm/túi (khóa)
12 túi điểm thuần dưỡng: 7000 điểm/túi (khóa)

150-154 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
1 Kim Bài Viêm Đế
1 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
2 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 155 Trùng Sinh 6
1 Tân Nhậm Hành ấn Giám (Hạ) (14 ngày, khóa)
1 Mặt nạ chiến trường Vương Giả (14 ngày, khóa)
1 Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (14 ngày, khóa)
300.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 155-160 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
1 Kim Bài Viêm Đế
1 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
5 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
4 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 161 Trùng Sinh 6
15 Võ Lâm Mật Tịch (Khóa, 30 ngày)
15 Tẩy Tủy Kinh (Khóa, 30 ngày)
3 Thiên Tiên Thảo (Khóa, 30 ngày)
300.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 161-165 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
1 Kim Bài Viêm Đế
1 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
10 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
4 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 166 Trùng Sinh 6
1 Lễ Bao Hồng Vận (3 ngày, khóa)
Thuộc tính uẩn linh sức mạnh đạt cấp 10
Thuộc tính uẩn linh thân pháp đạt cấp 10
350.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 166-170 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
1 Kim Bài Viêm Đế
1 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
20 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
4 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 171 Trùng Sinh 6
Thuộc tính uẩn linh ngoại công đạt cấp 10
Thuộc tính uẩn linh nội công đạt cấp 10
350.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 171 – 174 Nhận cấp 175 Trùng Sinh 6
50 Phi Phong Hồn Thạch (khóa)
400.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 175 -180 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
1 Kim Bài Viêm Đế
1 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
20 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
6 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 181 Trùng Sinh 6
50 Phi Phong Hồn Thạch (khóa)
400.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 181 – 185 Nhận cấp 186 Trùng Sinh 6
50 Phi Phong Hồn Thạch (khóa)
450.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 186 -190 Nhận cấp 191 Trùng Sinh 6
50 Phi Phong Hồn Thạch (khóa)
450.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 191 – 194 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
1 Kim Bài Viêm Đế
1 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
20 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
8 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 195 Trùng Sinh 6
50 Phi Phong Hồn Thạch (khóa)
500.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa)
195 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
1 Kim Bài Viêm Đế
1 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
20 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Thăm
8 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 196 Trùng Sinh 6
50 Phi Phong Hồn Thạch (khóa)
500.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
1000 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 196 Nhận cấp 197 Trùng Sinh 6
50 Phi Phong Hồn Thạch (khóa)
550.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
1000 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 197 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
1 Kim Bài Viêm Đế
1 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
20 Kim Bài Phú Quý
200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Thăm
10 Giang Hồ Lệnh Nhận cấp 198 Trùng Sinh 6
50 Phi Phong Hồn Thạch (khóa)
550.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
1500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 198 Nhận cấp 199 Trùng Sinh 6
100 Phi Phong Hồn Thạch (khóa)
1.200.000 Chân Nguyên
3 Rương Chân Nguyên (khóa)
3 Rương Hộ Mạch Đơn (khóa)
1500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa) 199 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Viêm Đế
2 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
5 Kim Bài Phú Quý
20 Kim Bài Vạn Bảo Rương
8 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
10 Kim Bài Thăm May Mắn
2 Giang Hồ Lệnh 20 tỉ EXP/lần, cộng dồn, khóa, hsd 24h)
Ngày có thể trả 2 lần
Trùng Sinh 7
(chọn 1 trong 3, ngày trả 1 lần) Trùng Sinh 7 trở lên 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
1 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Viêm Đế
2 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ
2 Kim Bài Tống Kim
5 Kim Bài Phú Quý
30 Kim Bài Vạn Bảo Rương
5 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
10 Kim Bài Thăm May Mắn
2 Giang Hồ Lệnh 1 tỉ kinh nghiệm
1000 chân nguyên
10 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
3 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa)
Có thể dùng Nguyệt Ẩn để x2 phần thưởng Trùng Sinh 7 trở lên 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Tống Kim
10 Kim Bài Phú Quý
10 Kim Bài Vạn Bảo Rương
8 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Kim Bài Thăm May Mắn
2 Giang Hồ Lệnh 3 tỉ kinh nghiệm
10 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
3 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa)
Có thể dùng Nguyệt Ẩn để x2 phần thưởng Trùng Sinh 7 trở lên 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
2 Kim Bài Tống Kim
10 Kim Bài Phú Quý
10 Kim Bài Vạn Bảo Rương
16 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
20 Kim Bài Thăm May Mắn
2 Giang Hồ Lệnh 3 tỉ kinh nghiệm
1 Viên nâng cấp pet (30 viên nâng pet 101, 45 viên nâng pet 121)
10 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
3 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa)
Có thể dùng Nguyệt Ẩn để x2 phần thưởng

Source: thabet
Category: Game