Máy chủ mới Sát Long | Đua Top Nhận Thưởng

 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 7 cấp 90 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • 1 bộ Kim Xà Âm Chế (áo choàng, huy chương, chiến hài)
 • 4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
 • 1 bộ Yếu Quyết theo hệ phái (không bao gồm Yếu Quyết cao cấp)
 • 1 bộ Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2

  (khóa), gồm có 5 món: Đầu, áo, quần, nhẫn và ngọc bội

 • Huy Hoàng quật khởi (Hỗ Trợ mật tịch 7%) (khóa)
 • Vinh Dự quật khởi (Hỗ trợ mật tịch 7%) (khóa)
 • 100 Thiết Tinh Cấp 4 (khóa)
 • 40 Hồi Tiên Đơn (khóa)
 • 1 tín vật bang hội cấp 10

  (Khóa)

 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 8 cấp 90 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • 80.000 điểm chân khí
 • 100 Cổ Linh Thạch
 • 1.000 Ma Tinh
 • 4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
 • 7 Thương Hải Châu cấp 4

  (chưa giám định, khóa)

 • 16 Đá Quý cấp 1 (mỗi loại 8 viên)
 • 16 Đá Quý cấp 2 (mỗi loại 8 viên)
 • 16 Đá Quý cấp 3 (mỗi loại 4 viên)
 • 16 Đá Quý cấp 4 (mỗi loại 4 viên)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 8 cấp 92 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Tiêu hao 1.000 Xu
 • 100.000 điểm chân khí
 • 1 Hòa Thị Bích (7 ngày)
 • 3 Thiên Thạch Tinh Thạch (khóa, 7 ngày)
 • 16 đá quý cấp 4 (mỗi loại 4 viên)
 • 16 đá quý cấp 5 (mỗi loại 4 viên)
 • 5.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
 • 20 Đồng tế chi nguyện (khóa)
 • 16 Uẩn Linh 6
 • 80 Hồi tiên đơn (khóa)
 • 1 mật tịch siêu cấp 20% theo hệ phái
 • 1 Thương Hải Châu cấp 6 (chưa giám định, khóa)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 đầu (khóa)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 9 cấp 91 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Tiêu hao 500 Xu
 • 100.000 điểm chân khí
 • 16 Đá Quý cấp 3 (mỗi loại 4 viên)
 • 16 Đá Quý cấp 4 (mỗi loại 4 viên)
 • 16 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 4 viên)
 • 5.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
 • 150 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa)
 • 16 Uẩn Linh 6
 • 50 Hồi Tiên Đơn (Khóa)
 • 1 Vũ Khí Ẩm Huyết +9 (theo môn phái, khóa)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 áo (khóa)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 9 cấp 92 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Tiêu hao 3.000 Xu
 • 100.000 điểm chân khí
 • 1 Đại định hồn (7 ngày)
 • 1 Hòa Thị Bích (7 ngày)
 • 5 Thiên Thạch Tinh Thạch (khóa, 7 ngày)
 • 100 Cổ Linh Thạch
 • 100 Cổ Linh Ngọc
 • 1 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 1 Trứng Bá Ngạc
 • 1 mật tịch siêu cấp 20% theo hệ phái
 • 4.000 hiệp nghĩa chi chứng (khóa)
 • 100 Hồi tiên đơn (khóa)
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 quần (khóa)
 • 1 món Kim Xà 7 +9 (tự chọn, khóa)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 90 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Tiêu hao 1.000 Xu
 • 100.000 điểm chân khí
 • 6.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
 • 300 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa)
 • 80 Hồi Tiên Đơn (khóa)
 • 1 Hắc Bạch Kỳ (khóa) [Sử dụng Hắc Bạch Kỳ nhận được 1 bạn đồng hành cấp 6 tư chất 75]
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 nhẫn (khóa)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 94 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Tiêu hao 1.000 Xu
 • 100.000 điểm chân khí
 • 80 Hồi Tiên Đơn (khóa)
 • 1 Chiêu Yêu Kỳ (khóa) [Sử dụng Chiêu Yêu Kỳ nhận được 1 bạn đồng hành cấp 7 tư chất 80]
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 ngọc bội (khóa)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 97 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Tiêu hao 2.000 Xu
 • 1 Hồi Mộng Đơn (sử dụng sẽ hoàn thành hóa cảnh và mở hóa cảnh cho nhân vật)
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa)
 • 16 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 4 viên)
 • 16 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 4 viên)
 • 8 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 2 viên)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 98 trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Nhận thưởng cần tiêu hao 15 Thiên Môn Kim Lệnh, 15 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 bộ Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4 thuộc tính tự chọn (khóa), cụ thể gồm có 5 món:
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 4 (đầu)
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 4 (áo)
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 4 (quần)
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 4 (nhẫn)
  • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 4 (ngọc bội)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch trở lên đều có thể được nhận thưởng.
 • Nhân vật đã hóa cảnh hơn 80 mạch thì sẽ chỉ nhận được vật phẩm.
 • Tiêu hao 10 Linh Phách Đơn
 • Tiêu hao 3.000 Xu
 • Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 80 mạch
 • 30 Hồi Tiên Đơn (khóa)
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 80 mạch trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Nhân vật đã hóa cảnh hơn 100 mạch thì sẽ chỉ nhận được vật phẩm.
 • Tiêu hao 20 Linh Phách Đơn
 • Tiêu hao 4.000 Xu
 • Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 100 mạch
 • 30 Hồi Tiên Đơn (khóa)
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa)
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 100 mạch trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Nhân vật đã hóa cảnh hơn 120 mạch thì sẽ chỉ nhận được vật phẩm
 • Tiêu hao 25 Linh Phách Đơn
 • Tiêu hao 5.000 Xu
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 120 mạch trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Nhân vật đã hóa cảnh hơn 140 mạch thì sẽ chỉ nhận được vật phẩm
 • Tiêu hao 25 Linh Phách Đơn
 • Tiêu hao 5.000 Xu
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 140 mạch trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Nhân vật đã hóa cảnh hơn 150 mạch thì sẽ chỉ nhận được vật phẩm.
 • Tiêu hao 25 Linh Phách Đơn
 • Tiêu hao 5.000 Xu
 • Tất cả nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 150 mạch trở lên đều có thể nhận thưởng.
 • Nhân vật đã hóa cảnh hơn 160 mạch thì sẽ chỉ nhận được vật phẩm.
 • Tiêu hao 25 Linh Phách Đơn
 • Tiêu hao 5.000 Xu
 • Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 160 mạch
 • 50 Hồi Tiên Đơn

  (khóa)

 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa)

Source: thabet
Category: Game