Sword Art Online 1.8.9 Tải về APK Android

The newest Sword Art Online game!

This time, the protagonist is…you!
You appear in this online RPG as a member of an Assault Team, working with other imprisoned players to reach the 100th floor of Aincrad!

What if you were trapped in a game of life or death?
You can experience meeting familiar characters and connecting to the original SAO story from your own POV.
Experience behind-the-scenes stories not seen in the original SAO, and completely different story developments! Live out a “what-if” story where you affect Aincrad!

Battle System
Fight through the sprawling fields of Aincrad with your partner Koharu, trapped together in a game of life and death!

You’ll need to cooperate with Assault Teams across the land and battle together to beat powerful monsters and tough quests! Forging stronger weapons, using skills with all kinds of effects, and preparing for each enemy’s weak points and attack patterns are all key to your success!

-Boost Mode is a monthly subscription that gives you the following boosts:

-Important
・Boost Mode is valid for a month starting from the purchased date and will be automatically renewed each month.
・If cancelled during the validity period, you will continue receiving effect of the boosts until you log out after the expiration date.
・You cannot make duplicate purchases during the validity period.
・Please be aware that deleting the app does not cancel this subscription.

-Cancellation
・This subscription must be canceled at least 24 hours prior to the expiration date.
・Cancellation may be completed through the following procedure.
1. Open Google Play Store
2. You can manage your subscriptions by tapping Menu = > Subscriptions
3. Press “Cancel Subscription” in “SWORD ART ONLINE: Integral Factor” to cancel the subscription.

-Other Precautions
・There is a possibility that connection problems may occur when purchasing, so please do not close the application while purchase is still processing.

SUPPORT:
https://bnfaq.channel.or.jp/contact/faq_list/1884

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Website:
http://bandainamcoent.co.jp/english/

By downloading or installing this app, you agree to the BANDAI NAMCO Entertainment Terms of Service.

Terms of Service:
http://legal.bandainamcoent.co.jp/terms
Privacy Policy:
http://legal.bandainamcoent.co.jp/privacy

Note:
This game contains some items available for in-app purchase that can enhance gameplay and speed up your progress. In-app purchases can be disabled in your device settings, see
https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en for more details.

©2017 REKI KAWAHARA/KADOKAWA CORPORATION AMW/SAO-A Project
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

This application is distributed under the official rights from the license holder.
Trò chơi Sword Art Online mới nhất!

Lần này, nhân vật chính là … bạn!
Bạn xuất hiện trong game nhập vai trực tuyến này với tư cách là thành viên của Đội tấn công, làm việc với những người chơi bị cầm tù khác để đến tầng thứ 100 của Aincrad!

Điều gì nếu bạn bị mắc kẹt trong một trò chơi của sự sống hoặc cái chết?
Bạn có thể trải nghiệm gặp gỡ các nhân vật quen thuộc và kết nối với câu chuyện SAO ban đầu từ POV của riêng bạn.
Trải nghiệm những câu chuyện hậu trường chưa từng thấy trong SAO gốc, và những diễn biến câu chuyện hoàn toàn khác! Sống trong một câu chuyện “nếu-nếu” nơi bạn ảnh hưởng đến Aincrad!

Hệ thống chiến đấu
Chiến đấu qua những cánh đồng trải dài của Aincrad với người bạn đời Koharu, bị mắc kẹt cùng nhau trong một trò chơi sinh tử!

Bạn sẽ cần hợp tác với các Đội tấn công trên khắp đất liền và cùng nhau chiến đấu để đánh bại những con quái vật mạnh mẽ và những nhiệm vụ khó khăn! Việc rèn vũ khí mạnh hơn, sử dụng các kỹ năng với đủ loại hiệu ứng và chuẩn bị cho từng điểm yếu và kiểu tấn công của từng kẻ thù là chìa khóa thành công của bạn!

-Boost Mode là một thuê bao hàng tháng cung cấp cho bạn các mức tăng sau:

-Quan trọng
Mode Chế độ Boost có hiệu lực trong một tháng bắt đầu từ ngày mua và sẽ được tự động gia hạn mỗi tháng.
Nếu bị hủy trong thời gian hiệu lực, bạn sẽ tiếp tục nhận được hiệu lực của các lần tăng cho đến khi bạn đăng xuất sau ngày hết hạn.
Bạn không thể thực hiện mua hàng trùng lặp trong thời gian hiệu lực.
Xin lưu ý rằng việc xóa ứng dụng sẽ không hủy đăng ký này.

-Canc chiêu
Đăng ký này phải được hủy ít nhất 24 giờ trước ngày hết hạn.
Việc hủy bỏ có thể được hoàn thành thông qua thủ tục sau đây.
1. Mở Cửa hàng Google Play
2. Bạn có thể quản lý đăng ký của mình bằng cách nhấn vào Menu => Đăng ký
3. Nhấn “Hủy đăng ký” trong “SWORD ART ONLINE: Yếu tố tích hợp” để hủy đăng ký.

Thận trọng khác
Có khả năng xảy ra sự cố kết nối khi mua, vì vậy vui lòng không đóng ứng dụng trong khi mua vẫn đang xử lý.

ỦNG HỘ:
https://bnfaq.channel.or.jp/contact/faq_list/1884

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Trang web:
http://bandainamcoent.co.jp/english/

Bằng cách tải xuống hoặc cài đặt ứng dụng này, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của BANDAI NAMCO.

Điều khoản dịch vụ:
http://legal.bandainamcoent.co.jp/terms
Chính sách bảo mật:
http://legal.bandainamcoent.co.jp/privacy

Ghi chú:
Trò chơi này chứa một số vật phẩm có sẵn để mua trong ứng dụng có thể tăng cường chơi trò chơi và tăng tốc độ tiến bộ của bạn. Mua trong ứng dụng có thể bị vô hiệu hóa trong cài đặt thiết bị của bạn, xem
https://support.google.com/googleplay(/1626831?hl=vi để biết thêm chi tiết.

© 2017 REKI KAWAHARA / KADOKAWA CORPORATION Dự án AMW / SAO-A
© BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Ứng dụng này được phân phối theo các quyền chính thức từ chủ sở hữu giấy phép.

Source: thabet
Category: Game