Nhiệm vụ Khai Khoáng

Tiêu đề: Nhiệm vụ Khai Khoáng

Yêu cầu:
– Đẳng cấp 12
– Học được Kỹ Năng Bàn Cổ Khai Thiên

Để học được Kỹ Năng Bàn Cổ Khai Thiên bạn có thể đến Võ Sư Triều Ca hoặc Võ Sư Tây Kỳ đóng sách kỹ năng. Dùng Bạch Không Thư (vật phẩm trong F2) để đóng sách.

Ngoài ra bạn có thể làm nhiệm vụ tân thủ để có thể học được kỹ năng này:

Dị Nhân – Cứu thoát tộc nhân
Phần thưởng nhiệm vụ: Sách kỹ năng sống đào khoáng “Bàn Cổ khai thiên”
Bước 1:
Phong Bá (195, 204) nhắc đến sở dĩ người bộ tộc Xi Vưu có thể ở trong Xi Vưu Mộ sinh tồn và phát triển mấy ngàn năm là vì người trong bộ tộc có kỹ năng sống ngoan cường, nếu như người chơi muốn học, Phong Bá sai người chơi đi tìm Hình Thiên để xin phép.
Bước 2:
Gặp Hình Thiên (194, 200), Hình Thiên đang vì chuyện của mình mà lo lắng, các người trong tộc ra ngoài thu thập lương thực đã bị tấn công mất hết liên lạc, Hình Thiên sai người chơi hãy mau ra ngoài tìm Thủ Lĩnh Tộc Nhân thất lạc, mang tin tức của họ về nói cho ông ta nghe.
Bước 3:
Ở Cự Lộc gặp được Thủ Lĩnh Tộc Nhân (240,192), (222,197), những người đi lấy lương thực bị các Độc Đài Yêu (236,191), (221,194), (209,178) tấn công, Thủ Lĩnh Tộc Nhân yêu cầu người chơi tiêu diệt Độc Đài Yêu, đoạt lại số lương thực bị cướp. Sau khi đoạt lại lương thực, người bộ tộc sẽ bảo người chơi mang tin tức về cho Hình Thiên.
Bước 4:
Về gặp Hình Thiên phục mệnh, Hình Thiên muốn hỏi người chơi đến đây làm gì, thì được biết người chơi muốn học kỹ năng sống, và thấy biểu hiện của người chơi hôm nay không cần phải khảo sát gì thêm nữa, lập tức đồng ý cho người chơi học kỹ năng sống.
Bước 5:
Về gặp Phong Bá, nhận được sách kỹ năng sống “Bàn Cổ khai thiên”, người chơi cũng không còn là tân thủ nữa. Sử dụng sách kỹ năng sống đào khoáng sẽ biết cách đào khoáng.

Đạo Sĩ – Linh lực tu hành
(yêu cầu đẳng cấp 12)
Bước 1:
Gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân (206,192) nhận nhiệm vụ
Bước 2:
Xuống chân núi đánh bại Băng Lang tìm 10 Ngọc cốt đem về cho Nhiên Đăng đạo nhân, hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là mật tịch Bàn Cổ Khai Thiên

Giáp Sĩ – Yêu thương nhau, không chiến tranh
(đẳng cấp 12 trở lên)
Bước 1:
Gặp Sùng Ứng Loan (212,198) để nhận nhiệm vụ
Bước 2:
Gặp Âu Thiên Hóa (206,193)
Bước 3:
Tìm Hải Cẩu Tinh ở Yến Sơn (213,187), (202,193), (213,194)
Bước 4:
Gặp Sùng Ứng Loan (212,198) để hoàn thành nhiệm vụ nhận được sách kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên ( kỹ năng đào khoáng)

Source: thabet
Category: Game