Chiến Hồn Tuyệt Thế

 • Số chương
  Cập nhật
  Lượt xem
 • Chapter 389

  10 giờ trước

  Bạn đang đọc: Chiến Hồn Tuyệt Thế

  13.810

 • Chapter 388
  2 ngày trước
  28.796
 • Chapter 387
  2 ngày trước
  28.340
 • Chapter 386
  2 ngày trước
  26.113
 • Chapter 385
  2 ngày trước
  24.441
 • Chapter 384
  2 ngày trước
  24.495
 • Chapter 383
  2 ngày trước
  25.075
 • Chapter 382
  2 ngày trước
  24.935
 • Chapter 381
  3 ngày trước
  26.213
 • Chapter 380
  3 ngày trước
  27.783
 • Chapter 379
  3 ngày trước
  26.297
 • Chapter 378
  3 ngày trước
  25.779
 • Chapter 377
  3 ngày trước
  26.183
 • Chapter 376
  3 ngày trước
  26.324
 • Chapter 375
  3 ngày trước
  30.808
 • Chapter 374
  3 ngày trước
  31.171
 • Chapter 373
  3 ngày trước
  30.810
 • Chapter 372
  3 ngày trước
  30.683
 • Chapter 371
  3 ngày trước
  31.210
 • Chapter 370
  4 ngày trước
  30.385
 • Chapter 369
  4 ngày trước
  27.086
 • Chapter 368
  4 ngày trước
  26.967
 • Chapter 367
  4 ngày trước
  24.733
 • Chapter 366
  4 ngày trước
  27.746
 • Chapter 365
  4 ngày trước
  28.722
 • Chapter 364
  4 ngày trước
  26.321
 • Chapter 363
  4 ngày trước
  27.094
 • Chapter 362
  4 ngày trước
  28.107
 • Chapter 361
  4 ngày trước
  28.691
 • Chapter 360
  4 ngày trước
  32.552
 • Chapter 359
  4 ngày trước
  32.252
 • Chapter 358
  4 ngày trước
  31.496
 • Chapter 357
  4 ngày trước
  28.760
 • Chapter 356
  4 ngày trước
  31.033
 • Chapter 355
  4 ngày trước
  30.695
 • Chapter 354
  4 ngày trước
  31.225
 • Chapter 353
  4 ngày trước
  32.265
 • Chapter 352
  4 ngày trước
  31.191
 • Chapter 351
  4 ngày trước
  31.703
 • Chapter 350
  4 ngày trước
  29.811
 • Chapter 349
  4 ngày trước
  28.681
 • Chapter 348
  4 ngày trước
  29.283
 • Chapter 347
  5 ngày trước
  31.591
 • Chapter 346
  5 ngày trước
  30.517
 • Chapter 345
  5 ngày trước
  29.310
 • Chapter 344
  5 ngày trước
  34.033
 • Chapter 343
  5 ngày trước
  33.845
 • Chapter 342
  6 ngày trước
  34.113
 • Chapter 341
  8 ngày trước
  34.749
 • Chapter 340
  9 ngày trước
  35.863
 • Chapter 339

  9 ngày trước

  33.562

 • Chapter 338
  9 ngày trước
  33.332
 • Chapter 337
  9 ngày trước
  33.255
 • Chapter 336
  10 ngày trước
  35.371
 • Chapter 335
  10 ngày trước
  34.616
 • Chapter 334
  11 ngày trước
  38.198
 • Chapter 333
  11 ngày trước
  33.926
 • Chapter 332
  11 ngày trước
  33.655
 • Chapter 331
  11 ngày trước
  32.813
 • Chapter 330
  11 ngày trước
  33.342
 • Chapter 329
  11 ngày trước
  33.566
 • Chapter 328
  11 ngày trước
  33.388
 • Chapter 327
  11 ngày trước
  33.759
 • Chapter 326
  11 ngày trước
  33.574
 • Chapter 325
  12 ngày trước
  36.492
 • Chapter 324
  12 ngày trước
  34.342
 • Chapter 323
  12 ngày trước
  32.578
 • Chapter 322
  12 ngày trước
  34.566
 • Chapter 321
  12 ngày trước
  24.672
 • Chapter 320
  12 ngày trước
  39.362
 • Chapter 319
  12 ngày trước
  36.953
 • Chapter 318
  13 ngày trước
  39.061
 • Chapter 317
  13 ngày trước
  38.668
 • Chapter 316
  13 ngày trước
  38.131
 • Chapter 315
  13 ngày trước
  45.681
 • Chapter 314
  13 ngày trước
  43.661
 • Chapter 313
  13 ngày trước
  42.725
 • Chapter 312
  14 ngày trước
  40.335
 • Chapter 311
  14 ngày trước
  37.757
 • Chapter 310
  14 ngày trước
  42.666
 • Chapter 309
  14 ngày trước
  42.638
 • Chapter 308
  14 ngày trước
  42.440
 • Chapter 307
  14 ngày trước
  42.085
 • Chapter 306
  14 ngày trước
  41.479
 • Chapter 305
  14 ngày trước
  41.529
 • Chapter 304
  17 ngày trước
  43.101
 • Chapter 303
  19 ngày trước
  42.395
 • Chapter 302
  20 ngày trước
  43.219
 • Chapter 301
  22 ngày trước
  46.710
 • Chapter 300
  23 ngày trước
  46.588
 • Chapter 299
  25 ngày trước
  45.120
 • Chapter 298
  25 ngày trước
  45.918
 • Chapter 297
  27 ngày trước
  48.867
 • Chapter 296
  27 ngày trước
  50.543
 • Chapter 295
  28 ngày trước
  50.724
 • Chapter 294
  29 ngày trước
  50.296
 • Chapter 293
  29 ngày trước
  51.246
 • Chapter 292
  29 ngày trước
  49.077
 • Chapter 291
  29 ngày trước
  49.388
 • Chapter 290
  29 ngày trước
  49.290
 • Chapter 289

  29 ngày trước

  50.722

 • Chapter 288
  29 ngày trước
  50.517

Source: thabet
Category: Game